Urząd na podsłuchu, stawki za śmieci i kłótnia o pieniądze na drogę w Pawłowie – relacja z XXII Sesji Rady Miejskiej w Tłuszczu – zobacz VIDEO + opis wydarzeń

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z całej sesji, która odbyła się 23 kwietnia 2013 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Tłuszczu.

 

XXII Sesja Rady Miejskiej w Tłuszczu

XXII Sesja Rady Miejskiej w Tłuszczu

OPIS

[0:00:00] – początek i porządek obrad
[0:06:06] – sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym
[0:06:49] – informacja nt. umorzenia postępowania przez prokuraturę
[0:15:30] – informacja na temat stanu bezrobocia w Gminie Tłuszcz i sposobów jego przezwyciężania
[0:33:36] – przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Miejskiej w Tłuszczu (15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)

GŁOSOWANIE UCHWAŁ

[0:34:13] – w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tłuszcz na rok 2013 (14 za, 1 przeciw, 0 wstrzymujących się)
[0:47:36] – w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Tłuszczu Nr XX.213.2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2013-2023 (14 za, 1 przeciw, 0 wstrzymujących się)
[0:49:22] – w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tłuszczu na utrzymanie mieszkaniowego zasobu Gminy Tłuszcz (14 za, 1 przeciw, 0 wstrzymujących się)
[0:50:25] – w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Tłuszcz (13 za, 1 przeciw, 0 wstrzymujących się)
[0:52:40] – w sprawie zmiany uchwały dotyczącej regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tłuszcz (14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
[0:53:54] – w sprawie nabycia działek gruntu położonych w obrębie 0008 Jasienica Gmina Tłuszcz z przeznaczeniem pod drogi gminne (13 za, 0 przeciw, 2 wstrzymujących się)
[0:55:21] – w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie lub wynajem nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 1278 oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów w odniesieniu do tej nieruchomości (10 za, 5 przeciw, 0 wstrzymujących się)
[0:57:04] – w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty (14 za, 1 przeciw, 0 wstrzymujących się)
[1:02:48] – w sprawie określenia terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
[1:05:15] – w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)

INTERPELACJE RADNYCH

[1:08:47] – radny Groszek – gdzie zgłaszać skargi na uszkodzenia przy budowie sieci wod-kan., przyłącza do sieci wod-kan. oraz kredyty, przestawić pojemniki do segregacji odpadów
[1:13:50] – radny Wójcik – zabezpieczenie stawu w Chrzęsnem
[1:15:58] – radny Laskowski – uporządkowanie terenu ulic Odrowąża i Łąkowa (przepusty), pismo złożone przez elektroniczną skrzynkę podawczą w sprawie potwierdzeń zaufanych profili
[1:19:51] – radny Fydryszek – dodatkowe kosze na terenie miasta, psie odchody
[1:25:47] – radny Szydlik – nagrania z komisji powinny pojawiać się szybciej
[1:26:45] – radny Wojtyra – remonty dróg w Gminie, kładka w Stryjkach
[1:32:08] – burmistrz – sprawa rozwiązywania umów na odbiór śmieci, pojemniki, rozstrzygnięcie przetargu
[1:35:47] – radny Kur – wysypisko w Rysiu
[1:36:49] – radna Opłotna – kładka w Jasienicy, remonty dróg w Jasienicy, gimnazjum w Jasienicy, termin zebrania w Jasienicy

ZAPYTANIA I WOLNE WNIOSKI

[1:38:59] – Przewodniczący – porządek obrad, udział sołtysów w trakcie głosowania
[1:39:50] – sołtys – diety dla sołtysów, wycofanie uchwały o podwyżkach
[1:42:31] – sołtys – wniosek o odwodnienie dróg i terenów, utwardzanie dróg
[1:45:44] – sołtys – stawki na wywóz śmieci
[1:48:12] – mieszkaniec – odbiór śmieci od posesji niezamieszkanych, częstotliwość odbioru, pojemniki
[1:57:35] – mieszkanka – place zabaw w Jasienicy
[2:01:31] – sołtys – jaka jest pewność, że będą wszyscy płacić za śmieci
[2:02:42] – sołtys – śmieci z domków letniskowych, zgłoszenie do Komisji Rewizyjnej
[2:04:57] – sołtys – remont łazienek w Miąsem, przesunięcie środków na WDK, chodnik w Jasienicy vs. droga w Pawłowie
[2:13:56] – radny Groszek – dlaczego odpuściliśmy sortownię w Kozłach
[2:16:03] – radny Sobczak – łazienki w szkole w Miąsem

//Łukasz

 

- Nagranie Urzędu Miejskiego z XXII Sesji RM – tutaj

 

Reklama

Dodaj komentarz