CO DALEJ Z TARGOWISKIEM MIEJSKIM? – odpowiedź dyrektora ZGKiM na list czytelnika

Dodane w:: Numer 12 (lipiec 2008) |

Fragment analizy porównawczej pięciu lokalizacji nowego targowiska w Tłuszczu. Kolorowe koła to zasięg terenów znajdujących się w promieniu 1 km od danej lokalizacji. W analizie najkorzystniej wypadła lokalizacja B (mat. nadesłany) Wzrastające zainteresowanie wyglądem estetycznym targowiska miejskiego w Tłuszczu obliguje do przedstawienia na łamach lokalnej prasy naszych zamierzeń związanych z dalszym losem targowiska. Przykry jest jednak fakt, że debata na temat estetyki naszego miasta przybiera formę anonimową. Prawo prasowe, na które powołuje się autor artykułu, ale również i dobre zwyczaje, nie przewidują obowiązku odpowiadania na anonimowe artykuły. Ranga jednak problemu w poczuciu odpowiedzialności sprawia, że warto temu problemowi zająć więcej czasu.

Burmistrz Tłuszcza w 2005 roku zlecił opracowanie analizy porównawczej pięciu lokalizacji nowego targowiska w mieście Tłuszcz. W ocenie poszczególnych lokalizacji przyjęto kryteria mające wykazać celowość wyboru danej lokalizacji oraz rodzaj problemów jakie będzie niósł za sobą dany wybór.
Do analizy zaproponowano:
- lokalizacja A – teren położony w południowo – zachodnim narożniku skrzyżowania ulicy Racławickiej i ulicy Wierzby-Odrowąża.
- lokalizacja B – teren położony po wschodniej stronie drogi do Jasienicy – Górki (ul. Jana Kielaka), wzdłuż rowu D-14 w kierunku oczyszczalni ścieków.
- lokalizacja C – teren położony po północnej stronie ulicy Przemysłowej u wylotu ulicy Długiej.
- lokalizacja D – teren położony po zachodniej stronie ulicy Małej.
- lokalizacja E – teren bezpośrednio przylegający do wschodniej strony drogi wojewódzkiej 634 (ul. Stefana Batorego).

Po przeprowadzeniu analizy, w której brano pod uwagę:
- odległość od centrum miasta,
- odległość od terenów zabudowy mieszkaniowej,
- dostępność komunikacyjna z obszaru gminy,
- rodzaj własności gruntu,
- możliwość zaopatrzenia w energię elektryczną, wodę i kanalizację
przyjęto lokalizację B.

Teren ten jest położony najbliżej największego węzła komunikacyjnego Tłuszcza tj. skrzyżowania drogi wojewódzkiej z ul. Warszawskiej, przy drodze wylotowej w kierunku Jasienicy. Ze względu na położenie na gruntach zalewowych, wybór tej lokalizacji związany jest z koniecznością podniesienia poziomu terenu.

Budowa nowego targowiska musi być powiązana z budową zbiornika retencyjnego w Jasienicy.
W przyszłorocznym budżecie zostaną zaplanowane środki finansowe na podział i wykup 27 działek pod nowe targowisko, będących obecnie własnością prywatną. Zapisy nowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tłuszcz – teren administracyjnych granic miasta przewiduje lokalizację targowiska o powierzchni niemal cztery razy większej niż obecnie, dodatkowo od strony ul. Jana Kielaka przewidziano miejsce na parking. Równolegle do ul. Wiejskiej, wzdłuż istniejących ogrodzeń jest zaplanowana droga łącząca ul. Jana Kielaka     z ul. Wiejską na wysokości Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Wracając do rzeczywistości i obecnego stanu technicznego targowiska miejskiego jako jego zarządca zapewniam, że jego wygląd ulegnie poprawie do końca wakacji. W planach inwestycyjnych Zakładu remont i częściowa modernizacja jest zaplanowana na drugą połowę roku. Modernizacja obejmie: remont dwóch bram wjazdowych, budowę nowych stołów do sprzedaży      z możliwością ich późniejszego zadaszenia, wymiana siatki ogrodzeniowej, poprawa nawierzchni targowiska. Sposób wykonanych prac jest zaplanowany tak, aby z chwilą budowy nowego targowiska większość elementów została ponownie wykorzystana
Część remontów było do tego czasu niezasadna, ponieważ rozpatrywano różne koncepcje rozwiązań komunikacyjnych w obrębie przejazdu kolejowego, z których jedna dotyczyła całkowitej przebudowy targowiska.

Troska o wygląd estetyczny naszego miasta jest powinnością naszej społeczności lokalnej. Ograniczanie się jedynie do bezimiennej krytyki, nie reagowanie na akty wandalizmu i zaśmiecania ulic doprowadzi do zniszczenia nawet tego co ładne. Poniszczone kosze uliczne zapychane workami z prywatnych domów, porozrywana siatka ogrodzeniowa, podpalony budynek targowy nie mówiąc już o zaśmieconych lasach i poboczach dróg to efekt działalności naszych mieszkańców, a nie nieudolności rządzących. Tylko dobra wola i chęć współpracy może przynieść spodziewane skutki.

Urząd Miejski w Tłuszczu nieustannie nęka decyzjami administracyjnymi obecnego właściciela nieruchomości po dawnej Zasadniczej Szkole Zawodowej przy ul. Warszawskiej nakazującymi natychmiastowe uporządkowanie terenu. Termin wykonania prac porządkowych upływa z końcem lipca. Po tym czasie zostanie podjęta decyzja o tzw. wykonaniu zastępczym. Praca ta będzie przez Gminę zlecona firmie porządkującej, a fakturą zostanie obciążony właściciel nieruchomości.

  • Dyrektor ZGKiM, Mariusz Dembiński

Reklama

Dodaj komentarz