XII SESJA RADY MIEJSKIEJ W TŁUSZCZU – Interpelacje radnych oraz zapytania i wolne wnioski (cz.2-ost)

Dodane w:: Numer 8 (marzec 2008) |

Ciąg dalszy relacji z XII Sesji Rady Miejskiej w Tłuszczu. 

INTERPELACJE RADNYCH

PLAC W JARZĘBIEJ ŁĄCE

Radny Jan Zbigniew Pożarko podziękował burmistrzowi za nabycie gruntu pod plac w Jarzębiej Łące. Podkreślił, że na tym terenie są bardzo bogate tradycje działalności społecznej i teraz mieszkańcy zyskali miejsce, gdzie będą mogli ją rozwijać. Na koniec radny dodał, że zaludnienie w Jarzębiej Łące wynosi obecnie 335 os/km2 i jest wyższe niż średnie zaludnienie w gminie, powiecie i województwie mazowieckiem.
Burmistrz podziękował radnemu za dostrzeżenie tego typu działań i poinfor-mował, że gmina zakupiła 2 ha 60 arów w bardzo korzystnej cenie 3 zł/m2. Jednocześnie dodał, że dalsze działania wykonawcze będą możliwe dopiero w następnym roku budżetowym, zaś w najbliższym czasie przy udziale skromniejszych środków, poczynione zostaną niezbędne prace, które umożliwią korzystanie z terenu.

ZALEW NA CIENKIEJ

Radna Halina Jusińska poprosiła burmistrza o udzielenie bieżących informacji w sprawie planowanego zalewu na rzece Cienkiej, gdyż temat ten spotyka się z dużym zainteresowaniem mieszkańców.

Burmistrz Białek poinformował, że na następnej sesji rada podejmie uchwałę zatwierdzającą plan przestrzennego zagospodarowania dla terenu zbiornika retencyjnego, natomiast dokumentacja techniczna i koncepcja tego zalewu jest już zrobiona, i można się z nią zapoznać. Na koniec burmistrz dodał, że jeśli chodzi o tę inwestycję, to najtrudniejszy jest kolejny krok, czyli wykupienie gruntów przez gminę. Burmistrz zaznaczył, że w razie problemów może pojawić się konieczność zastosowania ustawy wywłaszczeniowej i zapłaty odszkodowań – jednak, jak podkreślił – „chciałbym tego uniknąć”.

PŁYTKI CHODNIKOWE DLA OSIEDLA DŁUGA

Radna Hanna Kurek wystosowała prośbę do obecnych na sali radnych powiatowych, aby zawnioskować u odpowiednich służb w powiecie o przeprowadzenie kontroli dotyczących zasypywania rowów. Radna Kurek zauważyła, że mieszkańcy przychodzą ze skargą w momencie, gdy ich zalewa woda, zaś w chwili zasypywania rowu nikt nie prosi urzędu o interwencję. Następnie radna wstąpiła z prośbą, by płytki z modernizo-wanych na terenie gminy chodników były przekazywane na osiedle Długa. Na koniec radna Kurek poprosiła o priorytetowe potraktowanie mieszkańców ulicy Piekarskiej, jeśli zwrócą się do burmistrza ze swoją prośbą

Burmistrz przyjął do wiadomości tę prośbę; zaznaczył również, że wymieniane płytki zawsze są oddawane osobom, które ich potrzebują.

CHODNIK W POSTOLISKACH

Przewodniczący Rady Krzysztof Gajcy korzystając z obecności na sesji radnych powiatowych poruszył sprawę bezpie-czeństwa na przejściu dla pieszych na ul. Zacisznej i Stylowej w Postoliskach. Radny podkreślił, że sprawa toczy się od kilku lat, sprawa była zgłaszana do Inspektoratu Ruchu Drogowego, przejście miało być oznakowane jesienią, tymczasem nic się nie dzieje.

ZAPYTANIA I WOLNE WNIOSKI

Radny powiatowy Sławomir Klocek zabrał głos w imieniu radnych powiatowych. Przypomniał, że na spotkaniu w zeszłym roku ustalono, jakie inwestycje powiatowe będą wykonywane na terenie gminy Tłuszcz – m. in. nowy chodnik na ul. Wiejskiej wraz z nakładką asfaltową, chodnik przez ul. Polną aż do ul. Długiej, chodnik w Chrzęsnem na odcinku do pałacu, chodnik na Kurówce i w Stryjkach. Poinformował, że do planowanych zadań zaliczono również odwodnienie ul. Przemysłowej. Powiat chce wykonać to odwodnienie, ale kosztorys opiewa na kwotę 1 mln zł i gmina Tłuszcz musi w tych wydatkach uczestniczyć. Radny Klocek wyraził nadzieję, że w drodze negocjacji burmistrza ze starostą uda się dojść do porozumienia, co do wielkości udziału gminy Tłuszcz w tej inwestycji: „Jako radni powiatowi staramy się ściągnąć jak najwięcej pieniędzy do gminy Tłuszcz, ale te transakcje niestety muszą być wiązane” – podsumował radny Klocek. Poinformował także, że na terenie naszej gminy będzie prowadzona wraz z inspektorami powiatowymi wizja lokalna, jeżeli chodzi o zasypywanie rowów w okolicach dróg powiatowych.

Przewodniczący Rady Osiedlowej os. Norwida, pan Mirosław Sarnowski, poruszył kwestię inwestycji prowadzonych w 2007 r. na osiedlu Norwida, m.in. budowy odwodnienia („która stanęła”) oraz ul. Pogodnej: „Przywieziono 320 ton pospółki, wyspano, a w tej chwili woda tam płynie, ulica jest nieprzejezdna po opadach. Na ul. Młodzieńczą przywieziono 250 ton leszu, na podbudowę. Ul. Młodzieńcza została zrobiona 15 lat temu, nawet więcej – została wyasfaltowana! Pytam się, jakim cudem można podbudowywać coś, co jest wyasfaltowane?!” – naciskał na radnych i burmistrza pan Sarnowski. Następnie poinformował radnych, że w urzędzie gminy jest odpowiednia komórka, odpowiedzialna za odwodnienie, i której to pracownik najwyraźniej nie wywiązuje się z nadzoru nad rowami. Pan Sarnowski przypomniał także, że obowiązkiem właściciela posesji, wzdłuż której przechodzi rów, jest dbałość o niego – czego jednak gmina nie egzekwuje. Kolejnym tematem, jaki poruszył przewodniczący Rady Osiedlowej os. Norwida było wykorzy-stywanie gruzu do budowy ul. Zachodniej. Pan Sarnowski wyraził swoje zdumienie, że cała ta procedura odbywa się za zgodą burmistrza, tymczasem jest niezgodna z prawem – gruz, jak podkreślił, jest niewiadomego pochodzenia.
Na koniec pan Sarnowski zapytał radnych, w jakim banku można wziąć 850 000 zł kredytu na 0%, gdyż jego zdaniem tak wynika z przyjętej w trakcie sesji uchwały.

W odpowiedzi burmistrz Jan Krzysztof Białek zachęcił pana Sarnowskiego, żeby te wszystkie rzeczy, które są przez niego „punktowane” na sesji, zostały omówione na spokojnie w gabinecie burmistrza przy udziale pracowników merytorycznych, gdyż jak zaznaczył burmistrz – na sesję trudno jest przynosić wszystkie dokumenty źródłowe. Zarzut o bezprawne gruzowanie ul. Zachod-niej, burmistrz Białek skomentował krótko: „Ja sobie nie przypominam, żebym coś robił niezgodnego z prawem”. W kwestii pożyczki, zachęcił przewodniczącego Rady Osiedlowej do wczytania się w uchwałę, która udziela zgody na zaciągnięcie kredytu i mówi o części kapitałowej rat, nie zaś o odsetkach. Burmistrz zaznaczył, że środki na spłatę odsetek są zapisane w odpowiednim paragrafie budżetu – nie umieszcza się ich w uchwale, ponieważ bank kredytujący jest wybierany w wyniku procedury przetargowej i dopiero po niej wiadomo, jakie jest oprocentowanie.

Radna powiatowa Hanna Szyszkowska wyraziła zadowolenie, że na tej sesji tak dużo spraw było bezpośrednio skierowanych do radnych powiatowych. Poinformowała, że problem przejścia dla pieszych w Postoliskach (w okolicach ul. Stylowej) zgłosiła, gdy tylko została radną powiatową i już dwa razy w tej sprawie monitowała. Radna dostała obietnicę, że na wiosnę przejście zostanie oznakowane. Na koniec podziękowała za udaną współpracę swoim kolegom z Rady Powiatu Wołomińskiego – radnemu Adamowi Milczarkowi i radnemu Sławomirowi Klockowi.

Sołtys wsi Dzięcioły, pan Stanisław Szymański, zgłosił radnym powiatowym zagrażające bezpieczeństwu zapadnięcie szosy w miejscowości Dzięcioły oraz przypomniał o braku bardzo potrzebnego chodnika. Poprosił też o wykonanie oświetlenia wzdłuż ul. Szarych Szeregów na Wilczeńcu.

Burmistrz powiedział, że istnieje już koncepcja na połączenie Stryjek i Pólka chodnikiem przez Dzięcioły. Natomiast oświetlenie wzdłuż ul. Szarych Szeregów jest w fazie opracowywania dokumentacji.

Przybyła na sesję mieszkanka Zakrzewia, pani Kostrzewa, podziękowała w imieniu wszystkich mieszkańców za podjęcie uchwały o przyłączeniu przysiółka Zakrzewie do Tłuszcza. Poruszyła również temat dzikich wysypisk śmieci i zasugerowała oznakowanie wjazdów do lasów tablicami przypo-minającymi o karach, jakie grożą za wywóz śmieci. Pani Kostrzewa poprosiła o rozwianie wątpliwości wynikających z plotek, że planowany wodociąg przeprowadzony zostanie do ul. Długiej z pominięciem mieszkańców Zakrzewia – co byłoby przykre, ze względu na to, że jest to część gminy i tak inwestycyjnie zaniedbana. Zwróciła również radnym i burmistrzowi uwagę, że w miejscowym planie zagospodarowania droga na Zakrzewiu ma 4 metry i nie planuje się jej poszerzenia. Problemem Zakrzewia jest, podobnie jak całej gminy, brak sprawnego odwodnienia – pani Kostrzewa zaapelowała do kierownika Wydziału Urbanistyki i Gospodarki Komunalnej, żeby stan rowów brać pod uwagę przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy. Zauważyła także, że w planie zagospodarowania nie ustalono minimalnej wielkości działek budowlanych, przez co mieszkańcy posiadający działki o wielkości 300 – 400 m2 mają problem z rozmieszczeniem na działce szamba i studni.

Komentując wypowiedź pani Kostrzewy burmistrz przyznał, że nauka nowego sposobu postępowania ze śmieciami będzie trwała jeszcze kilka lat. Poinformował, że postara się po sesji wyjaśnić sprawę dzikich wysypisk w okolicach Zakrzewia. Burmistrz zaapelował do mieszkańców o zgłaszanie przypadków nielegalnego wyrzucania śmieci i wylewania szamba. Podkreślił, że nie jest to donoszenie, lecz troska o dobro wspólne.

W kwestii wodociągu prowadzonego do ul. Długiej głos zabrał także kierownik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Gminy pan Mirosław Zajdenc, który poinformował, że w ciągu najbliższych dwóch miesięcy naniesione zostaną poprawki – tak, żeby umożliwić mieszkańcom Zakrzewia przyłączenie się do planowanej sieci wodociągowej.

***
Opracowanie relacji: Aleksandra Puławska, Maciej Puławski.

OD REDAKCJI: Na stronie internetowej naszej gazety (http://stacja-tluszcz.pl/nagrania-z-sesji/), znajdziecie Państwo fragmenty nagrań z opisywanej sesji. ZAPRASZAMY!

Reklama

Dodaj komentarz