RELACJA Z XXXI SESJI RADY MIEJSKIEJ

Dodane w:: Numer 40 (listopad) 2010 |

6 października w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Tłuszczu odbyła się XXXI Sesja Rady Miejskiej w Tłuszczu. Sesja szczególna, ponieważ ostatnia w kadencji obecnej rady.

INTERPELACJE RADNYCH

KAWIARENKA – BYŁA I NIE MA

Radna Hanna Kurek rozpoczęła swoje wystąpienie interpelacją dotyczącą kawiarenki w Centrum Kultury w Tłuszczu. Zwróciła uwagę, że na czerwcowej sesji burmistrz zapewnił wszystkich, że kawiarenka będzie uruchomiona do 15 lipca, a tymczasem do dziś nie wiadomo właściwie, na jakich zasadach ona działa.

- Co się dzieje z kawiarenką w domu kultury? – zapytała radna i podkreśliła, że chodzi jej o aktualną sytuację.

Burmistrz Jan Krzysztof Białek wyjaśnił, że temat był przedmiotem dyskusji na komisji rady, na których pan dyrektor tłumaczył, jakie są powody, że kawiarenka nie funkcjonuje.

Burmistrz wyjaśnił, że kawiarenka ruszyła na początku sierpnia i była prowadzona przez najemców. Wybrano takie rozwiązanie, gdyż był to najlepszy z punktu widzenia formalno – prawnego sposób na jej prowadzenie, biorąc pod uwagę gastronomiczny charakter. Burmistrz poinformował, że umowę zawarto na okres próbny dwóch miesięcy.

- Z tego co mi wiadomo, kawiarenka internetowa nie cieszyła się na tyle popularnością, by przynosić jakiekolwiek dochody wynajmującym. Mam wiedzę, że zainteresowanie korzystaniem z tego przybytku było nikłe – wyjaśnił burmistrz. Poinformował również, że najemcy nie byli zainteresowani przedłużeniem umowy.

Burmistrz zwrócił uwagę, że los kawiarenki nie jest jednak jeszcze przesądzony.

Rada Miejska w Tłuszczu V kadencji

Rada Miejska w Tłuszczu V kadencji

KREDYT NA NIELEGALNĄ HALĘ

Radna Janina Stryjek poruszyła kwestię przetargu na udzielenie kredytu na inwestycje oświatowe na kwotę 3,5 mln złotych.

- Kredyt ma być wykorzystany do 31 grudnia i zawiera się w nim budowa naszej hali… Jak ja mam to rozumieć? Czy ten kredyt będzie uruchomiony? – zapytała radna Stryjek.

Radna zaproponowała również, żeby obecny lub przyszły burmistrz wygospodarował środki na to, żeby hale sportowe były otwarte dla mieszkańców poza godzinami pracy placówki. Radna zwróciła uwagę, że cały czas są z tym problemy, bo brakuje pieniędzy na prąd i opłacenie osoby, która salę otworzy i później zamknie. Radna Stryjek zapytała również, czy sprawy przeciwko firmie Jurant zostały wniesione do sądu i zgłoszone prokuratury.

Burmistrz Białek odnosząc się do pytania związanego z kredytem wyjaśnił, że nie ma możliwości ogłaszania innego przetargu na udzielenie kredytu niż zgodnego z wcześniej uchwalonymi dokumentami. Burmistrz wyjaśnił jednak, że nie będzie on w tym roku w pełni wykorzystany, gdyż budowa hali sportowej jest wstrzymana przez nadzór budowlany do końca grudnia. Zwrócił również uwagę, że środki z kredytu posłużą do wykupienia nieruchomości przylegającej do terenu szkoły podstawowej w Tłuszczu. Ta działka (o szacowanej wartości ok. 280 tysięcy złotych – przypis red.) miała być wystawiona na licytację z ceną wywoławczą 212 422,50 zł, jednak wcześniej została wykupiona przez firmę, która obecnie jest zainteresowana dalszą odsprzedażą tej nieruchomości gminie Tłuszcz za – jak poinformował burmistrz Białek – kwotę rzędu 600 000 zł (nieruchomość powierzchni ok. 2900 m kw. i istniejącym budynkiem).

Pozostała część kredytu posłuży do sfinansowania prac w gimnazjum w Jasienicy oraz ewentualnej budowy boiska z nawierzchni sztucznej w Stryjkach. Zapewnił również, że w przypadku, gdy kredyt nie zostanie wykorzystany, to nie powiększy deficytu budżetowego gminy.

W kwestii spraw sądowych burmistrz Jan Krzysztof Białek wyjaśnił, że pozew do sądu gospodarczego został złożony, a sąd wydał nakaz zapłaty wobec firmy Jurant, od którego teraz może się ona odwołać.

- 11 października kancelaria prawna złożyła zawiadomienie do prokuratury – wyjaśnił burmistrz.

Odnosząc się do zgłoszonej przez radną Stryjek potrzeby udostępnienia sal przy szkołach dla mieszkańców burmistrz powiedział, że przyjmuje ten postulat do wiadomości i ewentualnej realizacji.

SUKCES PO 23 LATACH

Radny Stanisław Kielak poruszył temat ul. Tłuszczańskiej w Chrzęsnem. Poinformował, że po 23 latach udało się pozyskać grunt od kolei i warto by było kontynuować działania w kierunku utworzenia nowej drogi

Burmistrz zapewnił, że jeżeli znajdą się pieniądze na przeprowadzenie tej inwestycji, to będzie to realizowane.

- Póki co tych środków finansowych nie było – wyjaśnił burmistrz Białek i zaznaczył, że traktuje głos radnego jako postulat do budżetu.

Burmistrz zwrócił uwagę na specyfikę uchwalania tegorocznego budżetu, wynikającą z tegorocznych wyborów samorządowych – kadencja rady upływa 12 listopada, zaś projekt budżetu trzeba złożyć na ręce przewodniczącego rady do 15 listopada. Burmistrz poinformował, że projekt budżetu zostanie zdeponowany w biurze obsługi rady, zaś wszelkie działania związane z uchwaleniem budżetu będą miały miejsce już po wyborach.

WIZYTA W TURCJI

Radny Stefan Mikiciuk poinformował wszystkich, że dzięki pracy włożonej przez burmistrza i zastępcę, chór „Lux Mea” wyjechał do Turcji na zaproszenie strony goszczącej, gdzie przedstawił swój repertuar. Podpisano również porozumienia o współpracy między placówkami oświatowymi z okolic Stambułu i Tłuszcza.

- Było to dla nas bardzo ważne wyróżnienie i dziękuję za pomoc w organizacji – zakończył radny.

Burmistrz Jan Krzysztof Białek dodał, że cały koszt pobytu chóru został poniesiony przez stronę turecką.

BĘDZIE LODOWISKO

Radny Tadeusz Groszek podziękował burmistrzowi za lodowisko, które ma powstać w Tłuszczu, czym… wywołał pewna wesołość na sali.

Burmistrz zwrócił uwagę, że lodowisko jeszcze nie powstało, jednak jest zasługą całej rady, która głosowała nad budżetem. Zaznaczył, że lodowisko jest budowane w ramach programu „Zimowych Orlików” i gmina otrzyma dofinansowanie w kwocie 300 000 zł przy całkowitym koszcie inwestycji 600 000 zł.

ZAPYTANIA I WOLNE WNIOSKI

Przewodniczący Rady Krzysztof Gajcy odczytał pytania złożone na piśmie przez sołtysa Franciszkowa Leszka Banaszka, który nie mógł brać udziału w obradach do końca.

Sołtys zadał cztery pytania:

- dlaczego, skoro nie ma możliwości sfinansowania remontu lub budowy domu kultury w Tłuszczu, forsuje się budowę domu kultury w Miąsem,

- kiedy zostanie dokończony chodnik we Franciszkowie – w roku wyborczym wykonano 150 m,

- kiedy będzie położony asfalt na drodze gminnej Franciszków – Kątniki; wnioski do budżetu są składane w tej sprawie każdego roku,

- kiedy zrobiony zostanie porządek z krzewami i gałęziami przy drogach w okolicy Franciszkowa

Burmistrz Jan Krzysztof Białek odpowiadając na pierwsze pytanie zauważył, że obecnie można otrzymać dofinansowanie na utworzenie domu kultury zlokalizowanego na terenach wiejskich. Burmistrz podkreślił, że w Miąsem funkcjonuje Koło Gospodyń Wiejskich, działa filia biblioteki publicznej, które mają trudne warunki lokalowe. Ponadto w Miąsem jest jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej, która w ogóle nie ma swojego lokum. Burmistrz zwrócił uwagę, że gmina już dawniej zakupiła grunt, na którym można będzie wybudować wiejski dom kultury, zaś lokalizacja inwestycji w Miąsem i jej cel doskonale się wpisują w jeden z programów dofinansowujących takie działania.

W kwestii budowy chodnika we Franciszkowie burmistrz wyjaśnił, że wykonano odcinek chodnika od strony obiektu użyteczności publicznej, jakim jest kościół. Odnosząc się do pytania dotyczącego porządkowania poboczy burmistrz wyjaśnił, że te prace są wykonywane sukcesywnie.

ZADŁUŻENIE I PROWIZJE

Redaktor miesięcznika Stacja Tłuszcz Maciej Puławski zapytał, czy Komisja Rewizyjna od 1 września 2010 r. nie obradowała, gdyż w Biuletynie Informacji Publicznej nie ma żadnego nowszego protokołu. Dziennikarz poprosił również o udzielenie odpowiedzi na pytanie mieszkańca Bohdana Jusińskiego, dotyczące zadłużenia, które zostało zadane na poprzedniej sesji, zaś odpowiedź na nie miała zostać udzielona na obecnej. Pan Maciej Puławski zapytał również czy gmina zapłaci prowizję od udzielenia kredytu na kwotę 3 560 000 zł, na który obecnie jest ogłoszony przetarg, ze względu na to, że wg zapewnień duża część tego kredytu ma zostać niewykorzystana m. in. ze względu na wstrzymanie prac nad budową hali sportowej w Tłuszczu. Na koniec dziennikarz zachęcił wszystkich kandydatów na radnych do wypełnienia ankiety dla startujących, którą można pobrać ze strony wybory2010.stacja-tluszcz.pl.

Na pytanie dotyczące prowizji za udzielenie kredytu odpowiedzi udzieliła pani skarbnik Bogusława Toma. Zwróciła uwagę, że w kwestii prowizji dotychczas praktyki banków były różne i prowizja, jeśli była, to wahała się od 0,1% do 1% kwoty kredytu. Podkreśliła jednak, że w tym roku gmina w warunkach przetargu określiła, że przyjmuje jedynie oferty na kredyty bankowe, które nie zawierają w sobie prowizji bankowej.

Następnie pani skarbnik podała zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2010 r., które wynosiło 9 771 724,46 zł, na którą składały się pożyczka krótkoterminowa i kredyty długoterminowe.

Dziennikarz zwrócił uwagę, że pan Jusiński pytał o zadłużenie na dzień 30 września 2010 r. W odpowiedzi pani skarbnik poinformowała, że kredyty są spłacane kwartalnie i stan czerwcowy był aktualny na dzień zapytania, podała jednak stan zadłużenia na 30 września 2010 r., który wynosił 10 217 991,49 zł.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Grażyna Rek odpowiadając na pytanie dotyczące posiedzeń Komisji Rewizyjnej zwróciła uwagę, że komisja się spotykała, tak więc protokoły z posiedzeń powinny być w internecie.

***

Podczas sesji wielokrotnie dziękowano wszystkim za współpracę i przepraszano za popełniane podczas kadencji błędy. Na zakończenie wręczono radnym podziękowania oraz podarunki książkowe.

  • red.

Reklama

Dodaj komentarz