XXXI Sesja Rady Miejskiej – absolutorium dla Burmistrza – zobacz nagranie


Źródło – Nagranie Urzędu Miejskiego z XXXI Sesji RM

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z sesji, która odbyła się 24 czerwca 2014 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Tłuszczu.

OPIS WYDARZEŃ
[0:00:00] – początek i porządek obrad
[0:05:55] – sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym
[0:18:35] – przyjęcie protokołu z XXX Sesji Rady Miejskiej w Tłuszczu (15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)

GŁOSOWANIE UCHWAŁ

[0:18:54] – w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Tłuszcz za 2013 rok (9 za, 0 przeciw, 5 wstrzymujących się)
[0:21:36] – w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Tłuszcza z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok (10 za, 4 przeciw, 1 wstrzymujących się)
[0:27:20] – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu za 2013 rok (15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
[0:28:38] – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Tłuszczu za 2013 rok (15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
[0:29:37] – w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tłuszcz na 2014 rok (14 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujących się)
[0:53:09] – w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII.329.2013 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2014-2023 (15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
[0:54:55] – w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII.338.2014 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się) – zdjęta z porządku obrad
[0:57:14] – w sprawie upoważnienia Burmistrza Tłuszcza do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego (15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
[0:58:33] – w sprawie upoważnienia Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tłuszczu do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego (15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
[0:59:47] – w sprawie zmiany nazwy szkoły Podstawowej im. Wacława Sieroszewskiego w Kozłach oraz Przedszkola Samorządowego w Kozłach wchodzących w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kozłach (15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
[1:00:56] – w sprawie nadania imienia Gimnazjum w Postoliskach wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Postoliskach (15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
[1:01:50] – w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Tłuszcz przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
[1:07:59] – w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność gminy Tłuszcz (15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
[1:09:32] – “w sprawie przystąpienie gminy Tłuszcz do projektu partnerskiego pod nazwą “”Wyrównanie szans edukacyjnych”" (15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)”
[1:11:32] – w sprawie przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi na Dyrektora Gimnazjum im. Królowej Jadwigi (15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)

INTERPELACJE RADNYCH

[1:12:36] – Radny Groszek – skarga na firmę realizującą przyłącza do kanalizacji
[1:16:45] – Radny Wojtyra – światła ostrzegawcze przy przejściach dla pieszych
[1:19:32] – Radny Sitek – koszty przyłączy do kanalizacji
[1:21:56] – Radny Wójcik – pałac w Chrzęsnem, wodociągi na ulicy Kasztelańskiej
[1:26:41] – Radny Kur – spotkanie w sprawie wodociągów Konary, Kozły, osiedle Norwida
[1:27:15] – “Radny Szydlik – wodociągi, zdrój, rozszerzenie projektu, konflikt w szkole w Jasienicy i pismo od Burmistrza, artykuł w “”Głosie Tłuszcza”" w sprawie wynagrodzeń oraz artykuł w sprawie funduszy na budowę placu zabaw”
[1:39:34] – Radny Fydryszek – ogródek Jordanowski, przetarg na sprzedaż działki
[1:42:29] – Radny Sasin – pismo Burmistrza w sprawie konfliktu w szkole w Jasienicy, różnice w poborze wody na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej
[1:45:33] – Radny Sitek – pismo Burmistrza w sprawie konfliktu w szkole w Jasienicy
[1:46:05] – Radna Opłotna – plac zabaw na osiedlu Górki, most na rzece Cienkiej przy ulicy Pilawskiej
[1:49:45] – Radny Sobczak – wykupu gruntów pod drogi, uzupełnienie oświetlenia, projekty na oświetlenie

ZAPYTANIA I WOLNE WNIOSKI

[1:51:42] – Radny Kur – podziękowanie za usunięcie wysypiska
[1:52:15] – Radny Sitek – przepusty na ulicy Odrowąża, koszenie trawy
[1:53:09] – Radny Wójcik – park rozrywki przy pałacu w Chrzęsnem, przepusty
[1:55:05] – Sołtys – pomnik na Konarach, wodociągi
[1:56:36] – podziękowanie Burmistrza za absolutorium, Komisja Rewizyjna i skarga na Dyrektora
[1:58:09] – Radna Świeżak – koszenie poboczy
[1:58:39] – Radny Szczotka – równanie dróg gruntowych, koszenie terenów gminnych, plac zabaw na osiedlu Górki

//Łukasz

Reklama

Dodaj komentarz