Ogłoszenie

Dodane w:: Numer 45 (kwiecień) 2011,Ogłoszenia z urzędu |

OGŁOSZENIE

O ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tłuszcz (obszar administracyjny granic miasta).

 

     Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.), w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. nr 130 poz. 871) oraz art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej Gminy Tłuszcz nr XXIV/304/09 z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tłuszcz (obszar administracyjny granic miasta) w związku ze zmianami wprowadzonymi w projekcie zmian planu po rozpatrzeniu uwag
 
z a w i a d a m i a m

 

O ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tłuszcz (obszar administracyjny granic miasta) obejmującego obszary zmian od I do XIX wskazane w uchwale Rady Miejskiej Gminy Tłuszcz nr XXIV/304/09 z dnia 10 listopada 2009 r., wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 15 kwietnia 2011 r. do 18 maja 2011 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tłuszczu, pokój nr 17 w godzinach od 800 do 1500.

  Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmian planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12 maja 2011 r. w Urzędzie Miejskim w Tłuszczu – sala konferencyjna o godzinie 1500.

     Zgodnie z art. 18 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmian planu miejscowego może wnieść uwagi.

     Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Tłuszcza z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej   i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 czerwca 2011 r.   

     Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz  Tłuszcza.

Burmistrz Tłuszcza

                                                                                                                 /-/ mgr inż. Paweł Bednarczyk

Reklama

Dodaj komentarz