XXXI Sesja Rady Miejskiej

W dniu 24 czerwca 2014 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Tłuszczu odbędzie się XXXI Sesja Rady Miejskiej w Tłuszczu.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
3. Przyjęcie protokołu z XXX Sesji Rady Miejskiej w Tłuszczu (protokół do wglądu w pok.38).
4. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Tłuszcz za 2013 rok;
b) w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Tłuszcza z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok;
c) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu za 2013 rok;
d) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Tłuszczu za 2013 rok;
e) w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tłuszcz na 2014 rok;
f) w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII.329.2013 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2014-2023;
g) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII.338.2014 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie;
h) w sprawie upoważnienia Burmistrza Tłuszcza do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego;
i) w sprawie upoważnienia Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tłuszczu do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego;
j) w sprawie zmiany nazwy szkoły Podstawowej im. Wacława Sieroszewskiego w Kozłach oraz Przedszkola Samorządowego w Kozłach wchodzących w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kozłach;
k) w sprawie nadania imienia Gimnazjum w Postoliskach wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Postoliskach;
l) w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Tłuszcz przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania;
ł) w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność gminy Tłuszcz.

5. Interpelacje radnych, odpowiedzi na interpelacje.
6. Zapytania i wolne wnioski, odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad.

Źródło: BIP Tłuszcz

Reklama

Dodaj komentarz