XXX Sesja Rady Miejskiej – relacja wideo

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z sesji, która odbyła się 27 maja 2014 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Tłuszczu.

OPIS WYDARZEŃ
[0:00:00] – początek i porządek obrad
[0:07:02] – sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym
[0:19:20] – przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady Miejskiej w Tłuszczu (15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)

GŁOSOWANIE UCHWAŁ

[0:19:38] – w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu na 2014-2015 rok pt. “Twoja przyszłość w twoich rękach” w ramach -Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego. Współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
[0:21:34] – w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu na 2014-2015 rok pt. “Kobieta aktywna II” w ramach – Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych. Współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i polityki Społecznej (15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
[0:23:23] – w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tłuszcz na 2014 rok (15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
[0:39:06] – w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII.329.2013 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2014-2023 (15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
[0:40:48] – w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII.337.2014 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
[0:42:42] – w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasienicy (15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
[0:44:23] – w sprawie zatwierdzenia do realizacji zadania publicznego pn.”Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Mokrej Wsi” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
[0:45:57] – w sprawie upoważnienia Burmistrza Tłuszcza do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego z przeznaczeniem na zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań określonych w umowie o przyznanie pomocy w ramach działania 413 “Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania “Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013, pomiędzy Gminą Tłuszcz a Samorządem Województwa Mazowieckiego na realizację operacji “Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Mokrej Wsi” (15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
[0:47:53] – w sprawie zatwierdzenia do realizacji zdania pn: “Kampania- Zostań ambasadorem ekologii” finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
[0:49:31] – w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
[0:50:38] – w sprawie uchwalenia “Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tłuszcz (15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
[0:51:45] – w sprawie zmiany nazwy ulicy w mieście Tłuszcz (15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
[0:52:44] – Radny Wójcik składa wniosek o wprowadzenie uchwały do obrad
[0:57:07] – w sprawie przejęcia przez Gminę Tłuszcz zadania z zakresu właściwości Powiatu Wołomińskiego, dotyczącego utrzymania dróg publicznych w zakresie konserwacji zieleni, chodników i jezdni w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Tłuszcz (15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
[0:58:53] – w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Tłuszcz (15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
[1:02:05] – w sprawie zmiany uchwały Nr XII/129/2012 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 21 lutego 2012 roku w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Tłuszczu (15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
[1:03:55] – w sprawie nabycia działki z przeznaczeniem na drogę publiczną i parking targowiska (15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
[1:05:30] – w sprawie nabycia działki z przeznaczeniem pod drogę i targowisko (15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
[1:06:55] – w sprawie nabycia działki z przeznaczeniem pod drogę i targowisko (15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
[1:08:09] – w sprawie nabycia działki z przeznaczeniem pod drogę, zieleń izolacyjną i targowisko (15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
[1:09:17] – w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie budowy drogi Tłuszcz – Krusze (15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
[1:10:13] – w sprawie dotacji dla OSP Chrzęsne (15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)

INTERPELACJE RADNYCH

[1:11:44] – Radna Opłotna – trzeci oddział przedszkolny w Jasienicy, most na rzece od ulicy Pilawskiej, plac zabaw na osiedlu Górki, kładka na rzece
[1:15:46] – Radny Malinowski – zalewanie ulicy Fabrycznej i Kwiatowej, nieprzejezdna ulica Kolejowa, utwardzenie ulicy Tarczyńskiego
[1:24:10] – Radny Kur – karta TakRodzina, zmiany nazewnictwa placówek oświatowych
[1:27:44] – Radny Sasin – tytuł Honowego Obywatela Tłuszcza, brak dostępu do Hot Spotów w Tłuszczu
[1:32:27] – Radny Wójcik – podtopienia na ulicy Karskiej, rowy
[1:38:06] – Radny Szydlik – interpelacja dot. rejestru umów, utwardzenie ulicy Leszczynowej
[1:41:25] – Radny Groszek – zbiornik retencyjny, sygnalizacja świetlna przy skrzyżowaniach, plac zabaw na os. Słoneczna
[1:46:21] – Radny Wojtyra – chodnik przy drodze Ołdaki – Kury, zaplecze socjalne przy szkole w Strykach, kładka na rzece
[1:53:18] – Radny Sobczak – wodociągi w Miąsem i okolicy, odprowadzenie wody z ulicy
[1:56:19] – Radna Opłotna – fundusz sołecki
[1:57:40] – Radny Sitek – sygnalizacja świetlna i podziękowanie
[1:58:15] – Radny Mikiciuk – sprzedaż działki w Centrum
[1:58:47] – Radny Wójcik – oświetlenie placu zabaw
[1:59:19] – Radny Szczotka – bieżące utrzymanie dróg w Jasienicy

ZAPYTANIA I WOLNE WNIOSKI

[2:05:36] – Mieszkanka – krzaki przy ulicy, brak wycinki od dwóch lat
[2:06:44] – Sołtys – odwodnienie w Dzięciołach, fundusz sołecki, podatki u Sołtysów
[2:11:35] – Sołtys – opuszczony budynek
[2:12:53] – Radny Fydryszek – spotkania w Spółdzielni w sprawie bezpieczeństwa
[2:13:55] – Mieszkaniec – lokalizacja lokalu wyborczego dla os. Borki
[2:16:11] – Mieszkaniec – wodociąg na ulicy Klonowej
[2:17:21] – Sołtys – sprzątanie plakatów po wyborach
[2:18:21] – Mieszkaniec – łatanie dziur
[2:20:00] – Sołtys – droga
[2:20:47] – zamkniecie obrad

//Łukasz

– Nagranie Urzędu Miejskiego z XXX Sesji RM – tutaj

Reklama

Komentarze (4 )

 1. Ehhh… światła… to jest to co jest Tłuszczowi potrzebne najbardziej.

  VN:F [1.9.12_1141]
  Poparcie: +2 (ocen: 4 )

  Flucky
  02/06/2014 15:47

 2. A na Słonecznej rozpoczęło się podłączanie budynków do kanalizacji sanitarnej…jak myślicie u kogo zaczęli? Tak, tak u Groszka trochę to drażni w oczy i na pewno nie przypadek! U kogo następnego może u przewodniczącego potem willowa itp. Dziwne to

  VN:F [1.9.12_1141]
  Poparcie: 0 (ocen: 6 )
 3. i po całym osiedlu będą latać? to chyba mało ekonomiczne i racjonalne…ale może się mylę.

  VN:F [1.9.12_1141]
  Poparcie: -1 (ocen: 5 )

Dodaj komentarz