Powtórka z rozrywki, czyli o budżecie gminy Tłuszcz na rok 2010 słów kilka

Dodane w:: Numer 31 (luty 2010) |

Inwestycje_2010„Wiele inwestycji, które znajdziemy w tegorocznym budżecie, to zadania, które nie zostały zrealizowane w 2008 r. Ciągłe ich przesuwanie na kolejne lata władze tłumaczą opóźnieniami naborów wniosków o dofinansowanie. Miejmy nadzieję, że w bieżącym roku uda się rozstrzygnąć konkursy i cierpliwość mieszkańców nie będzie wystawiana na kolejne próby”.  W ten sposób zaczynał się artykuł sprzed 12 miesięcy zatytułowany „Budżet 2009 pod lupą”. Tegoroczny artykuł mógłby rozpoczynać się tak samo… co oczywiście nie napawa nas, mieszkańców, zbytnim optymizmem, bo oznacza ciągły brak realizacji kluczowych inwestycji.

Na ostatniej w 2009 roku sesji Rady Miejskiej radni przyjęli do realizacji budżet na rok 2010. Tym razem nie było to jednak decyzja jednomyślna. Radne: Hanna Kurek i Janina Stryjek opowiedziały się przeciw przedstawionej pod głosowanie uchwale. Radna Kurek zwróciła uwagę, że nikt się nie liczy przy ustalaniu budżetu z opinią radnych i właśnie stąd jej sprzeciw w głosowaniu za budżetem na rok 2010.

RADNI WIEDZĄ CZY NIE WIEDZĄ…?

Należy również podkreślić, że sesja uchwalająca budżet odbyła się 18 grudnia 2009 r., czyli dziewięć dni po tym, jak zapadł ważny dla naszej gminy wyrok zasądzający ponad pół milionowe odszkodowanie z tytułu poniesionych start firmie DS s.c., dzierżawcy wysypiska. Mimo wszystko przy głosowaniu nad uchwałą budżetową nie dyskutowano na ten temat. Jak się później okazało, radni najprawdopodobniej w ogóle o wyroku wtedy nie wiedzieli…

MAGIA LICZB

Uchwała budżetowa na 2010 r. określiła dochody gminy na kwotę 42 342 533,70 zł (prawie 5 mln więcej niż zakładał budżet na początku 2009 roku) i wydatki na kwotę 54 056 777,66 zł (ok. 10 mln więcej niż w 2009 roku). Deficyt budżetowy zostanie pokryty z zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek oraz wyniesie 11 714 243,96 zł.

Drogownictwo_2010INWESTYCJE Z MINIONYCH LAT

W załączniku zawierającym plan wydatków majątkowych znajduje się wiele inwestycji, które nie zostały zrealizowane w poprzednich latach – m.in. budowa hali sportowej w Tłuszczu (nazywana obecnie rozbudową budynku Szkoły Podstawowej w Tłuszczu na potrzeby hali sportowej), budowa wodociągów i kanalizacji. Niektóre z zadań ciągle czekają na rozstrzygnięcie konkursów na dofinansowanie, inne będą – wg zapewnień burmistrza – realizowane w bieżącym roku ze środków pochodzących z kredytu.

DROGI I LAMPY

Na inwestycje z zakresu drogownictwa gminnego przeznacza się w 2010 roku 1 620 000 zł (w 2009 r. było to 2 620 400 zł, 2008 r. – 989 000 zł). Budowa nowych odcinków oświetlenia ulicznego ma naszą gminę kosztować w tym roku 375 434 zł (398 000 zł w 2009 r., 161 000 zł w 2008 r.).

W tegorocznym budżecie zabezpieczono 500 000 zł na wykupy gruntów. Duża część tej kwoty zostanie przeznaczona na dalsze wykupywanie terenów pod mający powstać w przyszłości zbiornik retencyjny.

NAJDROŻSZA OŚWIATA

Najwięcej wydatków z gminnego budżetu idzie na oświatę i jest to kwota 24 880 858 zł (46%). W porównaniu z okolicznymi gminami jest to współczynnik dość wysoki, gdyż przykładowo na oświatę Wołomin i Kobyłka przeznaczają 37% swoich wydatków, Radzymin 35%, zaś jadów Jadów 39%. Wynika to m. in. z tego, że w przyszłorocznym budżecie zaplanowano ponad 4 mln złotych na inwestycje oświatowe (np. gimnazjum w Jasineicy, hala sportowa w Tłuszczu). Nie bez znaczenia jest też fakt, iż w naszej gmina funkcjonuje osiem szkół, dwa samorządowe przedszkola (w Tłuszczu i Jasienicy) i zespół szkolno-przedszkolny w Kozłach.

Tegoroczny budżet obejmuje również przedsięwzięcia realizowane w ramach powołanego w 2009 roku Funduszu Sołeckiego. W ten sposób do naszych sołectw trafi łącznie 223 664 zł. Na co mieszkańcy poszczególnych sołectw chcieli przeznaczyć pieniądze? Można o tym przeczytać na stronie www.E-TLUSZCZ.pl, w zakładce „Nasza Gmina”. Wszystkich zainteresowanych tematyką funduszy sołeckich zapraszamy także do odwiedzin strony www.funduszesoleckie.pl, gdzie można znaleźć wiele ciekawych artykułów i porad na ten temat.

KOMU DOTACJĘ?

W 2010 r. gmina Tłuszcz udzieli dotacji Centrum Kultury w Tłuszczu w kwocie 680 000 zł, Biblioteka Publiczna w Tłuszczu otrzyma 550 000 zł. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tłuszczu otrzyma w postaci dotacji przedmiotowej i celowej łącznie 557 039 zł. Bieżący rok będzie również pierwszym, w którym zmieniono finansowanie Tłuszczańskiego Klubu Sportowego „Bóbr”. Tym razem piłkarze musieli stanąć do otwartego konkursu ofert – na realizację zadania „Wspieranie kultury fizycznej i sportu w społeczeństwie” i otrzymali 130 000 zł (konkurs w momencie zamykania numeru był już rozstrzygnięty).

ZADŁUŻENIE WZRASTA

Bieżący rok – co zresztą jest charakterystyczne dla lat wyborczych – wiąże się ze zwiększeniem zadłużenia gminy. Dla pokrycia deficytu budżetowego gmina Tłuszcz zaciągnie w 2010 roku 14 020 518,96 kredytów i pożyczek. W efekcie prognozowane zadłużenie na koniec 2010 roku wyniesie 54,30% dochodów budżetu. Granica dopuszczalna prawem wynosi 60%. O wiele bezpieczniej poruszamy się przy współczynniku spłaty zadłużenia, który wynosi 7,39%, przy dopuszczalnym granicznym poziomie 15%. W 2010 r. na odsetki i obsługę pożyczek wydamy 824 766 zł zaś na spłatę kapitału 2 306 275 zł.
Oczywiście stopień zadłużenie zmniejszy się po wprowadzeniu do budżetu nadwyżki pozostałej z niezrealizowanych w 2009 r. wydatków. Podpisanie umów na realizację inwestycji współfinansowanych ze środków unijnych również zmniejszy zadłużenie, gdyż zgodnie z przepisami do momentu zawarcia kontraktu środki te nie mogą zostać wprowadzone do budżetu (te inwestycje ujmuje się jako finansowane z kredytu).
Planowane zadłużenie na koniec 2010 r. wynosi prawie 23 mln zł. Warto zauważyć, że na koniec 2009 r. wynosiło 11,3 mln zł, czyli w stosunku do roku ubiegłego ma wzrosnąć dwukrotnie.

Bardzo optymistycznie wygląda prognoza długu na 2011 rok – zakład jedynie 2 000 000 zł planowanych kredytów przy prawie 7 milionowym wzroście dochodów. W efekcie przy podstawieniu takich danych współczynnik długu na koniec 2011 r. spada do 45,12%. Jednak czy jest to realne?

PRZEDWYBORCZA MOBILIZACJA

Podsumowując: istnieją duże szanse, że w bieżącym roku doczekamy się realizacji inwestycji zapisanych w budżetach na 2008, 2009 i obecnie na rok 2010. Tradycja wskazuje, że wybory działają bardzo mobilizująco na władze i w rezultacie wiele wydatków kumuluje się w roku wyborczym. Pociąga to jednak za sobą zwiększające się zadłużenie, którego zbliżenie do dopuszczalnej granicy może okazać się niebezpieczne. W efekcie może się okazać, że w 2011 roku zablokujemy sobie możliwość sięgania po dalsze środki unijne, które przecież są przedstawiane w budżecie jako środki z kredytu do momentu zawarcia kontraktu. Zgodnie z planem inwestycyjnym na kolejne lata to właśnie w roku 2011 ma się skumulować 25 886 824 zł wydatków na wiele inwestycji, na które niecierpliwie czekają mieszkańcy. Największe z nich to budowa kanalizacji na osiedlu Słoneczna oraz wodociągów na osiedlach Długa i Borki, Kolejowa i Centrum, a także łączących Chrzęsne i Zalesie. No i oczywiście „gorący” ostatnio temat – bardzo kosztowna rekultywacja składowiska odpadów w Wólce Kozłowskiej. Pozostaje mieć nadzieję, że wysokie zadłużenie nie stanie na przeszkodzie w realizacji tych inwestycji.

•    Maciej Puławski

O KOMENTARZ DO BUDŻETU GMINY TŁUSZCZ NA ROK 2010 POPROSILIŚMY:

Burmistrza Jana Krzysztofa Białka:

Jest to budżet, w którym uwidocznione są skuteczne działania dotyczące pozyskiwania środków z funduszy europejskich. Gmina Tłuszcz może pochwalić się tym, że w programach takich jak POKL* i RPO** jest w czołówce na Mazowszu.

Byłem, jestem i będę zwolennikiem niezadłużania gminy – przynajmniej pozostawania jej na bezpiecznym poziomie. I tak jest w naszej gminie od kilku lat – mam na myśli zadłużenie faktyczne a nie planowane. Aktualny projektowany wysoki wskaźnik zadłużenia wynika z tego, że wiele inwestycji, dopóty, dopóki na nie, nie zdobędziemy udokumentowanych środków zewnętrznych – unijnych (np. budowa wodociągu w Jarzębiej Łące i Postoliskach), muszą być wprowadzone do budżetu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Kiedy nie mamy jeszcze podpisanej konkretnej umowy, całość środków po stronie przychodów musi być wpisana jako własne bądź tak , jak w przypadku gminy Tłuszcz – pochodzące tymczasowo z kredytu.

Ten budżet spełnia tylko w części oczekiwania zarówno radnych, jak i osób składających wnioski na etapie jego przygotowywania. Nie jesteśmy bogatą gminą, nie mamy dochodów na tyle dużych by móc spełnić wszystkie oczekiwania. Budżet naszej gminy to budżet sprawiedliwy i zrównoważony, który bierze pod uwagę potrzeby całej gminy, a nie tylko wybranych jej części. Wszyscy radni na najbardziej newralgiczne ich zdaniem rzeczy – czyli drogownictwo i oświetlenie – otrzymali podobną i możliwą (nie koniecznie satysfakcjonującą) kwotę środków finansowych w swoich okręgach wyborczych.

Nie można pominąć tego, że jest to pierwszy budżet, który nakłada na nas obowiązek realizacji działań w ramach powstałych w 2009 roku funduszy sołeckich.
Warto podkreślić, że w tegorocznym budżecie kładziemy także nacisk na uatrakcyjnienie spędzania wolnego czasu najmłodszym mieszkańcom naszej gminy.

Pamiętajmy o tym co ustalono i przyjęto – podstawową szansą rozwojową dla naszego miasta, ze względu na jego usytuowanie, to stworzenie z niego centrum administracyjno – usługowo – handlowego dla północno – wschodniej części powiatu wołomińskiego oraz stworzenie właściwego zaplecza dla stolicy Polski.

* POKL – Program Operacyjny Kapitał Ludzki
(więcej na stronie: www.efs.gov.pl oraz www.pokl.mazowia.eu)
** RPO – Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego
(więcej na stronie: www.rpo.mazowia.eu)

Oraz radną Hannę Kurek, która głosowała przeciwko uchwale budżetowej:

- Nikt się nie liczy przy ustalaniu budżetu z opinią radnych. Burmistrz przedstawia budżet słowami – „to jest mój budżet” i mimo, że komisje budżetowe dociekają i omawiają każdy punkt w budżecie, łącznie ze zgłaszaniem wniosków, budżet przechodzi w pierwotnej wersji.

Reklama

Dodaj komentarz