Komentarze

NIE BÓJMY SIĘ WYPOWIADAĆ W KONTROWERSYJNYCH TEMATACH.

MASZ PRAWO MIEĆ SWOJE WŁASNE ZDANIE

- ALE RÓB TO ROZWAŻNIE I Z KULTURĄ

***

GDY ZOBACZYSZ KOMENTARZ BEZPRAWNY

- POWIADOM ADMINISTRACJĘ!

e-mail: administracja@stacja-tluszcz.pl // formularz – w przygotowaniu

Pod pojęciem bezprawnych danych lub danych, z którymi jest związana bezprawna działalność należy rozumieć wszelkiego rodzaju dane tekstowe (np. informacje, artykuły, komentarze na forach dyskusyjnych), dane graficzne (np. rysunki), pliki audialne (np. nagrania) lub pliki audiowizualne (np. wideoklipy, filmy, obiekty multimedialne), których publiczne udostępnianie za pośrednictwem serwisu internetowego przez danego użytkownika jest sprzeczne z przepisami obowiązującego na terytorium RP prawa, czyli:

a) utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (np. artykuł, film, wideoklip) i/lub przedmioty praw pokrewnych (artystyczne wykonanie, fonogramy, wideogramy oraz utrwalenia nadań), a także przedmioty praw własności przemysłowej w rozumieniu Ustawy Prawo własności przemysłowej (np. znak towarowy) w przypadku gdy udostępniający je za pośrednictwem serwisu użytkownik nie jest uprawniony do korzystania z nich w powyższy sposób;

b) naruszenie dóbr osobistych osób fizycznych oraz osób prawnych w rozumieniu Ustawy Kodeks Cywilny (np. podanie nieprawdziwych informacji na temat osoby fizycznej lub osoby prawnej, zamieszczenie wizerunku osoby trzeciej bez jej zgody);

c) publiczne nawoływanie do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, popełnienia zbrodni lub występku, a także obrażanie uczuć religijnych w rozumieniu Ustawy Kodeks Karny.

JAK ZAWIADOMIĆ?

Zawiadomienie w sprawie zamieszczenia w serwisie przez innego użytkownika bezprawnych danych lub danych, których dotyczy bezprawna działalność powinno być wiarygodne.

W tym celu należy zawrzeć w treści zawiadomienia jak najwięcej kompletnych i prawdziwych informacji, które pozwolą Administracji na dokonanie prawidłowej oceny stanu faktycznego. W myśl stosowanej praktyki obrotu zawiadomienie powinno zawierać co najmniej:

- kompletne i prawdziwe dane osoby/podmiotu dokonującego zawiadomienia (w tym dane kontaktowe);
- kompletne i prawdziwe informacje pozwalające administratorowi serwisu internetowego na zidentyfikowanie w ramach jego zasobów bezprawnych danych lub danych, z którymi jest związana bezprawna działalność (np. adres URL, tytuł) oraz
- prawdziwe informacje na temat tego dlaczego zamieszczenie w serwisie internetowym danych jest bezprawne lub związana z nimi działalność jest bezprawna.

ZGŁOŚ NADUŻYCIE – SKORZYSTAJ Z GOTOWEGO FORMULARZA:

w przygotowaniu

CO DALEJ?

W przypadku skutecznego doręczenia Administracji zawiadomienia w sprawie zamieszczenia w serwisie internetowym bezprawnych danych lub danych, z którymi jest związana bezprawna działalność, Administracja dokona jego oceny pod kątem wiarygodności.

W razie uznania, że zawiadomienie nie jest wiarygodne, tj. nie zawiera informacji wymienionych w punkcie “Jak zawiadomić”, Administracja nie uniemożliwi dostępu do danych, których zawiadomienie dotyczyło. W takim przypadku Administracja może się jednak zwrócić z prośbą o przesłanie kompletnych informacji.

Natomiast w razie uznania, że zawiadomienie jest wiarygodne, tj. zawiera co najmniej informacje wymienione w punkcie “Jak zawiadomić”, Administracja powinna niezwłocznie uniemożliwić dostęp do tych danych innym użytkownikom serwisu.

Jednocześnie Administracja zwróci się do użytkownika, który zamieścił w ramach zasobów serwisu określone dane o zajęcie stanowiska wobec twierdzeń zawartych w treści zawiadomienia. W przypadku uznania, że wyjaśnienia użytkownika są wystarczające, a także że zamieszczenie danych nie było bezprawne lub związane z bezprawną działalnością Administracja przywróci dostęp do tych danych.

NETYKIETA

Wszystkich komentujących obowiązują zasady netykiety.

 

* W opracowaniu poradnika wykorzystano fragmenty serwisu “Komentuj – Nie obrażaj”