XXIX Sesja Rady Miejskiej – zobacz WIDEO, przeczytaj relację

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z sesji, która odbyła się 25 marca 2014 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Tłuszczu. 

OPIS WYDARZEŃ

[0:00:00] – początek i porządek obrad
[0:03:23] – sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie miedzysesyjnym
[0:13:16] – sprawozdanie z działalności OPS za 2013 rok
[0:27:13] – przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Tłuszczu (15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)

GŁOSOWANIE UCHWAŁ

[0:27:30] – w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tłuszcz na 2014 rok (15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
[0:33:47] – w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII.329.2013 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2014-2023 (15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
[0:35:47] – w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII.337.2014 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
[0:37:16] – w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrzęsnem (15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
[0:38:31] – w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Tłuszcz na rok 2015 (15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
[0:39:46] – w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i dla zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze gminy Tłuszcz (14 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujących się)
[0:41:13] – w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze gminy Tłuszcz (14 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujących się)
[0:43:05] – w sprawie zmiany uchwały nr XX.218.2012 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
[0:45:20] – “w sprawie udostępnienia mieszkańcom boiska sportowego na terenie Zespołu Szkół im. Władysława Podkowińskiego w Mokrej Wsi; (15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)”
[0:51:11] – w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tłuszcz (15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
[0:52:01] – w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tłuszcz (15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
[0:43:18] – w sprawie zmiany uchwały nr XXI/268/09 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Postoliska w gminie Tłuszcz (15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)

INTERPELACJE RADNYCH

[0:54:33] – Radny Mikiciuk – sprzedaż działki gminnej
[0:57:34] – Radny Szydlik – rejestr umów, braki w BIPie
[1:01:05] – Radny Sobczak – dopłaty za śmieci i obsługa prawna, przejmowanie gruntów pod drogi
[1:06:11] – Radny Wojtyra – teren po szkole w Jaźwiu, wizyta w siedzibie PGE w Wyszkowie, koszt zaplecza socjalnego w Stryjkach, wniosek o zasiedzenie nieruchomości
[1:11:52] – Radny Sobczak – problemy z dzikami
[1:13:21] – Radny Szydlik – zwężenie wjazdu na drogę wewnętrzną
[1:17:45] – Radny Kur – wysypisko w Rysiu, fundusz sołecki
[1:20:40] – Burmistrz – odpowiedź na interpelację Radnego Fydryszka
[1:23:30] – Radny Fydryszek – sprawozdanie z pracy Komisariatu Policji, bezpieczeństwo
[1:26:04] – Radny Wójcik – problem z bobrami
[1:26:56] – Radny Groszek – dzikie wysypisko, przyłącza do kanalizacji
[1:29:52] – Radna Opłotna – sprzątanie przy drogach wojewódzkich, oczyszczanie rowów
[1:30:55] – Radny Szczotka – połączenie ulicy Mickiewicza z Pilawską
[1:32:14] – Radny Kur – pomnik w Konarach, znaki “Tłuszcz Wita”
[1:33:24] – Radny Sobczak – stan techniczny urządzeń na placach zabaw, parking przy stacji PKP Jasienica
[1:36:56] – Przewodniczący Gajcy – fundusz sołecki na Fiukałach

ZAPYTANIA I WOLNE WNIOSKI

[1:38:35] – Sołtys – znak z nazwą miejscowości
[1:39:32] – Przewodnicząca Rady Osiedla – możliwość korzystania z boiska przy szkole
[1:40:56] – Sołtys – tablica informacyjna w Brzezinowie, uchwała w sprawie bezdomnych zwierząt
[1:42:57] – Sołtys – droga w Stasinowie
[1:46:51] – podziękowanie za wsparcie biblioteki, biesiady z książką
[1:48:11] – Dyrektor ZS w Miasem – podziękowanie za opiekuna dzieci na drodze
[1:49:20] – Sołtys – sprzątanie dróg wojewódzkich, wsparcie dla usuwających eternit, uchwała w sprawie podziału na obwody do głosowania, spotkania z Mieszkańcami
[1:53:59] – Sołtys – wodociąg w Wólce Kozłowskiej i Rysiu
[1:56:44] – Radny Sobczak – prace realizowane przez Spółkę Wodną, dotacje dla SW

//Łukasz

 - Nagranie Urzędu Miejskiego z XXIX Sesji RM – tutaj

 

Relacja z sesji

Interpelacje radnych

DŁUGIE PROCEDURY

Radny Stefan Mikiciuk zapytał burmistrza, jaki jest stan zaawansowania sprzedaży terenu przy dawnej straży. – Wiadomo, że to pytanie nie jest bez kozery, bo jesteśmy zainteresowani korzystnym sprzedaniem – wyjaśnił radny.

Burmistrz poprosił o odpowiedź sekretarza gminy Tomasza Jusińskiego, który omówił procedurę sprzedaży nieruchomości i podjęte przez urząd kroki. Burmistrz zapewnił, że nie ma tu opieszałości urzędu, wynika to z długich procedur i konieczności przeprowadzenia wyceny.

 

BRAKI W BIULETYNIE, BRAKI W ZARZĄDZENIU

Radny Robert Szydlik zapytał, dlaczego burmistrz w zarządzeniu wprowadzającym rejestr umów nie odniósł się do podjętej wcześniej w tej sprawie przez radnych uchwały i dlaczego w biuletynie informacji publicznej brakuje projektów uchwał sporządzonych przez radnych: – Mówiąc wprost: jeśli ktoś będzie sprawdzał historię tej sprawy to może odnieść mylne wrażenie, że był to gest pana burmistrza w stronę jawności finansów w gminie. Prosiłbym, żeby w tym zarządzaniu pojawiło się nawiązanie do przedmiotowej uchwały – zaapelował radny Szydlik.

Burmistrz Paweł Bednarczyk odpowiedział, że wojewoda stwierdził częściową nieważność tej uchwały i aby udzielić odpowiedzi burmistrz musi tę sprawę przeanalizować.

W odpowiedzi radny Robert Szydlik przypomniał, że uchylony został tylko jeden paragraf uchwały, który określał, jak rejestr miałby wyglądać i dodał, że inicjatorzy rejestru są zadowoleni z kształtu, jaki ma on obecnie.

 

DOPŁATY ZATWIERDZONE, PRAWNICY (ZNOWU) SKRYTYKOWANI

Radny Mirosław Sobczak przedstawił stanowisko radnych wnioskodawców uchwały dotyczącej dopłat do odbioru odpadów dla rodzin wielodzietnych. – Zadanie uważamy za osiągnięte. Doprowadziliśmy do przyjęcia tej uchwały – mówił radny Sobczak nie kryjąc zadowolenia z uzyskania przez mieszkańców gminy dzięki uchwale całkowitego zwolnienia z opłaty za trzecie i każde kolejne dziecko w rodzinie. Następnie radny wyraził swoją opinię dotyczącą braku wiedzy merytorycznej obsługi prawnej, gdyż wg radnego żadnego z argumentów podnoszonego przez prawników nie potwierdziła Regionalna Izba Obrachunkowa.

 

„NIE MOŻNA ŁUPIĆ PODATNIKÓW”

Następnie radny Mirosław Sobczak poruszył sprawę przejmowania dróg przez gminę i zwrócił uwagę, że gmina pobiera podatki od właścicieli nieruchomości i mieszkańców, a często nie ma nic w zamian do zaoferowania. – Do komisji rady wpływały niejednokrotnie wnioski od mieszkańców o przejęcie przez gminę dróg – podkreślał radny i zwracał uwagę na korzyści z tego dla mieszkańców płynące (m.in. odśnieżanie, możliwość utwardzania). Radny zaproponował opracowanie uchwały, która określałaby minimalne wymogi, jakie musiałaby spełnić droga, aby gmina mogła ją przejąć. – Uważam, że nie można łupić podatników nie dając im nic w zamian – podsumował radny.

Burmistrz Paweł Bednarczyk poprosił o kopię interpelacji i zapowiedział, że się do niej odniesie. Poruszając kwestię dróg burmistrz poinformował, że wpłynęło kilka wniosków o przejęcie dróg wewnętrznych, które w żaden sposób nie spełniają wymagań z rozporządzenia określającego warunki dróg publicznych. – W związku z tym my jako gmina takich dróg nie chcieliśmy przejmować – kontynuował burmistrz. Dodał, że gmina ma bardzo dużo dróg, które już są wydzielone i przejęte. Podkreślił, że po przejęciu na gminę przechodzą obowiązki utrzymania drogi. – Wszystko co jest związane z utrzymaniem drogi wewnętrznej będzie biło w gminę. Podczas rozmów z mieszkańcami mówiłem wyraźnie, że jeżeli warunki z rozporządzenia zostaną spełnione, czyli droga będzie miała większą szerokość, to będziemy mogli to przejmować. Jeśli pan uważa, że takie zachowania są rozrzutne, to przykro mi bardzo…

Burmistrz dodał, że na terenie miasta obowiązuje plan zagospodarowania, który reguluje kwestię dróg, zaś na pozostałych terenach określają to decyzje o warunkach zabudowy.

 

BĘDZIE BOISKO W JAŹWIU?

Wiceprzewodniczący Rady Adam Wojtyra poruszył sprawę terenu po dawnej szkole podstawowej w Jaźwiu. – Teren jest zakrzaczony, należałoby go uporządkować – mówił radny. Następnie zaproponował wykonanie tam we współpracy z klubem sportowym „Bóbr” płyty boiska treningowego, która byłaby dostępna także dla mieszkańców Jaźwia. Radny dodał, że na tym terenie znajduje się również figurka sakralna, którą można wspólnymi siłami mieszkańców i Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej odnowić.

Następnie radny Wojtyra poinformował, że udało się wynegocjować z dyrektorem zakładu energetycznego przebudowę linii w Rudnikach. Radny zapytał, na jakim etapie jest realizacja tego porozumienia.

Radny zapytał też, jaki jest koszt wykonania stanu surowego zamkniętego zaplecza socjalnego przy szkole w Stryjkach, gdyż trzeba szukać środków na ten cel. Następnie zwrócił się do pani radcy prawnego urzędu z pytaniem, jakie są losy wniosku o zasiedzenie drogi Chrzęsne-Kury, gdyż mija rok czasu od kiedy został złożony. – Niektórzy z tych mieszkańców, których ja podałem jako świadków, mówią, że być może nie doczekają złożenia zeznań, a chcieliby to zrobić jeszcze za życia.

Radny zapytał też, czy rada może upoważnić burmistrza do przedłużenia umowy dzierżawy bez konieczności przeprowadzania w tej sprawie przetargu.

Radca prawny Sylwia Barcz-Popiel odpowiedziała, że dla sprawy w sądzie została nadana sygnatura i sprawa jest w toku, a od gminy na tym etapie niewiele zależy. Odnosząc się do pytania o dzierżawę pani radca wyjaśniła, że ustawa przewiduje możliwość, o którą pytał radny.

 

DZIKA INWAZJA

Głos ponownie zabrał radny Mirosław Sobczak, który poruszył sprawę dzików niszczących uprawy. Radny zaapelował o podjęcie skutecznych działań, które przyczyniłby się do zmniejszenia populacji dzików. – To co w moim okręgu się dzieje, to jest inwazja! Dziki niszczą uprawy, zaczynają rozbierać drogi gruntowe, podchodzą pod zabudowania. Mieszkańcy Stasinowa boją się wypuszczać dzieci z domów, bo dziki chodzą po drodze. Koła łowieckie tego nie dostrzegają.

Radny zaproponował, że może trzeba zaapelować o pomoc do starosty lub się złożyć na naboje dla myśliwych, żeby ten problem rozwiązać.

Burmistrz zapewnił, że po raz kolejny podejmie działania w kierunku rozwiązania tego problemu.

 

PROBLEMATYCZNY SŁUP

Radny Robert Szydlik poruszył sprawę zawężenia drogi przy jednej z posesji przy ul. Klonowej, które powstało w wyniku wybudowania słupa energetycznego. Radny zaproponował, żeby wykupić kilka metrów prywatnej działki, żeby zjazd spełniał wszystkie wymogi. W przeciwnym razie kilka nieruchomości zostanie pozbawionych możliwości dojazdu przez pojazdy ciężarowe.

Główny specjalista ds. infrastruktury drogowej Piotr Gołoś wyjaśnił, że chodzi tu nie tylko o wykonanie samego skosu, co o przebudowę całej linii energetycznej. Wywiązała się dyskusja w tym temacie. Zakończył ją burmistrz, który zaproponował, że i tak będzie jechał do Wyszkowa w sprawie, o której mówił wcześniej radny Wojtyra i wtedy z zakładem energetycznym poruszy omawianą kwestię.

 

RYSIE: ŚMIECIOWA WIZYTÓWKA

Radny Dariusz Kur zapytał, co się dzieje w sprawie nielegalnego wysypiska śmieci w miejscowości Rysie. – To już jest czwarty rok. Mieszkańcy narzekają, to „wizytówka” przy samym wjeździe do miejscowości – mówił radny Kur. Następnie poruszył kwestię drogi dojazdowej do boiska w Jarzębiej Łące.

Zastępca Kierownika Wydziału Urbanistyki i Gospodarki Przestrzennej Beata Górecka wyjaśniła, że dla firmy, która zdeponowała tam odpady została wydana decyzja, od której złożyła ona odwołanie.

Burmistrz Paweł Bednarczyk odnosząc się do kwestii drogi odpowiedział, że PKP wykonało fizyczny podział nieruchomości, jednak składając wniosek nie posiadało tytułu własności do nieruchomości i w tej sprawie decyzję wcześniej musi wydać wojewoda. Dopiero wtedy ten podział będzie można zatwierdzić.

 

BURMISTRZ ODPOWIADA

Burmistrz Paweł Bednarczyk odczytał odpowiedź na interpelację wiceprzewodniczącego Pawła Fydryszka z poprzedniej sesji (dotyczyła ona uporządkowania zaniedbanych nieruchomości, koszy na śmieci i wycięcia drzew zagrażających bezpieczeństwu). Z odpowiedzi wynikało, że urząd podejmował szereg działań w stosunku do zaniedbanych nieruchomości, o których mówił radny Fydryszek. W niektórych przypadkach nie było możliwości wyegzekwowania uporządkowania nieruchomości, w innych właściciele zostali do tego wezwani.

W kwestii dotyczących koszy na śmieci burmistrz poinformował, że zakupiono 20 nowych koszy. Do 10 z nich będą zainstalowane kasetki z torebkami na psie odchody.

Odnosząc się do sprawy wycięcia drzewa przy ul. Rodziewiczówny burmistrz zwrócił się z wnioskiem o zgodę na wycięcie do starosty, który do dnia sesji nie wydał w tej sprawie decyzji. Odnośnie drzewa przy wieży ciśnień gmina zwróciła się do komendanta straży pożarnej w Wołominie z prośbą o udostępnienie specjalistycznego podnośnika, który umożliwi jego wycięcie.

 

KRADZIEŻE I WŁAMANIA

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Fydryszek podziękował burmistrzowi za odpowiedź. Następnie złożył wniosek, by w porządku obrad na sesji znalazło się sprawozdanie komendanta policji, które radni otrzymali na komisjach. – W ostatnim czasie sporo się wydarzyło. Nasiliły się kradzieże samochodów, były zuchwałe włamania do mieszkań – mówił radny.

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że sprawozdanie było rozpatrywane na posiedzeniach komisji, które są transmitowane przez internet. Zapewnił jednak, że zaprosi panią komendant na sesję w tej sprawie.

 

BOBRY TAMUJĄ I PODKOPUJĄ

Radny Henryk Wójcik poruszył sprawę tam budowanych przez bobry i tuneli podkopywanych pod ulicami łączące rowy po obu stronach drogi.

Burmistrz odpowiedział, że do tej pory w sytuacjach zagrażających mieszkańcom na miejsca była wysyłana straż pożarna i tamy były rozbierane. Jeśli jest taka potrzeba, to trzeba zgłaszać konkretne miejsca.

 

PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNE – KIEDY?

Radny Tadeusz Groszek poruszył sprawę dzikiego wysypiska śmieci w pobliżu pomnika żołnierza radzieckiego. Następnie radny zapytał, kiedy mieszkańcy będą mogli przyłączać się do kanalizacji.

Burmistrz odpowiedział, że gmina stara się dzikie wysypiska usuwać na bieżąco. W kwestii przyłączy burmistrz wyjaśnił, że jest już pozwolenie na budowę i w najbliższym czasie będzie ogłaszany przetarg na ich wykonanie a na początku maja prawdopodobnie podpisana umowa z wykonawcą.

Radna Danuta Opłotna poprosiła o wystąpienie do właściciela drogi o udrożnienie przepustów przy drodze wojewódzkiej. Burmistrz zapewnił, że urząd wystąpi z takim pismem.

 

A MOSTU CIĄGLE BRAK

Radny Mirosław Szczotka zapytał, kiedy zostanie odbudowany most łączący ul. Mickiewicza i Pilawską. Zauważył, że straż pożarna kierowana jest do akcji gaśniczych bez uwzględniania braku tego mostu, przez co dojazd znacznie się wydłuża. – Kiedy będzie ten most? A jeśli go na razie nie ma, to proszę chociaż o ustawienia znaków informujących, że ulica jest ślepa.

Burmistrz odpowiedział, że wystąpi z pytaniem do zarządu melioracji czy most będzie w tym roku budowany.

 

ODSTRASZAJĄCE POWITANIE

Radny Dariusz Kur zwrócił uwagę, że pomnik na Konarach jest w opłakanym stanie – wokół miejsca pamięci leżą butelki, puszki, papiery. Radny poinformował też, że znaki na wjeździe do miasta „Tłuszcz wita” są skorodowane i odstraszają.

 

ZANIEDBANY PLAC I BŁOTO ZE ŚREDNIOWIECZA

Radny Mirosław Sobczak rozdał radnym zdjęcia zaniedbanego placu zabaw w Miąsem i zapytał, czy burmistrz wie, kto odpowiada za stan techniczny urządzeń na placu zabaw. – Mija kolejny rok od przekazania placów zabaw Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji będących w gminie placami ogólnodostępnymi. Nie wiem, czy mam dać rodzicom dzieci telefon burmistrza do kontaktu w sprawie stanu technicznego i porządku na tym placu? Wstyd panie burmistrzu! Ten stan świadczy o zarządzającym – mówił radny i podkreślił, że plac dotychczas był sprzątany raz na rok.

Następnie radny w mocnych słowach odniósł się do terenu przy stacji w Jasienicy, na którym parkują mieszkańcy korzystający z dojazdów pociągiem. – To jest wstyd, żenada. XXI wiek a ludzie brodzą tam w błocie jak w średniowieczu. Proszę nie używać argumentu, że grunt ten nie stanowi własności gminy. Jeżeli pan nie może doprowadzić do wyrównania tych dołów to może trzeba jakiejś delegacji z kwiatami? – pytał radny.

– Szanowny panie radny, ja rozumiem, że pan bardzo mnie lubi i chciałby mi wręczyć kwiaty, ale naprawdę nie potrzeba – odpowiedział burmistrz. Dodał, że jak rozpoczynała się kadencja to były problemy ze zrobieniem parkingu w Tłuszczu, a jednak to się udało. Burmistrz odpowiedział, że w związku z modernizacją linii kolejowej nie ma teraz możliwości przejęcia tego gruntu, a jak tylko się pojawi, to zostaną one w miarę możliwości przejęte dla gminy. Pan Piotr Gołoś dodał, że udało się na firmie wykonującej modernizację przejazdu w Jasienicy wymóc utwardzenie terenu przy okazji wykonywania prac.

 

FIUKAŁY CZEKAJĄ NA PLAC ZABAW

Przewodniczący Rady Krzysztof Gajcy w związku z budową z funduszu sołeckiego placu zabaw na Fiukałach zapytał, na jakim etapie jest pozyskanie gruntu przez gminę.

Burmistrz stwierdził, że na to pytanie odpowie w późniejszym terminie.

 

ZAPYTANIA I WOLNE WNIOSKI

Sołtys Tadeusz Skonieczny z Postolisk zwrócił uwagę, że tablica z nazwą miejscowości jadąc od strony Postolisk jest zniszczona od dłuższego czasu.

Burmistrz zapewnił, że zwróci się w tej sprawie do zarządcy drogi.

 

BOISKO NIE DLA DZIECI?

Przewodnicząca Rady Osiedla Klonowa-Norwida pani Grażyna Krupa poruszyła sprawę braku możliwości korzystania przez uczniów gimnazjum z boiska Zespołu Szkół w Tłuszczu. Sytuacja wynikła z problemu z ponoszeniem kosztów za bieżącą konserwację urządzeń boiska. Przewodnicząca poprosiła o podanie informacji na temat porozumienia między gminą a starostwem w tej sprawie.

Burmistrz odpowiedział, że boisko w tej chwili wymaga częściowej naprawy, oraz że rozmawiał z wicestarostą i odpowiednie porozumienie ma zostać zawarte.

 

BEZDOMNE PSY W BRZEZINOWIE

Sołtys Brzezinowa pani Katarzyna Sadurska-Wiśniewska poruszyła sprawę braku tablicy z nazwą miejscowości Brzezinów. Pani sołtys zapytała też, jak mieszkańcy mają się zachowywać w sprawie bezdomnych psów.

Burmistrz odpowiedział, że bezdomne zwierzęta należy zgłaszać w urzędzie telefonicznie lub przez internet.

 

STASINÓW: BRAK ZGODY W SPRAWIE DROGI

Sołtys Stasinowa pan Jerzy Więch poruszył sprawę braku dojazdu drogą publiczną do części budynków we wsi. Sołtys zaprosił radnych, którzy nie znają tematu, do odwiedzenia Stasinowa.

Burmistrz odpowiedział, że gmina przystąpiła do regulacji drogi, która jest faktycznie użytkowana. Przyznał, że w samym centrum miejscowości przy drodze jest zlokalizowany budynek i aby wykonać projekt trzeba uzyskać zgodę jego właściciela, który jednak nie wyraża zgody na to, a by w przyszłości ta droga przebiegała przy budynku. Właściciel proponuje inny przebieg oferując nieodpłatne przekazanie części swojej nieruchomości. Z kolei inni mieszkańcy Stasinowa nie wyrażają zgody na nowy przebieg drogi. – Mam nadzieję, że nie dojdzie do sytuacji, że któryś z właścicieli nieruchomości po prostu tę drogę zagrodzi…

 

ETERNIT I POMSTA DO NIEBA

Sołtys Franciszkowa pan Leszek Banaszek zapytał czy ekipa, która sprząta drogę wojewódzką, pokaże się w innych częściach gminy oraz czy jest szansa na pozyskanie pomocy finansowej dla mieszkańców, którzy ze swoich nieruchomości usuwają eternit. Następnie sołtys odniósł się do uchwały o granicach okręgów wyborczych i zaproponował podział obwodu, do którego należą: Miąse, Franciszków, Stasinów, Jadwinin i Szczepanek na dwa obwody. Swoją propozycję uzasadniał: – To, co robi radny Sobczak woła o pomstę do nieba. Organizując spotkanie w niedzielę nie miał powiadomił dwóch miejscowości, które wchodzą w skład jego okręgu. Zrobił spotkanie dla swoich ludzi.

Radny Mirosław Sobczak odpowiedział, że spotkanie było zorganizowane dla mieszkańców Miąsego, Jadwinina i Stasinowa. – Przyjdzie czas na spotkanie z mieszkańcami Franciszkowa – zapewnił radny. Dodał, że zebrania nie są po to aby pokrzyczeć, tylko by rozwiązywać problemy mieszkańców.

– Przez 12 lat pańskiej kadencji zrobił pan z własnej inicjatywy jedno zebranie w tamtym roku w sprawie śmieci. Żadnego zebrania więcej nie było! – odpowiedział sołtys Leszek Banaszek.

Wówczas Przewodniczący Rady zaproponował zorganizowanie zebrania sołeckiego i zaproszenie radnego Mirosława Sobczaka.

– Co roku jest organizowane zebranie sołeckie, we wrześniu, na temat funduszu sołeckiego. Dwa razy miał pan radny problemy rodzinne i nie mógł być. W tamtym roku radny zadzwonił w ostatniej chwili, że też nie może przyjechać. Nie wiem… Może trzeba inne terminy ustalać? – pytał sołtys Leszek Banaszek.

Burmistrz Paweł Bednarczyk wyjaśnił sołtysowi, na jakiej zasadzie są ustalane okręgi wyborcze. W kwestii wymiany azbestowych pokryć dachowych burmistrz odpowiedział, że z tereny gminy eternit jest od mieszkańców odbierany nieodpłatnie.

 

RYSIE MUSZĄ POCZEKAĆ

Sołtys Rysia pan Sławomir Walaśkiewicz zapytał, co z wodociągami w jego miejscowości.

Burmistrz Paweł Bednarczyk odpowiedział, że gmina ma ograniczoną ilość środków na ten cel i obecnie stara się budować główne nitki wodociągów. – Na dzień dzisiejszy nie jestem w stanie podać panu konkretnej daty. To zależy od wielu czynników – poinformował burmistrz i dodał, że w największym stopniu zależy to od tego, kiedy zostaną uruchomione pieniądze z nowej perspektywy unijnej.

 

KOMISJA PYTA, SPÓŁKA SIĘ SKARŻY

Następnie głos zabrał radny Mirosław Sobczak, który poinformował, że kilkakrotnie zadawał w imieniu mieszkańców pytania odnośnie prac realizowanych przez spółkę wodną – jednak nie otrzymywał na nie odpowiedzi. Radny podkreślił, że Komisja Budżetu i Inwestycji oczekiwała od spółki jasnych i czytelnych informacji, jednak zamiast odpowiedzi, spółka złożyła na komisję skargę. Radny zwrócił się do przedstawicieli spółki obecnych na sesji: – Oczekujecie państwo wpłat od mieszkańców. Czy oślepliście? Nie widzicie jakości wykonywanych prac? Jak można z rowu będącego własnością Skarbu Państwa powyrywać korzenie i karpy, i zwalić na prywatnej działce? Właściciel się mnie pyta, komu ma te wykopaliska zawieźć: przewodniczącemu spółki czy zastępcy, czy po połowie? Następnie radny Sobczak dodał, że środki w budżecie gminy biorą się także z podatków osób, które prowadzą na terenie naszej gminy firmy. – Jeżeli rozbieraniem tam w gminie i odmulaniem rowów zajmują się firmy z Łaskarzewa i Józefowa, bo ustalić to w dobie internetu wcale nie jest trudno, to o co tutaj chodzi? – dopytywał radny. Na koniec podsumował, że gmina traci podatki, a właściciele firm z terenu gminy, którzy tak wykonywaliby prace, spaliliby się ze wstydu.

Po tym wystąpieniu przewodniczący zamknął posiedzenie.

 

Oprac. MP

 

 

Reklama

Dodaj komentarz