Posłuchaj online! XXIX Sesja Rady Miejskiej w Tłuszczu!

Dodane w:: Stacja Tłuszcz Online |

gmina_tluszcz2Udostępniamy naszym Czytelnikom nagranie dźwiękowe XXIX Sesji Rady Miejskiej w Tłuszczu, która odbyła się 29.06.2010 r. Zapraszamy do słuchania! W dalszej części news’a znajdują się nazwy plików dźwiękowych wraz z rozmiarem podanym w nawiasie. Do każdego pliku zamieszczamy krótką informację – kto zabiera głos lub jaką kwestię porusza w określonej minucie nagrania. Niestety nie możemy zapewnić Państwu nagrań lepszej jakości – nasza redakcja dysponuje jedynie zwykłym cyfrowym dyktafonem, a większość radnych podczas sesji nie korzysta z mikrofonu. Mimo wszystko mamy nadzieję, że udostępnione nagrania będą dla Państwa przydatne i ciekawe.

Otwarcie sesji
Otwarcie sesji i porządek obrad
02:35 wniosek radnej Hanny Kurek o zmianę porządku obrad, dyskusja
07:50 radny Zbigniew Pożarko
10:00 skarbnik Bogusława Toma
13:27 radny Stanisław Kielak

sprawozdanie z działalności burmistrza

przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
Głosowanie uchwał:
00:00 a) w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2010.
05:15 radny Tadeusz Groszek
06:00 radna Hanna Kurek
07:12 skarbnik Bogusława Toma
18:19 radna Hanna Kurek
19:05 radny Tadeusz Sasin
19:27 skarbnik Bogusława Toma
25:30 głosowanie

00:00 b) w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego
02:20 c) w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego
03:38 radna Hanna Kurek
04:13 wiceburmistrz Janusz Tomasz Czarnogórski
05:08 d) w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pt. “Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Wólce Kozłowskiej”
07:19 e) w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego
08:33 radna Hanna Kurek
09:00 skarbnik Bogusława Toma

00:00 f) w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego
01:50 g) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/339/2010 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 27 stycznia 2010 r.
03:00 radna Janina Stryjek
03:29 skarbnik Bogusława Toma
04:13 radna Halina Jusińska
04:50 skarbnik Bogusława Toma
05:40 głosowanie
06:19 h) w sprawie współpracy między Gminą Jadów i Gminą Tłuszcz, a hiszpańską Lokalną Grupą Działania G.D.R. ALCARRIA CONQUENSE oraz Lokalną Grupą Działania “Równiny Wołomińskiej”
07:38 i) w sprawie nadania honorowego obywatelstwa gminy

00:00 j) w sprawie nadania honorowego obywatelstwa gminy

00:00 k) w sprawie nabycia działki gruntu położonej w mieście Tłuszcz z przeznaczeniem pod powiększenie terenu Szkoły Podstawowej w Tłuszczu
01:35 l) w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych z przeznaczeniem pod zbiornik retencyjny na rzece Cienkiej w Jasienicy gmina Tłuszcz
03:27 ł) w sprawie nabycia działek gruntu położonych we wsi Łysobyki gmina Tłuszcz z przeznaczeniem pod studnię głębinową zasilającą stację uzdatniania wody oraz pod drogę gminną

Interpelacje radnych
00:00 radna Hanna Kurek
02:34 odp. burmistrza Jana Krzysztofa Białka
04:07 radny Mirosław Sobczak
04:30 wiceprzewodniczący rady Adam Wojtyra
05:35 przewodniczący rady Krzysztof Gajcy
07:23 radna Janina Stryjek
08:45 odp. burmistrza Jana Krzysztofa Białka
10:50 radna Hanna Kurek
11:50 skarbnik Bogusława Toma

Zapytania i wolne wnioski
00:00 mieszkanka Jasienicy – Górki Regina Perkowska
01:17 inspektor wydziału infrastruktury drogowej Rafał Roguski
02:20 mieszkanka Jasienicy – Górki Regina Perkowska
03:36 sołtys Leszek Banaszek
06:00 wiceburmistrz Janusz Tomasz Czarnogórski
08:45 burmistrz Jan Krzysztof Białek
15:37 inspektor wydziału geodezji i gospodarki gruntami Elżbieta Czachowicz
16:21 sołtys Dzięciołów Stanisław Szymański
17:20 burmistrz Jan Krzysztof Białek

00:00 radna Janina Stryjek
01:03 radna Grażyna Rek

Reklama

Dodaj komentarz