XXVIII Sesja Rady Miejskiej

W dniu 28 stycznia 2014 r. o godz. 12.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Tłuszczu odbędzie się XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Tłuszczu.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
3. Przyjęcie protokołu z XXVII Sesji Rady Miejskiej w Tłuszczu ( protokół do wglądu w pok.38).
4. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tłuszcz na 2014 rok;
b) w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII.329.2013 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2014-2023;
c) w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie;
d) w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie;
e) w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie;
f) w sprawie zaciągnięcia w 2014 roku długoterminowego kredytu bankowego;
g) w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Wołomińskiego na realizacje zadania “Budowa chodnika rondo Kury-Stryjki w drodze powiatowej nr 4329W”;
h) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wołomińskiemu na realizację zadania publicznego;
i) w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tłuszczu na prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
j) w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tłuszczu na bieżącą konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tłuszcz;
k) w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu;
l) w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania “Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020;
m) w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków oraz podniesienia kryterium dochodowego w zakresie dożywiania;
n) w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w sprawach przyznawania dodatku energetycznego;
o) w sprawie ustanowienia dopłaty do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne;
p) w sprawie zmiany Uchwały Nr VN.263.2013 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
r) w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rudniki;
s) w sprawie zmiany Uchwały Nr VIN.316.2013 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia diet dla sołtysów, przewodniczących rad osiedlowych.

5. Sprawozdania z pracy Komisji Rady Miejskiej w Tłuszczu w 2013 roku.
6. Interpelacje radnych, odpowiedzi na interpelacje.
7. Zapytania i wolne wnioski, odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

Źródło: Tłuszcz UM

 

Reklama

Dodaj komentarz