Posłuchaj online! XXIII Sesja Rady Miejskiej w Tłuszczu!

Dodane w:: Stacja Tłuszcz Online |

Udostępniamy naszym Czytelnikom nagranie dźwiękowe XXIII Sesji Rady Miejskiej w Tłuszczu, która odbyła się 08.09.2009 r. Zapraszamy do słuchania! W dalszej części news’a znajdują się nazwy plików dźwiękowych wraz z rozmiarem podanym w nawiasie. Do każdego pliku zamieszczamy krótką informację – kto zabiera głos lub jaką kwestię porusza w określonej minucie nagrania. Niestety nie możemy zapewnić Państwu nagrań lepszej jakości – nasza redakcja dysponuje jedynie zwykłym cyfrowym dyktafonem, a większość radnych podczas sesji nie korzysta z mikrofonu. Mimo wszystko mamy nadzieję, że udostępnione nagrania będą dla Państwa przydatne i ciekawe.

Otwarcie sesji
Otwarcie sesji i porządek obrad
7:00 spór o ulicę Sportową w Postoliskach / Chrzęsnem

Sprawozdanie z działalności burmistrza

Przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Miejskiej
informacja o wykonaniu budżetu

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Stwierdzenie quorum
Uchwały:
0:24 a) w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/229/08 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009

b) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tłuszcz ( obszar administracyjny granic miasta).
3:28 c) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tłuszcz ( obszar pozawiejski).
5:50 d) w sprawie określenia zasad udzielania zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa i logopedy oraz nauczycieli realizujących etat łączony w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Tłuszcz.

e)w sprawie wpisania budowy obwodnicy Marek na drodze S8 oraz drogi S17 na odcinku od projektowanej drogi S8 do miejscowości Wiązowa do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2008 – 2012 Ministerstwa Infrastruktury .
1:42 f)w sprawie zmiany granic sołectw Chrzęsne i Postoliska polegającej na przyłączeniu części sołectwa Chrzęsne do sołectwa Postoliska.

g)w sprawie nabycia działki gruntu położonej w mieście Tłuszcz z przeznaczeniem pod urządzenie drogi gminnej.

h) w sprawie nabycia działki gruntu położonej w obrębie Chrzęsne Gmina Tłuszcz z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi gminnej – ulicy Widok.
1:30 i) w sprawie nabycia działki gruntu położonej w mieście Tłuszcz z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi gminnej – ulicy Wąskiej.
2:40 j) w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 1394/3 położonej w mieście Tłuszcz przy ulicy Polnej.
3:45 k) w sprawie nabycia działek gruntu położonych w mieście Tłuszcz z przeznaczeniem pod drogę publiczną lokalną – gminną.
5:07 l) w sprawie nabycia działek gruntu z przeznaczeniem pod zbiornik retencyjny na rzece Cienkiej w Jasienicy Gmina Tłuszcz oraz pod drogi publiczne lokalne – gminne.
6:27 m) w sprawie nabycia działek gruntu położonych w obrębie Miąse Gmina Tłuszcz z przeznaczeniem pod urządzenie i rozbudowę dróg gminnych.
7:27 n)…

Interpelacje i odpowiedzi na interpelacje
00:16 – radny Tadeusz Sasin
02:55 – radny Zbigniew Pożarko
03:40 – radna Halina Jusińska
04:00 – radna Grażyna Rek
05:00 – radna Janina Stryjek
07:30 – wiceprzewodnicząca rady Stanisława Sikora
08:06 – radny Stefan Mikiciuk
09:04 – radna Hanna Kurek

odpowiedź burmistrza Jana Krzysztofa Białka
01:22 – radny Stanisław Kielak
02:27 – pytania do radnego Adama Milczarka
02:43 – odp. burmistrza Jana Krzysztofa Białka
08:40 – radna Grażyna Rek
09:40 – odp. burmistrza Jana Krzysztofa Białka

00:00 – wiceprzewodniczący radny Adam Wojtyra
03:30 – radny Waldemar Sikora
06:20 – przewodniczący rady Krzysztof Gajcy
07:46 – radna Hanna Kurek

00:00 – radny powiatowy Adam Milczarek
08:28 – radny Mirosław Sobczak
09:10 – odp. burmistrza Jana Krzysztofa Białka

12:53 – radny Mirosław Szczotka
14:22 – odp. burmistrza Jana Krzysztofa Białka

00:00 – przewodniczący rady Krzysztof Gajcy
00:30 – radny Waldemar Sikora
01:31 – radny Stanisław Kielak
Zapytania i wolne wnioski, odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski
02:00 – mieszkaniec Jasienicy Bogdan Jusiński
08:40 – odp. pani skarbnik
10:00 – odp. burmistrza Jana Krzysztofa Białka
10:38 – sołtys Pawłowa
12:40 – odp. burmistrza Jana Krzysztofa Białka

00:00 – przewodnicząca rady osiedla Borki Feliksa Trzeszkowska
00:40 – odp. burmistrza Jana Krzysztofa Białka
03:07 – sołtys Dzięciołów p. Szymański
04:30 – odp. burmistrza Jana Krzysztofa Białka

Reklama

Dodaj komentarz