ST 5(73)/2013 Sprawy mieszkańców – gdy pies sąsiada nie daje nam spać

Dodane w:: Numer 5 (73) kwiecień 2013,Sprawy mieszkańców |
fot. sxc.hu

fot. sxc.hu

Jedna z mieszkanek naszego miasta zadzwoniła do nas, oburzona brakiem reakcji ze strony osób posiadających psy zakłócających ujadaniem ciszę nocną z prośbą o nagłośnienie sprawy.

– Jestem mieszkanką osiedla Kolejowa w Tłuszczu i psy nocami nam nie dają spać. Dzisiejsza noc była wręcz tragiczna. Nie wiem czy właściciele psów – bo tu nie chodzi o psy bezdomne, tylko o psy ludzi, którzy mają swoje posesje – nie wiedzą, jakie obowiązki wiążą się z posiadaniem psa? Trzeba brać odpowiedzialność za stworzenie, które się przyprowadza do domu. Zwracałam już uwagę tym, którzy przywiązują psy na krótkich łańcuchach, zamykają psy w komórkach, czasem nie dają im wody. Taki pies ujada cały dzień i często noc. Ale nie pomagają ani prośby, ani groźby – relacjonowała mieszkanka. – Dzisiejsza noc była zupełnie nieprzespana. Jakieś małe stworzenie skowyczało od godziny trzeciej budząc wszystkie dzieci i dorosłych w okolicy. Nie wiemy, co z tym zrobić, bo to nie chodzi o psy bezdomne. Z tego co wiem, zakłócanie ciszy nocnej jest wykroczeniem. Może warto by było poruszyć w „Stacji Tłuszcz” ten temat, bo jestem przekonana, że dotyczy on również innych osiedli, w tym bloków. Chciałam podkreślić, że to, że ktoś ma psa nie oznacza, że ja mam ponosić tego konsekwencje. Jeśli pies zakłóca ciszę nocną to właściciel powinien coś z tym zrobić – wyjść i go uspokoić albo zabrać do domu. Innym problemem są bezpańskie koty i psy. Zdarza się, że po naszym mieście wolno po ulicy chodzą psy ras niebezpiecznych. Boję się, że kiedyś dojdzie do tragedii.

***

Zapytaliśmy rzecznika Komendy Powiatowej Policji w Wołominie, co można zrobić gdy pies sąsiada w nocy ujadają i nie daje nam spać?

Asp. szt. Tomasz Sitek: Zakłócenie spoczynku nocnego polega na uniemożliwieniu, przynajmniej jednej osobie, odpoczęcia w ciszy, która obowiązuje od godz. 22:00 do 6:00, przy czym odpoczynek ten nie musi przejawiać się w formie snu – i nie ma większego znaczenia czy sen został przerwany czy też nie. Odpoczęcie może polegać np. na czytaniu książek. Brak reakcji posiadacza psa na jego uporczywe szczekanie nocą bez szczególnych zewnętrznych powodów może uzasadniać odpowiedzialność właściciela na podstawie art. 51 § 1 kodeksu wykroczeń.

Długotrwałe szczekanie w dzień również może stanowić kłopot w postaci zainteresowania się losem psa Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Złe samopoczucie sąsiadów wynikłe z uporczywego szczekania psa może również spowodować odpowiedzialność na gruncie prawa cywilnego.

Pamiętajmy, że posiadanie psa wiąże się z obowiązkami jakie nakłada prawo na właściciela czworonoga. O tym, że psa należy wyprowadzać na smyczy, że wypadałoby mieć również kaganiec i przede wszystkim pilnować, żeby nikogo nie pogryzł, słyszał prawie każdy. Warto przypomnieć sobie podstawowe zasady dotyczące trzymania psa oraz obowiązki, jakie musi spełnić jego właściciel.

Obowiązki właściciela psa

Właściwe warunki – Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, każdy właściciel psa powinien zapewnić mu odpowiednie warunki. Pomieszczenia powinny być odpowiednio dostosowane, chronić psy przed zimnem, upałem, opadami atmosferycznymi. Pies powinien mieć dostęp do światła dziennego oraz swobodę. Właściciel musi także zapewnić mu karmę oraz stały dostęp do wody. Należy pamiętać również, że nie można trzymać zwierząt na uwięzi dłużej niż 12 godzin albo w sposób powodujący cierpienie, uwięź, na której trzymane będzie zwierzę, nie może być krótsza niż 3 metry, zabronione jest również tzw. kopiowanie, czyli przycinanie psom ogonów i uszu dla celów estetycznych.

Obowiązkowe szczepienia ochronne – Każdy właściciel czworonoga powinien pamiętać o obowiązkowych szczepieniach ochronnych. Prawo nakłada na właściciela psa obowiązek szczepienia przeciwko wściekliźnie. Szczepienie czworonoga powinno nastąpić najdalej 30 dni po ukończeniu przez psa 3 miesiąca życia i powtarzane być każdego roku. Niedopełnienie obowiązku szczepienia psa jest zagrożone grzywną, a nawet karą aresztu lub ograniczenia wolności.
Odpowiednie pilnowanie swoich czworonogów - Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawa z dnia 20 maja 1971 roku Kodeks Wykroczeń, nakładają na właściciela czworonogów obowiązku należytej kontroli swojego psa udając się z nim w miejsca ogólnodostępne. Właściciel nie może wypuścić swojego czworonoga jak mu się tylko podoba. Obowiązek szczególnej ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia nakłada bowiem na właściciela art. 77 kodeksu wykroczeń:

Art. 77. Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.

Dla przyjęcia odpowiedzialności za to wykroczenie obojętne pozostaje czy posiadacz psa nie zachował należytej ostrożności z winy umyślnej czy nieumyślnej. Zwykła ostrożność obejmuje przeciętne środki ostrożności związane z trzymaniem danego zwierzęcia, przy czym będą one zróżnicowane w zależności od gatunku zwierzęcia i przede wszystkim od stopnia niebezpieczeństwa, jakie zwierzę może stwarzać. Konkretne środki ostrożności mogą wynikać z ustawy jak i prawa miejscowego. Dlatego też wyraźny obowiązek wyprowadzania psa na smyczy lub w kagańcu częściej znajdziemy w stosownych uchwałach Rady Miasta.

Nakazy co do sposobu trzymania psa na smyczy lub w kagańcu może ponadto wynikać z regulaminów wewnętrznych przewoźników (dotyczy to np. większości komunikacji miejskich i zbiorowych), obiektów sportowych czy centrów handlowych. Regulamin taki może przewidywać własną sankcję finansową za nieprzestrzeganie jego postanowień.

Kolejnym ważnym elementem, na który należy zwrócić uwagę jest wyprowadzanie psów do lasu. Bardzo częstą praktyką stosowana przez właścicieli psów jest poszczanie ich wolno po lesie. I tą kwestie regulują przepisy kodeksu wykroczeń a w szczególności art. 166:

Art. 166. Kto w lesie puszcza luzem psa, poza czynnościami związanymi z polowaniem, podlega karze grzywny albo nagany.

Należy w tym wypadku podkreślić sprawę związaną z dziką zwierzyną łowną a w szczególności dziki – lochę z młodymi. Niewłaściwe wyprowadzanie psa w lesie, może zakończyć się atakiem ze strony lochy, na psa a nawet na jego właściciela, co może zakończyć się znacznymi obrażeniami ciała człowieka i zwierzęcia domowego.

Pogryzienie – Niezachowanie należytej ostrożności przy trzymaniu psa może doprowadzić do wyrządzenia szkody przez psa innej osobie. Najczęściej ta szkoda ma postać uszkodzenia rzeczy, ale coraz częściej słyszymy o przypadku poważnego pogryzienia przez psa dziecka czy nawet dorosłej osoby. W zależności od skutków takiego niewłaściwego trzymania czworonoga – właściciela może spotkać mniej lub bardziej surowa odpowiedzialność karna.

Jeśli w wyniku niedopilnowania psa dojdzie do zniszczenia rzeczy (np. rozerwanie ubrania, wybicie szyby, jak również zagryzienie innego zwierzęcia) – posiadacz, który nie wywiązał się z właściwego trzymania psa poniesie odpowiedzialność karną uzależnioną od wartości wyrządzonej szkody. Jeśli wysokość zniszczonego lub uszkodzonego mienia nie przekracza kwoty 250 zł – posiadacza spotka odpowiedzialność za wykroczenie z art. 124 kodeksu wykroczeń.

 

ZAKŁÓCANIE SPOKOJU TO WYKROCZENIE

Art. 51 ( określany w skrócie mianem „zakłócania spokoju”) został ujęty w VIII rozdziale Kodeksu wykroczeń, którego tytuł brzmi: „Wkroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu”. Przepisy tego rozdziału chronią porządek i spokój publiczny w różnych sferach życia społecznego. Ochrona tego typu dóbr, ważnych zarówno dla ogółu społeczeństwa, jak i dla indywidualnych obywateli, wysunięta jest w Kodeksie wykroczeń na czołowe miejsce.

Art. 51.:

§ 1. Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu (orzekanej w wymiarze od 5 do 30 dni), ograniczenia wolności ( trwa 1 miesiąc) albo grzywny (wymierzanej w wysokości od 20 do 5000 złotych)

 

 

Reklama

Dodaj komentarz