V Sesja Rady Miejskiej – ZOBACZ NAGRANIE – absolutorium dla burmistrza

Źródło nagrania: Tłuszcz UM

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z sesji, która odbyła się 16 czerwca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Tłuszczu.

OPIS WYDARZEŃ

[0:00:00] – Porządek obrad
[0:04:06] – Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym
[0:12:57] – Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji (14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
[0:13:07] – Wręczenie odznaczenia “Zasłużony dla rolnictwa”

Głosowanie uchwał:

[0:14:55] – w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Tłuszcz za 2014 rok (14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
[0:16:55] – w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Tłuszcza z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok (14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
[0:19:39] – w sprawie przejęcia przez Gminę Tłuszcz zadania w zakresie właściwości powiatu Wołomińskiego dotyczącego utrzymania dróg publicznych, w zakresie konserwacji zieleni, chodników i jezdni w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Tłuszcz (14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
[0:20:43] – w sprawie przejęcia przez Gminę Tłuszcz zadania z zakresu właściwości Powiatu Wołomińskiego polegającego na konserwacji zieleni i utrzymaniu czystości na terenie Zespołu Pałacowo- Parkowego w Chrzęsnem (14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
[0:22:15] – w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII.426.2014 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia projektu systemowego na 2012-2015 rok pn. “Wyzwólmy w sobie energię!” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zmienionej uchwałą nr IV.65.2015 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 31 marca 2015r. (14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
[0:23:27] – w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tłuszcz na rok 2015 (14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
[0:33:43] – w sprawie zmiany Uchwały nr II.21.2014 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2015-2024 (14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
[0:34:47] – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Tłuszczu za 2014 rok (14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
[0:35:45] – w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Wołomińskiego na realizację zadań: “Budowa chodnika w msc. Jaźwie, gmina Tłuszcz” (14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
[0:37:22] – w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Wołomińskiego na realizację zadań: “Budowa chodnika w msc. Białki, gmina Tłuszcz” (14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
[0:37:59] – w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji (14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
[0:38:39] – w sprawie przekazania środków finansowych na “Fundusz Wsparcia Policji” Komendy Stołecznej Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Tłuszczu Komendy Powiatowej Policji w Wołominie (14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
[0:40:06] – w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji (13 za, 1 przeciw, 0 wstrzymujących się)
[0:40:48] – w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników (15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
[0:42:28] – w sprawie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tłuszcz (15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
[0:43:06] – w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej i zasad jej poboru (15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
[0:43:47] – w sprawie nabycia działki gruntu położonej w obrębie 0008, Jasienica, gmina Tłuszcz, z przeznaczeniem pod drogę gminną (15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
[0:44:33] – w sprawie nabycia działek gruntu położonej w obrębie 0001, Tłuszcz z przeznaczeniem pod drogę publiczną i usługi handlu w ramach planowanego targowiska miejskiego (15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
[0:45:16] – w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu użytkowego o powierzchni 34m2 wyodrębnionego w budynku zwanym “Przychodnią Rejonową w Tłuszczu” zlokalizowanym na dz. nr ew. 1350 położonej w Tłuszczu przy ulicy Powstańców 8 oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu w odniesieniu do tego lokalu (15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)

Interpelacje

[0:46:35] – Radny Sobczak w sprawie ustanowienia dojazdu do posesji
[0:47:21] – Radny Gajcy w sprawie placu zabaw na Fiukałach
[0:48:26] – Radny Wojtyra w sprawie stanu prawnego gruntów przy rondzie w Kurach
[0:50:17] – Radny Pacuszka w sprawie wykupu gruntów przy ulicy Przejazdowej
[0:50:50] – Radny Kielak dziękuje za sygnalizację ostrzegawczą

Zapytania i wolne wnioski

[0:51:20] – Sołtys w sprawie drogi 636
[0:52:41] – Radny Kisiel w sprawie chodnika na ulicy Wiśniowej w Jasienicy
[0:53:03] – Mieszkanka w sprawie przekwalifikowania działki
[0:53:49] – Sołtys w sprawie odwodnienia
[0:54:27] – Przewodniczący rady osiedlowej w sprawie oczyszczalni ścieków oraz ulicy Wiejskiej
[1:00:04] – Sołtys w sprawie wycinki drzew w Pawłowie
[1:03:07] – Sołtys w sprawie wodociągów w Łysobykach
[1:05:45] – Dyrektor biblioteki zaprasza na koncert oraz w sprawie odnowienia progów zwalniających
[1:08:36] – Sołtys w sprawie dzikiego wysypiska śmieci
[1:09:03] – Radny Sitek dziękuje za wsparcie dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej oraz za wykonanie rowu
[1:10:25] – Sołtys w sprawie koszenia poboczy oraz zwiększenia ilości partoli Policji
[1:12:56] – Mieszkaniec w sprawie organizacji spotkania z pierwszą radą
[1:14:30] – Radny Sobczak w sprawie patroli Policji
[1:14:52] – Radny Jusiński w sprawie chodnika na ulicy Wiejskiej, oczyszczalni ścieków i podniesienia podatków
[1:17:05] – Przewodniczący rady osiedlowej w sprawie okolicy stadionu i skrzyżowania ulic Kościuszki, Wiejskiej i Łąkowej
[1:21:54] – Radny Szydlik w sprawie ulicy Wiejskiej
[1:23:12] – Radny Pacuszka w sprawie pogłębiania rowów na osiedlu Borki
[1:24:22] – Przewodniczący rady osiedlowej w sprawie odwodnienia

Reklama

Dodaj komentarz