ST 10/2012 (Nie) planowane opłaty

Mieszkańcu – sprzedałeś w ciągu ostatnich pięciu lat nieruchomość? Jeśli tak, to możesz się spodziewać pisma od rzeczoznawcy, który bada, czy jej wartość nie wzrosła w wyniku uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Tłuszczański Urząd Miejski rozpoczął działania mające na celu pobranie od właścicieli tzw. opłaty planistycznej.

Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego dla Tłuszcza

W ostatnich tygodniach niektórzy właściciele nieruchomości w naszym mieście otrzymali pisma informujące o terminie przeprowadzenia oględzin ich nieruchomości. Następnie rzeczoznawca dokona analiz i ewentualnie sporządzi operat szacunkowy, w którym wyceni wartość nieruchomości gruntowej wg stanu obowiązywania starego planu zagospodarowania przestrzennego i tego obowiązującego od końca 2007 roku. W przypadku wzrostu wartości nieruchomości należy się spodziewać decyzji z ustaloną tzw. opłatą planistyczną, przy czym jej wartość ustala się na dzień zbycia nieruchomości.

Nowa-stara opłata

To pewne zaskoczenie dla mieszkańców, gdyż takich pism dotychczas w naszej gminie nie wysyłano. Mimo, że w planie zagospodarowania uchwalonym przez Radę Miejską w 2007 roku ustalono opłaty (20% od wzrostu wartości nieruchomości na terenach zabudowy mieszkaniowej oraz 30% dla terenów pozostałej zabudowy z wyłączeniem terenów usług publicznych), to dotychczas gmina nie realizowała tych przepisów. Skąd zatem zmiana? – Mieliśmy kontrolę z Regionalnej Izby Obrachunkowej i otrzymaliśmy zalecenie, aby wykonywać obowiązującą uchwałę rady. Niepobieranie tej opłaty jest pozbawieniem gminy należnych dochodów – twierdzi wiceburmistrz Waldemar Banaszek.

W lipcu urząd wyłonił rzeczoznawcę, który zajmie się sporządzeniem wycen nieruchomości dla potrzeb ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (bo taka jest pełna nazwa opłaty zwanej planistyczną). Zgodnie z założeniami operaty szacunkowe powinny być sporządzone najpóźniej we wrześniu. Obecnie trwają prace nad ich przygotowaniem. Następnie burmistrz w drodze decyzji określi wysokość opłat, które właściciele poszczególnych nieruchomości będą zobowiązani uiścić.

Gdy właściciel się sprzeciwi…

Czy właściciel może nie zgodzić się z zaproponowaną wyceną? – Decyzja o opłacie ma charakter decyzji administracyjnej i możliwe jest odwołanie od niej – wyjaśnia prezydent Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych Krzysztof Bratkowski i dodaje, że na ogół będzie to wymagało przedstawienia wyceny sporządzonej na zlecenie osoby, która składa odwołanie. Nie do końca jest jasne, czy opłatę można pobrać w przypadku gdy nieruchomość była darowana lub dziedziczona. – Sytuacja nie jest całkowicie jednoznaczna. Ustawa tego nie rozstrzyga mówi bowiem, w aktualnym brzmieniu, o zbyciu, a czynność ta nie jest nigdzie prawnie zdefiniowana – wyjaśnia Krzysztof Bratkowski i uspokaja, że zgodnie z orzecznictwem sądowym dziedziczenie i darowizna nie powinny się wiązać z decyzją o opłacie planistycznej.

Jakie są przewidywane dochody dla gminy z tytułu opłaty planistycznej? – Ciężko w tym momencie szacować wpływy z tej opłaty. Obecnie jesteśmy na etapie tworzenia operatów szacunkowych i na ich podstawie zostanie to wszystko obliczone – odpowiada wiceburmistrz Waldemar Banaszek. W dochodach budżetowych założono w paragrafie „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” kwotę 16 000 zł, jednak zawierają się w niej również dochody z innych tytułów. Koszty, jakie poniesie gmina w związku z wykonaniem wycen wyniosą około 40 000 zł, w związku z tym można przypuszczać, że dochody z tytułu opłaty zapewne będą wyższe niż te zakładane w budżecie gminy.

Nie zostało dużo czasu

Wszystko wskazuje na to, że tłuszczańscy urzędnicy muszą się spieszyć z obliczaniem opłat. Z posiadanych przez nas informacji wynika, że już w listopadzie bieżącego roku wygasa termin dochodzenia roszczeń z tytułu opłaty planistycznej związanych z uchwaleniem planu w 2007 roku.

Jak czytamy w „Komentarzu do Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym” Tomasza Bąkowskiego (Zakamycze, 2004) „Termin pięcioletni, o którym mowa, należy traktować jako termin zawity. Zatem jego niezachowanie wiąże się z utratą możliwości wytoczenia powództwa do sądu powszechnego. Z uwagi na odpowiednie stosowanie tego przepisu do opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości (art. 37 ust. 4 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) upływ pięcioletniego terminu uniemożliwia gminie dochodzenie renty planistycznej od właściciela nieruchomości”.

Przypomnijmy, że w Tłuszczu plan wszedł w życie po 30 dniach od ogłoszenia go w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 11 października 2007 roku.

 • Maciej Puławski

 

Co to jest i ile wynosi opłata planistyczna?

To jednorazowa opłata, stanowiąca dochód własny gminy, jaką pobiera wójt, burmistrz lub prezydent miasta jako procent od wzrostu wartości rynkowej nieruchomości spowodowanej zmianą lub uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wysokość opłat jest określana przez Radę Miejską w treści planu. W Tłuszczu wynoszą one 20% od wzrostu wartości nieruchomości na terenach zabudowy mieszkaniowej oraz 30% dla terenów pozostałej zabudowy z wyłączeniem terenów usług publicznych.

Reklama

Komentarze (3 )

 1. Warto wiedzieć.

  II OPS 3/09- Uchwała NSA z 2009-12-10.
  Pobieranie opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U.Nr 80, poz 717 ze zm.), nie obejmuje sytuacji gdy została darowana osobie bliskiej.

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 9 lutego 2010r. (P 58/08)
  Gminy nie maja prawa pobierać opłat planistycznych na podstawie nowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli w starym planie nieruchomość miała takie samo przeznaczenie.

  VA:F [1.9.12_1141]
  Poparcie: +2 (ocen: 2 )

  rada sołecka
  15/08/2012 15:33

  • “Gminy nie maja prawa pobierać opłat planistycznych na podstawie nowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli w starym planie nieruchomość miała takie samo przeznaczenie.”

   No tak, ale nie było wcześniejszego planu zagospodarowania, więc chyba każda działka ma “nowe przeznaczenie” ?

   VA:F [1.9.12_1141]
   Poparcie: 0 (ocen: 4 )
   • Stary plan zagospodarowania miasta Tłuszcz był sporządzony w 1992r. Wszelkie informacje można uzyskac u wg mnie jedynego kompetentnego urzędnika w magistracie jakim jest Pani Marta pod numerem 7573442.

    VA:F [1.9.12_1141]
    Poparcie: +4 (ocen: 6 )

    rada sołecka
    17/08/2012 12:24

Dodaj komentarz