XXVII Sesja Rady Miejskiej, czyli m.in. budżet na 2014 rok

W dniu 17 grudnia 2013 r. o godz. 13°° w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Tłuszczu odbędzie się XXVII Sesja Rady Miejskiej w Tłuszczu .

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
3. Przyjęcie protokołu z XXVI Sesji Rady Miejskiej w Tłuszczu ( protokół do wglądu w pok.38).
4. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu na 2013-2014 rok pn. “Kompleksowe formy integracji społeczno-zawodowej w środowisku lokalnym”- projekt pilotażowy Model Lokalnej Współpracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
b) w sprawie przyjęcia zadania Gminy Wołomin w zakresie dowożenia osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Wołomin;
c) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014;
d) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w drodze przetargu położonej w obrębie 0001, Tłuszcz;
e) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych w drodze przetargu w obrębie 0001,Tłuszcz;
f) w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tłuszcz na rok 2013;
g) w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Tłuszczu Nr XX.213.2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2013-2023;
h) uchwała budżetowa Gminy Tłuszcz na rok 2014;
i) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2014-2023;
j) w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrzęsnem;
k) w sprawie określenia trybu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania;
l) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2013-2016;
m) w sprawie nadania Statutu Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu.

5. Plany pracy Komisji Rady na 2014 rok.
6. Interpelacje radnych, odpowiedzi na interpelacje.
7. Zapytania i wolne wnioski, odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

Źródło: Tłuszcz UM

 

Reklama

Dodaj komentarz