CO SIĘ ZMIENI W SOŁECTWACH

Dodane w:: Numer 44 (marzec) 2011 |

Fundusze sołeckie w 2011 rokuBudowa progu zwalniającego, zakup wyposażenia placu zabaw czy organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców to tylko nieliczne przykłady działań, jakie w 2011 roku zostaną zrealizowane w poszczególnych wsiach w ramach funduszu sołeckiego.

Fundusze sołeckie istnieją w naszej gminie od dwóch lat. Dają szansę mieszkańcom wszystkich sołectw na zdecydowanie, co w ich najbliższym otoczeniu warto zmienić i jakie działania podjąć. Uchwalony na ostatniej sesji budżet zawiera zestawienie przedsięwzięć, które będą realizowane w naszych sołectwach. Tym razem mieszkańcy wsi sami zdecydowali o podziale prawie 300 000 zł!

Idea funduszu sołeckiego zakłada szerokie włączanie mieszkańców w proces podejmowania decyzji na co zostaną przeznaczone pieniądze przypadające na ich sołectwo. To nie sołtys, rada sołecka czy burmistrz ustala, jakie przedsięwzięcia będą podjęte, ale czyni to właśnie całe zebranie wiejskie. Przy finansowaniu zadań z funduszu sołeckiego jest wymagany wkład własny mieszkańców sołectwa w przedsięwzięcie – może to być wkład finansowy, przekazanie materiałów czy też wykonana nieodpłatnie praca.

Fundusze sołeckie dają mieszkańcom dużo swobody w decydowaniu o przeznaczeniu środków. Aby móc sfinansować zadanie z funduszu sołeckiego, musi ono spełniać trzy warunki: być zadaniem własnym gminy, służyć poprawie warunków życia mieszkańców i być zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Zebrania, na których zapadają decyzje o przeznaczeniu „sołeckich” pieniędzy, cieszą się zainteresowaniem mieszkańców. Są również doskonałą szansą na przedyskutowanie lokalnych problemów i spotkanie się z sąsiadami. Trzeba jednak pamiętać, że uchwała o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego musi być podejmowana przez radę gminy każdego roku do 31 marca. Warto więc zadbać o to, aby i w tym roku nasi radni zdecydowali o przeznaczeniu środków dla poszczególnych sołectw. Inicjatywę uchwałodawczą wg statutu naszej gminy ma burmistrz oraz każdy z radnych.

Fundusze sołeckie to nie tylko szansa na zmianę w naszych sołectwach, ale również możliwość zwiększenia budżetu gminy. Gminy, które wyodrębniły w swoich budżetach środki w ramach funduszu sołeckiego, otrzymują nawet do 30% zwrotu z budżetu państwa.

Na co mieszkańcy sołectw zdecydowali się przeznaczyć pieniądze? Zapraszamy do zapoznania się z informacjami poniżej.

  • Maciej Puławski

 

Warto wiedzieć:

  • Do 31 marca 2011 r. rada gminy podejmuje uchwałę o wyodrębnieniu lub niewyodrębnieniu funduszu sołeckiego na kolejny rok budżetowy
  • Do 31 lipca 2011 r. burmistrz wylicza i przekazuje sołtysom informację o kwocie, która przysługuje poszczególnym sołectwom w ramach funduszu sołeckiego na 2012 rok  
  • Do 30 września 2011 r. trzeba złożyć do burmistrza wniosek, w którym należy wskazać przedsięwzięcia do realizacji na terenie danego sołectwa wraz z oszacowaniem kosztów (muszą mieścić się w limicie przeznaczonym dla danego sołectwa) oraz uzasadnieniem (należy przede wszystkim wykazać, w jaki sposób realizacja danego przedsięwzięcia przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców danego sołectwa). 
  • Jeśli burmistrz uzna, że wniosek nie spełnia wymogów, w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania informuje o tym sołtysa. Sołtys za pośrednictwem burmistrza może złożyć w ciągu 7 dni odwołanie od decyzji burmistrza do rady gminy.

Źródło: www.funduszesoleckie.pl

Reklama

Dodaj komentarz