II Sesja Rady Miejskiej – ZOBACZ NAGRANIE – budżet gminy na 2015 rok, wysokość diet radnych i wizyta starosty

Źródło nagrania: Tłuszcz UM

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z sesji, która odbyła się 30 grudnia 2014 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Tłuszczu.

 

OPIS WYDARZEŃ

[0:00:00] – Porządek obrad
[0:04:47] – Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym
[0:10:12] – Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji (15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)

Głosowanie uchwał:

[0:10:27] – w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tłuszczu na utrzymanie mieszkaniowego zasobu Gminy Tłuszcz; (15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
[0:11:36] – w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tłuszczu na bieżącą konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tłuszcz; (15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
[0:12:25] – w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tłuszczu na prowadzenie punktu segregacji zebranych odpadów komunalnych; (15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
[0:13:03] – w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz dopłat do ścieków dowożonych do stacji zlewnej z obszaru Gminy Tłuszcz; (13 za, 1 przeciw, 1 wstrzymujących się)
[0:15:04] – w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej w drodze przetargu położonej w obrębie 0001, Tłuszcz; (14 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujących się)
[0:15:43] – w sprawie zatwierdzenia do realizacji zadania publicznego pn.: “Budowa wiejskiego domu kultury wraz z remizą strażacką w m. Miąse”; (2 za, 12 przeciw, 1 wstrzymujących się)
[0:17:06] – w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tłuszcz na 2014 rok; (15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
[0:18:38] – w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII.329.2013 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2014-2023; (15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
[0:19:17] – (Krótkie przemówienie starosty Kazimierza Rakowskiego – do 30:26) Uchwała Budżetowa Gminy Tłuszcz na 2015 rok wraz z autopoprawką do budżetu na 2015 rok; (15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
[0:47:30] – w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2015-2024; (15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)”
[0:49:59] – w sprawie przyjęcia zadania Gminy Wołomin w zakresie dowożenia osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Wołomin; (15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
[0:50:43] – w sprawie zmiany Programu Współpracy Gminy Tłuszcz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015; (15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
[0:51:08] – w sprawie zmiany Uchwały Nr X/104/2011 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Tłuszcz; (15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
[0:51:39] – w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII.437.2014 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie przystąpienia do Programu Powiatowej Karty Rodziny TAKrodzina.pl; (15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
[0:52:08] – w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami dotyczących ustalenia nazw miejscowości: Konary i Moczydło; (15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
[0:52:59] – w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami dotyczących ustalenia nazwy miejscowości Jadwinin; (15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
[0:53:17] – w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Postoliska; (15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
[0:53:38] – w sprawie przyjęcia “”Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tłuszcz”"; (15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
[0:53:58] – w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej; (15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
[0:54:18] – w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej; (15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
[0:54:38] – w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej; (15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
[0:54:59] – w sprawie nabycia działki gruntu położonej w obrębie 0007, Jarzębia Łąka gmina Tłuszcz z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi gminnej; (15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
[0:55:27] – w  sprawie zarządzenia i określenia terminu wyborów organów wykonawczych w jednostkach pomocniczych Gminy Tłuszcz; (15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
[0:55:49] – w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Tłuszczu na 2015 rok; (15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
[0:58:01] – w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Miejskiej w Tłuszczu; (11 za, 2 przeciw, 2 wstrzymujących się)
[0:58:36] – w sprawie  wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości.    (14 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujących się)

[0:59:05] – Plany pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Tłuszczu

Interpelacje

[1:06:44] – Radny Wojtyra w sprawie wykupu gruntu pod plac zabaw oraz w sprawie zmiany uchwały dot. ryczałtów dla Sołtysów i Przewodniczących Rad Osiedlowych
[1:08:20] – Radny Kielak w sprawie projektu na przejazd kolejowy na Zalesiu oraz parkingu
[1:10:37] – Radna Pankowska w sprawie wodociągu w stronę Dzięciołów
[1:11:30] – Radny Groszek do radnego powiatowego w sprawie skrzyżowania Racławicka – Długa – Wierzbowa
[1:12:03] – Radny Sitek do radnego powiatowego w sprawie sygnalizacji ostrzegawczej na ul. Przemysłowej

Zapytania i wolne wnioski

[1:12:40] – Przewodniczący Rady w sprawie laptopów dla radnych i pismo od Sołtysa
[1:15:44] – Sołtys w sprawie braku wody na Jadwininie
[1:20:33] – Sołtys w sprawie powiadomienia o sesjach Rady Miejskiej
[1:22:18] – Sołtys w sprawie kart TAKRodzina.pl
[1:22:41] – Radny Fydryszek w sprawie lądowiska dla LPR
[1:24:47] – Radny Kisiel w sprawie wodociągu
[1:26:03] – Zakończenie i życzenia

Reklama

Dodaj komentarz