Index » Archiwum wg. kategorii » Ogłoszenia » Ogłoszenia z urzędu
Informacja w sprawie rozwiązywania umów na odbiór odpadów

Informacja w sprawie rozwiązywania umów na odbiór odpadów

W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r.  poz. 391) od 01 lipca 2013r. gmina obejmuje wszystkich właścicieli nieruchomości systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. Wobec powyższego dotychczasowe umowy zawarte przez mieszkańców z podmiotami gospodarczym zajmującymi się wywozem odpadów komunalnych należy rozwiązać z odpowiednim okresem wypowiedzenia zawartym w umowie. [...]

Burmistrz ogłosił konkurs na dyrektora CKSiR

Dzisiaj na stronie gminnego BIP-u ukazało się ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji. Wymagania kwalifikacyjne kandydata są następujące: 1) wykształcenie wyższe; 2) co najmniej 5 – letni staż pracy; 3) obywatelstwo polskie; 4) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; 5) niekaralność za umyślne przestępstwa [...]

Continue reading …

VIII SesjaRady Miejskiej w Tłuszczu odbędzie się w środę 31 sierpnia 2011 r. o godzinie 16:00 w sali widowiskowej Centrum Kultury w Tłuszczu.

Continue reading …

Gmina Tłuszcz w 2011 roku planuje wykonanie nowego projektu hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej w Tłuszczu. Bardzo zależy nam na Państwa opinii tak, aby hala służyła jak największej grupie osób. Przygotowaliśmy ankietę, za pomocą której będziemy zbierać informacje pomocne przy przygotowywaniu projektu hali. Ankieta dostępna jest poniżej oraz na stronie internetowej www.tluszcz.pl. Wypełnioną ankietę można [...]

Continue reading …

Burmistrz Tłuszcza informuje, że został ogłoszony nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Tłuszczu: Podinspektor/Inspektor ds. ochrony środowiska, rolnictwa i gospodarki komunalnej. Oferty można składać w sekretariacie Urzędu, lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Tłuszczu ul. Warszawska 10, w terminie do 27 czerwca 2011 r. godz. 16.00 (decyduje data wpływu). Więcej informacji [...]

Continue reading …

Burmistrz Tłuszcza ogłasza ponowny nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze  w Urzędzie Miejskim w Tłuszczu: Zastępca Kierownika Wydziału Planowania i Finansów Oferty można składać w sekretariacie Urzędu, lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Tłuszczu ul. Warszawska 10, w terminie do 3 czerwca 2011 r. godz. 15.00 (decyduje data wpływu).           Więcej informacji na temat wymagań [...]

Continue reading …

Burmistrz Tłuszcz informuje, że od dnia 1 czerwca 2011 r. ulęgną zmianie godziny pracy Urzędu Miejskiego w Tłuszczu. Urząd będzie pracował w następujących godzinach: Poniedziałek 8-16 Wtorek 8-18 Środa 8-16 Czwartek 8-16 Piątek 8-14 Burmistrz Tłuszcza i jego Zastępca będzie przyjmował interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach 12-18. Zmiana rozkładu [...]

Continue reading …

Burmistrz Tłuszcza informuje, iż Zarządzeniem Nr 50/2011 Burmistrza Tłuszcza z dnia 16 maja 2011 r. zostały ogłoszone konsultacje z organizacjami pozarządowymi projektu Programu Współpracy Gminy Tłuszcz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011. Konsultacje odbędą się w dniach od 16 [...]

Continue reading …

Burmistrz Tłuszcza, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Tłuszczańskiej oraz lokalna społeczność kolejarzy zamierza zorganizować jubileuszowe obchody 150 – rocznicy uruchomienia Drogi Żelaznej Petersbursko – Warszawskiej i przejazdu pierwszego pociągu przez stację Tłuszcz, w dniu 18 maja 1862 r. Rozwój naszego miasta nastąpił właśnie dzięki powstaniu kolei, a także dzięki rozbudowie stacji Tłuszcz do węzła kolejowego, skąd nieprzerwanie [...]

Continue reading …

OGŁOSZENIE O ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tłuszcz (obszar administracyjny granic miasta).        Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.), w związku z art. 4 ust. 2 ustawy [...]

Continue reading …

Burmistrz Tłuszcza informuje, że zostały ogłaszane nabory na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Tłuszczu: Zastępca Kierownika Wydziału Planowania i Finansów Inspektor ds. Infrastruktury Drogowej Więcej informacji na temat wymagań kwalifikacyjnych kandydatów i sposobu ich udokumentowania znajduje się w ogłoszeniu o naborze zamieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.tluszcz.pl  w [...]

Continue reading …

Od kilku lat Gmina Tłuszcz boryka się z brakiem pełnowymiarowej hali sportowej, na której dzieci i młodzież oraz grupy sportowe mogłyby odbywać zajęcia. Hala sportowa przy Zespole Szkół w Tłuszcz, która jest własnością powiatu, nie jest ogólnodostępna, dlatego też Radni na I Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Tłuszczu, która odbyła się 8 lutego 2011 r. [...]

Continue reading …

8 lutego br. podczas I Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Tłuszczu Rada podjęła uchwałę w sprawie powołania Skarbnika Gminy. Na stanowisko Skarbnika Gminy przeprowadzono konkurs, w wyniku którego została wybrana Pani Halina Kusak. Pani Halina Kusak spełniała wszystkie wymagania formalne wynikające z ogłoszenia o naborze, posiada wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie ekonomi oraz ukończyła szereg [...]

Continue reading …

Wielokrotnie spotykamy się z zapytaniami dotyczącymi realizacji inwestycji budowy zbiornika retencyjnego na rzece Cienkiej. Wiemy jak bardzo jest to ważna inwestycja z punktu widzenia gospodarki wodnej gminy, ale także ze względu na walory turystyczno-rekreacyjne. Niestety po dokładnej ocenie dokumentacji niezbędnej do realizacji inwestycji okazało się, że dokumentacja projektowa wykonana w 2005 roku jest niezgodna z [...]

Continue reading …

Dnia 27 stycznia br. do Urzędu Miejskiego w Tłuszczu wpłynęła decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wołominie nakazująca Gminie Tłuszcz rozbiórkę fundamentów wybudowanych pod halę sportową. Fundamenty, których dotyczy powyższa decyzja zostały wybudowane bez wymaganego pozwolenia na budowę, w związku z czym Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego postanowieniem z dnia 21.09.2010 r. wstrzymał prowadzenie robót budowlanych [...]

Continue reading …