ST 8 (76)/2013 Mieszkaniec pyta o śmieci

list

Otrzymaliśmy z Urzędu Miejskiego w Tłuszczu odpowiedź na list mieszkańca opublikowany w poprzednim numerze gazety:

 W odpowiedzi na pismo w sprawie wyjaśnienia kwestii związanych z obowiązującym nowym systemem gospodarki odpadami komunalnymi informuję, że zmiany w dotychczasowym systemie odbioru odpadów komunalnych wynikają ze zmiany ustawy z dnia 13 września 1966 r. o utrzymaniu czystości i porządku i porządku w gminach ( Dz. U. z 2013 r. poz. 228 z późn. zm.) znowelizowanej ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897).

System gospodarowania odpadami komunalnymi, wprowadzony znowelizowaną ustawą opiera się na zasadzie przejęcia przez gminę obowiązków od mieszkańców związanych z odbiorem i utylizacją odpadów komunalnych. Ustawa przewiduje, że wszyscy mieszkańcy zostaną objęci nowym systemem. Wynika to z art. 3 ust. 2 pkt 3 oraz art. 6c ust. 1 ustawy.

Odnosząc się do poszczególnych punktów przedstawionego listu wyjaśniam co następuje:

1. Nie zróżnicowano mieszkańców miasta i wsi – rolnicy posiadający gospodarstwo rolne odpadki organiczne, spożywcze np. obierki, resztki warzyw, odpadki zielone mogą przeznaczyć na pasze lub kompostownik;

Ad. 1. Zgodnie z art. 6j ust. 2a.Rada gminy może zróżnicować stawki opłaty w zależności od powierzchni lokalu mieszkalnego, liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość, odbierania odpadów z terenów wiejskich lub miejskich, a także od rodzaju zabudowy. Rada Miejska w Tłuszczu podjęła uchwałę o zróżnicowaniu stawki od liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość.

W wyniku przeprowadzonych analiz Rada miejska w Tłuszczu ustaliła, że zastosowanie naliczania opłaty od gospodarstwa domowego, przy zróżnicowaniu ze względu na liczbę osób je zamieszkujących, jest najbardziej obiektywną i uczciwą, bez powodowania obciążenia relatywnie wysokimi kosztami wielu mieszkańców gminy o niższych dochodach (np. części osób samotnych oraz rodzin wielodzietnych). Nie brano pod uwagę różnicowania opłat ze względu na charakter miejscowości ponieważ tereny wiejskie i miejskie składają się głównie z zabudowy jednorodzinnej co oznacza, że struktura i morfologia powstających odpadów na nieruchomościach jest bardzo zbliżona.

2. Nie zostały ujęte takie sytuacje jak wyjazdy sanatoryjne, wczasy, szpitale, internaty, itp. trwające miesiąc i więcej;

Ad. 2. Ustawodawca przewidział sytuacje takie jak wyjazdy sanatoryjne, wczasy, szpitale itp. Jak wynika z ustawy w przypadku nieruchomości zamieszkałych obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec (art. 6i.). W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Należy pamiętać, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. (art. 6m.)

3. Nie zostało wyjaśnione, na jakiej podstawie została ustalona cena, nie podano wagi ani objętości odpadów czy śmieci, ile kosztuje 1 kg odebranych śmieci;

Ad.3. Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały ustalone po przeprowadzeniu procedury przetargowej oraz szczegółowej kalkulacji kosztów funkcjonowania systemu. Stawki opłat ustala Rada gminy, w drodze uchwały (art. 6k.) . Przy określaniu stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bierze pod uwagę m.in.:

1)   liczbę mieszkańców zamieszkujących daną gminę;
2)   ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych;
3)   koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

4. Nie uwzględniono wieku, zdrowia i zamożności osób, czy będą mogły ponieść tak wielki wydatek;

Ad. 4. Rada miejska nie mogła uzależniać wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od wieku, zdrowia, i zamożności właściciela nieruchomości, bo katalog przesłanek różnicowania tych stawek zawarty w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku nie przewiduje takiego kryterium.

5. Dlaczego nie przeprowadzono konsultacji z mieszkańcami gminy poprzez zebrania?

Ad. 5. Zgodnie z ustawą obowiązkiem gminy jest m.in. prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych (art. 3 ust. 2 pkt 8) Ustawodawca pozostawiał inwencji gmin sposób wykonania tego obowiązku. W związku z tym, iż w dotychczas organizowanych zebraniach brała udział mała ilość osób ustalono, że kampania informacyjna będzie prowadzona innymi metodami i środkami. Mając na uwadze dobro mieszkańców oraz dotarcie z informacją do jak największej liczy osób zamieszkujących teren gminy zdecydowano się na rozniesienie ulotek informacyjnych, które zwierały najistotniejsze informacje. Informacje te były również dostępne na stronie internetowej gminy oraz ukazywały się w lokalnej prasie.

Beata Górecka
zastępca kierownika
Wydziału Urbanistyki i Gospodarki Komunalnej

Od redakcji: Pytania z listu mieszkańca dodane przez redakcję.

Reklama

Dodaj komentarz