XXXII Sesja Rady Miejskiej

W dniu 2 września 2014 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Tłuszczu odbędzie się XXXII Sesja Rady Miejskiej w Tłuszczu.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
3. Przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady Miejskiej w Tłuszczu (protokół do wglądu w pok.38).
4. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie zatwierdzenia do realizacji zadania publicznego pn.: „Wyznaczenie szlaku turystycznego oraz budowa miejsca wypoczynku dzieci i młodzieży w m. Jasienica, gm. Tłuszcz” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej;
b) w sprawie zatwierdzenia do realizacji zadania publicznego pn.: „Wyznaczenie szlaku turystycznego oraz budowa miejsca wypoczynku dzieci i młodzieży w m. Szczepanek, gm. Tłuszcz” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej;
c) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI.399.2014 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie przystąpienia Gminy Tłuszcz do realizacji projektu partnerskiego pn.: „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość”;
d) w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu na 2014-2015 rok pt. „50 LAT OTWIERA ŚWIAT” w ramach programu „Działaj Lokalnie”;
e) w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tłuszcz na 2014 rok;
f) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII.329.2013 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2014-2023;
g) w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji;
h) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII.337.2014 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie;
i) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII.342.2014 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wołomińskiemu na realizację zadania publicznego;
j) w sprawie przyjęcia zadania Gminy Wołomin w zakresie dowożenia osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Wołomin;
k) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2014-2016;
l) w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Klembów na wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi Tłuszcz-Krusze w granicach administracyjnych Gminy Tłuszcz;
ł) w sprawie nabycia działki gruntu położonej w obrębie 0008, Jasienica, Gmina Tłuszcz z przeznaczeniem pod drogę gminną;
m) w sprawie nabycia działek gruntu położonych w obrębie 0013, Miąse, Gmina Tłuszcz z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi gminnej;
n) w sprawie nabycia działek gruntu położonych w obrębie 0019, Stasinów, Gmina Tłuszcz z przeznaczeniem pod drogę gminną;
o) w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII.189.2012 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 29 października 2012 roku w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w danym okręgu;
p) w sprawie zmiany Uchwały Nr XX.218.2012 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych;
r) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora gimnazjum w Tłuszczu;
s) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu.

5. Interpelacje radnych, odpowiedzi na interpelacje.
6. Zapytania i wolne wnioski, odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad.

Źródło: BIP Tłuszcz

Reklama

Dodaj komentarz