XXXII Sesja Rady Miejskiej – zobacz nagranie

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z sesji, która odbyła się 2 września 2014 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Tłuszczu.

OPIS WYDARZEŃ
[0:00:00] – początek i porządek obrad
[0:03:59] – sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym
[0:08:46] – przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady Miejskiej w Tłuszczu (15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)

GŁOSOWANIE UCHWAŁ

[0:09:07] – w sprawie zatwierdzenia do realizacji zadania publicznego pn.: „Wyznaczenie szlaku turystycznego oraz budowa miejsca wypoczynku dzieci i młodzieży w m. Jasienica, gm. Tłuszcz” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
[0:12:10] – w sprawie zatwierdzenia do realizacji zadania publicznego pn.: „Wyznaczenie szlaku turystycznego oraz budowa miejsca wypoczynku dzieci i młodzieży w m. Szczepanek, gm. Tłuszcz” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
[0:13:37] – w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI.399.2014 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie przystąpienia Gminy Tłuszcz do realizacji projektu partnerskiego pn.: „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość” (15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
[0:16:20] – w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu na 2014-2015 rok pt. „50 LAT OTWIERA ŚWIAT” w ramach programu „Działaj Lokalnie” (15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
[0:18:00] – w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tłuszcz na 2014 rok (15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
[0:30:07] – w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII.329.2013 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2014-2023 (15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
[0:32:45] – w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji (15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
[0:34:16] – w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII.337.2014 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
[0:35:48] – w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII.342.2014 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wołomińskiemu na realizację zadania publicznego (15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
[0:37:20] – w sprawie przyjęcia zadania Gminy Wołomin w zakresie dowożenia osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Wołomin (15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
[0:38:51] – w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2014-2016 (15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
[0:39:50] – w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Klembów na wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi Tłuszcz-Krusze w granicach administracyjnych Gminy Tłuszcz (15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
[0:41:16] – w sprawie nabycia działki gruntu położonej w obrębie 0008, Jasienica, Gmina Tłuszcz z przeznaczeniem pod drogę gminną (15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
[0:42:20] – w sprawie nabycia działek gruntu położonych w obrębie 0013, Miąse, Gmina Tłuszcz z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi gminnej (15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
[0:44:02] – w sprawie nabycia działek gruntu położonych w obrębie 0019, Stasinów, Gmina Tłuszcz z przeznaczeniem pod drogę gminną (15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
[0:45:21] – w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII.189.2012 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 29 października 2012 roku w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w danym okręgu (15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
[0:47:12] – w sprawie zmiany Uchwały Nr XX.218.2012 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
[0:49:05] – w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora gimnazjum w Tłuszczu (15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
[0:49:55] – w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu (15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)

INTERPELACJE RADNYCH

[0:50:48] – radny Groszek – podziękowanie dla radnych powiatowych za wsparcie przy oświetleniu ostrzegawczym przy przejściu dla pieszych
[0:51:29] – radny Wojtyra – wniosek do sądu w sprawie drogi Chrzęsne – Kury, wyrównanie drogi w Zapolu, podziękowanie dla radnych powiatowych, prelekcje dla dzieci w sprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym
[0:56:52] – radny Sobczak – podziękowanie dla radnych za wsparcie przy zakupie kamizelek odblaskowych
[0:59:06] – radny Kur – wymuszanie pieniędzy “na wnuczka” na terenie gminy, karta TAKRodzina, znak w Konarach
[1:00:43] – radny Wójcik – pałac w Chrzęsnem
[1:02:29] – radny Sobczak – poprawa dostępu do komunikacji zbiorowej
[1:04:23] – radny Szczotka – plac zabaw na Górkach
[1:05:21] – radny Sobczak – dziki, patrole policji na placu zabaw i spożywanie alkoholu w miejscach publicznych

ZAPYTANIA I WOLNE WNIOSKI

[1:07:15] – mieszkanka – dofinansowanie placu zabaw na os. Klonowa – Norwida, podłączenia do wodociągu
[1:10:21] – sołtys – ulica Szarych Szeregów
[1:13:08] – sołtys – problemy z realizacją inwestycji z funduszu sołeckiego
[1:18:03] – radny Wójcik – przejście dla pieszych w Chrzęsnem
[1:18:54] – sołtys – chodnik
[1:20:14] – radna Świeżak – koszenie poboczy
[1:20:39] – sołtys – modernizacja linii kolejowej Wołomin – Tłuszcz, linie energetyczne na terenach wiejskich, oświetlenie we Franciszkowie, ławki na placach zabaw, komunikacja zbiorowa
[1:28:06] – radny Szydlik – przenoszenie środków w ramach budżetu, inwestycje ze sprzedaży działki
[1:29:53] – sekretarz – oświadczenia majątkowe
[1:30:13] – burmistrz – zaproszenia

//Łukasz

Reklama

Dodaj komentarz