III Sesja Rady Miejskiej – ZOBACZ NAGRANIE –

Źródło nagrania: Tłuszcz UM

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z sesji, która odbyła się 30 grudnia 2014 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Tłuszczu.

OPIS WYDARZEŃ

[0:00:00] – Porządek obrad
[0:06:32] – Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym
[0:13:37] – Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji (15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)

Głosowanie uchwał:

[0:13:48] – w sprawie zaciągnięcia w 2015 roku długoterminowego kredytu bankowego (15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
[0:14:37] – w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Wołomińskiego na realizację zadania “Projekt i budowa chodnika w miejscowości Jaźwie” (15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
[0:15:19] – w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Wołomińskiego na realizacje zadania “Odwodnienie ul. Perłowej w m. Pólko” (15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
[0:15:59] – w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wołominskiemu na realizację zadania publicznego (15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
[0:16:34] – w sprawie nabycia działki gruntu położonej w obrębie 0006, Grabów gmina Tłuszcz z przeznaczeniem na cele rekreacyjno-sportowe (15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
[0:17:54] – w sprawie ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso (13 za, 0 przeciw, 2 wstrzymujących się)
[0:18:31] – w sprawie zmiany Uchwały Nr 118/XVII/96 Rady Gminy Tłuszcz z dnia 30 kwietnia 1996 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej i zasad poboru opłat (14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
[0:19:32] – w sprawie zmiany Uchwały Nr II.27.2014 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami dotyczących ustalenia nazwy miejscowości Jadwinin (15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
[0:20:24] – w sprawie wystąpienia z wnioskiem o ustalenia urzędowych nazw miejscowości: Konary oraz Moczydło znajdujących się na terenie gminy Tłuszcz, powiat wołomiński, woj. mazowieckie (15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
[0:21:11] – w sprawie podziału Sołectwa Postoliska (4 za, 8 przeciw, 3 wstrzymujących się)
[0:22:34] – w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/168/08 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie przystąpienia do Lokalnej Grupy Działania “Równina Wołomińska” (13 za, 0 przeciw, 2 wstrzymujących się)
[0:27:55] – w sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej pt. “Program Aktywności Lokalnej AKADEMIA MĄDREGO RODZICA” (15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
[0:28:28] – w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII.437.2014 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie przystąpienia do programu Powiatowej Karty Rodziny TAKrodzina.pl (13 za, 0 przeciw, 2 wstrzymujących się)
[0:29:18] – w sprawie określenia krytetii rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowywch (15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
[0:29:56] – w sprawie zarządzenia ponownych wyborów ogranu wykonawczego w sołectwie Jaźwie (14 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujących się)

Interpelacje

[0:30:28] – Radna Krupa – środki pozyskane z LGD, podziękowanie dla Janusza Tomasza Czarnogórskiego
[0:33:07] – Radny Kielak – w sprawie chodnika w Chrzęsnem przy pałacu
[0:34:18] – Radny Jusiński – gazetka gminna

Zapytania i wolne wnioski

[0:35:03] – Sołtys – w sprawie uchwały dot. diet dla sołtysów, chodniki i ścieżki w ciągu DW634
[0:38:26] – Sołtys – w sprawie inkasa
[0:39:34] – Sołtys – w sprawie kwitariuszy
[0:41:58] – Przewodniczący rady osiedlowej – wodociągi
[0:45:00] – Sołtys – w sprawie dziur w drodze
[0:46:39] – Sołtys – kradzieże
[0:47:46] – Mieszkanka – wodociągi na Moczydle
[0:54:39] – Sołtys – w sprawie sołectwa Fiukały
[0:55:22] – Sołtys – dziki
[0:56:08] – Sołtys – w sprawie funduszu, rezerwy finansowej od zdarzeń losowych
[0:57:58] – Radna powiatowa – dziki

Reklama

Dodaj komentarz