Wysokość opłaty za śmiecie, diety dla sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych… czyli XXII sesja Rady Miejskiej – program i projekty uchwał

Dodane w:: Aktualności,Samorząd,Sesje Rady Miejskiej |

We wtorek 23 kwietnia 2013 r. o godz. 14°° w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Tłuszczu odbędzie się XXII  Sesja  Rady Miejskiej w Tłuszczu. Przed samorządowcami jest do podjęcia tym razem aż 29 uchwał i odsłuchanie kilku sprawozdań.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
3. Informacja na temat stanu bezrobocia w Gminie Tłuszcz i sposobów jego przezwyciężania.
4. Przyjęcie protokołu z XXI  Sesji  Rady Miejskiej w Tłuszczu ( protokół do wglądu w pok.38).
5. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tłuszcz na rok 2013;
b)  w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Tłuszczu Nr XX.213.2012 z dnia 28 grudnia
2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2013-2023;
c)  w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu  Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Tłuszczu na utrzymanie mieszkaniowego zasobu Gminy Tłuszcz;
d)  w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z
przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina
Tłuszcz;
e)  w sprawie zmiany uchwały dotyczącej regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Tłuszcz;
f)  w sprawie nabycia działek gruntu położonych w obrębie 0008 Jasienica Gmina Tłuszcz z
przeznaczeniem pod drogi gminne;
g)  w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie lub wynajem nieruchomości gruntowej
oznaczonej  numerem ewidencyjnym 1278 oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego
trybu zawarcia umów w odniesieniu do tej nieruchomości;
h)  w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
stawki opłaty;
i)  w sprawie określenia terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi;
j) w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji
elektronicznej;
k) w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych.

6. Interpelacje radnych, odpowiedzi na interpelacje.
7. Zapytania i wolne wnioski, odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

 

Źródło informacji: BIP Tłuszcz

Reklama

Dodaj komentarz