Posłuchaj online! XXIV Sesja Rady Miejskiej w Tłuszczu!

Dodane w:: Stacja Tłuszcz Online |

Udostępniamy naszym Czytelnikom nagranie dźwiękowe XXIV Sesji Rady Miejskiej w Tłuszczu, która odbyła się 10.11.2009 r. Zapraszamy do słuchania! W dalszej części news’a znajdują się nazwy plików dźwiękowych wraz z rozmiarem podanym w nawiasie. Do każdego pliku zamieszczamy krótką informację – kto zabiera głos lub jaką kwestię porusza w określonej minucie nagrania. Niestety nie możemy zapewnić Państwu nagrań lepszej jakości – nasza redakcja dysponuje jedynie zwykłym cyfrowym dyktafonem, a większość radnych podczas sesji nie korzysta z mikrofonu. Mimo wszystko mamy nadzieję, że udostępnione nagrania będą dla Państwa przydatne i ciekawe.

Otwarcie sesji

Powitanie nowego Powiatowego Komendanta Policji – Roberta Makowskiego

Sprawozdanie z działalności burmistrza

Informacja na temat linii autobusowej

Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Miejskiej
Stwierdzenie quorum
Informacja o stanie oświaty
5:08 – dyskusja na temat oświaty w naszej gminie

Uchwały:
0:00 a) w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/229/08 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009
2:31 radna Halina Jusińska pyta o jakie ulice chodzi w budżecie
7:47 radna Janina Stryjek wnioskuje o 2000 zł na zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży
15:50 ustne poprawki p. Skarbnik
23:24 głosowanie nad uchwałą

b) w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego przekraczającego rok budżetowy 2009 w związku z przystąpieniem do opracowania dokumentacji geodezyjno-kartograficznej zawierającej zmiany danych ewidencyjnych wywołanych zmianą granicy administracyjnej i włączeniem fragmentu obrębu Postoliska ( Zakrzewie) do miasta Tłuszcz
c) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego
d) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tłuszcz (obszar administracyjny granic miasta)

0:00 e) w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie na czas nieoznaczony lokalu nr 1 o powierzchni 58 m2 wyodrębnionego w budynku zlokalizowanym w Tłuszczu przy ul. Szklanej 3
1:40 f) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony
2:57 g) w sprawie nabycia w drodze darowizny działki gruntu położonej w obrębie Jasienica gmina Tłuszcz z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi gminnej
4:00 h) w sprawie nabycia działki gruntu położonej w obrębie Miąse gmina Tłuszcz z przeznaczeniem pod urządzenie ciągu pieszo-jezdnego

i) w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kury w gminie Tłuszcz
j) w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Stryjki w gminie Tłuszcz
k) w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wólka Kozłowska w gminie Tłuszcz
l) w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kozły w gminie Tłuszcz
m) w sprawie modernizacji dróg wojewódzkich 634 i 631

Zapoznanie Rady z pismem mieszkańca Gminy – dot. przyłączenia części Chrzęsnego do Postolisk

Zapoznanie Rady z listem otwartym Rady Gminy w Zabrodziu

Informacje o złożonych oświadczeniach majątkowych.

Interpelacje i odpowiedzi na interpelacje
00:00 – radna Grażyna Rek
01:35 – radny Stanisław Kielak
03:32 – radna Janina Stryjek
04:33 – odpowiedź burmistrza Jana Krzysztofa Białka

Ogłoszenie przerwy

01:30 – radny Mirosław Szczotka
02:00 – odpowiedź burmistrza Jana Krzysztofa Białka
02:50 – radny Tadeusz Sasin
03:14 – radna Janina Stryjek
06:56 – radny powiatowy Adam Milczarek

Zapytania i wolne wnioski, odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski
00:00 – radna powiatowa Hanna Szyszkowska
04:20 – radny Stanisław Kielak
05:20 – radna Janina Stryjek
05:46 – sołtys Wagana Halina Zaręba
07:09 – odp. burmistrza Jana Krzysztofa Białka

00:00 – sołtys Stasinowa Jerzy Więch
02:59 – odp. burmistrza Jana Krzysztofa Białka
03:19 – radna Janina Stryjek
03:58 – zaproszenia

Reklama

Dodaj komentarz