XXX Sesja Rady Miejskiej w Tłuszczu

Dodane w:: Aktualności,Rada Miejska w Tłuszczu,Sesje Rady Miejskiej |

W dniu 27 maja 2014 r. o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Tłuszczu odbędzie się XXX Sesja Rady Miejskiej w Tłuszczu.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
3. Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady Miejskiej w Tłuszczu ( protokół do wglądu w pok.38).
4. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu na 2014-2015 rok pt. “Twoja przyszłość w twoich rękach” w ramach -Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego. Współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej;
b) w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu na 2014-2015 rok pt. “Kobieta aktywna II” w ramach – Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych. Współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i polityki Społecznej;
c) w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tłuszcz na 2014 rok;
d) w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII.329.2013 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2014-2023;
e) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII.337.2014 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie;
f) w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasienicy;
g) w sprawie zatwierdzenia do realizacji zadania publicznego pn.”Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Mokrej Wsi” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej;
h) w sprawie upoważnienia Burmistrza Tłuszcza do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego z przeznaczeniem na zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań określonych w umowie o przyznanie pomocy w ramach działania 413 “Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania “Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013, pomiędzy Gminą Tłuszcz a Samorządem Województwa Mazowieckiego na realizację operacji “Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Mokrej Wsi”;
i) w sprawie zatwierdzenia do realizacji zdania pn: “Kampania- Zostań ambasadorem ekologii” finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie;
j) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;
k) w sprawie uchwalenia “Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tłuszcz;
l) w sprawie zmiany nazwy ulicy w mieście Tłuszcz;
ł) w sprawie przejęcia przez Gminę Tłuszcz zadania z zakresu właściwości Powiatu Wołomińskiego, dotyczącego utrzymania dróg publicznych w zakresie konserwacji zieleni, chodników i jezdni w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Tłuszcz;
m) w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Tłuszcz;
n) w sprawie zmiany uchwały Nr XII/129/2012 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 21 lutego 2012 roku w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Tłuszczu.

5. Interpelacje radnych, odpowiedzi na interpelacje.
6. Zapytania i wolne wnioski, odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad.

Źródło: http://www.tluszcz.bip.net.pl/?a=1968

Reklama

Dodaj komentarz