Rekordowa ilość uchwał, kto stworzył umowę z Deloitte, o odśnieżaniu prywatnych dróg – relacja z XXI Sesji Rady Miejskiej w Tłuszczu – zobacz VIDEO + opis wydarzeń

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z całej sesji, która odbyła się 12 marca 2013 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Tłuszczu.

 

XXI Sesja Rady Miejskiej w Tłuszczu

XXI Sesja Rady Miejskiej w Tłuszczu

OPIS

[0:00:00] – początek i porządek obrad
[0:05:17] – sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym
[0:18:40] – sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Tłuszczu za rok 2012
[0:19:22] – sprawozdanie Komendanta Komisariatu Policji w Tłuszczu z działalności w roku 2012
[0:20:10] – przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Miejskiej w Tłuszczu (15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)

GŁOSOWANIE UCHWAŁ

[0:20:28] – podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XII/126/2012 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 21 lutego 2012 r. w sprawie zatwierdzenia projektu systemowego na 2012- 2014 rok pn. „Wyzwólmy w sobie energię!” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
[0:22:48] – podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tłuszcz na rok 2013 (9 za, 2 przeciw, 4 wstrzymujących się) / wniosek Radnego Sobczaka o przeniesienie 160 000 z budowy drogi w Pawłowie na odpowiednio 80 000 budowa chodnika w Jasienicy + 80 000 remont łazienek w Miąsem (9 za, 4 przeciw, 2 wstrzymujących się)
[0:35:14] – podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Tłuszczu nr XX.213.2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2013-2023 (10 za, 2 przeciw, 3 wstrzymujących się)
[0:38:29] – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Wołomińskiego na realizację zadania „Budowa chodnika we wsi Dzięcioły” (15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
[0:39:53] – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasienicy (15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
[0:41:02] – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Wołomińskiego na realizację zadania „Budowa chodnika w Postoliskach” (15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
[0:42:21] – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wołomińskiemu na realizację zadania publicznego (15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
[0:43:33] – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Wołomińskiego na realizację zadania pn. „Budowa nowego chodnika rondo Kury – Stryjki, gm. Tłuszcz” (15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
[0:45:07] – podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 4 800 000,00 zł (15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
[0:46:36] – podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 1 900 000,00 zł (15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
[0:47:48] – podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 2 700 000,00 zł (15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
[0:48:59] – podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 675 000 zł (15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
[0:50:17] – podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia w 2013 roku długoterminowego kredytu bankowego 6 034 517,00 zł (15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
[0:51:37] – informacja od Komisji Ładu w sprawie wiosennego sprzątania posesji oraz odbioru śmieci
[0:52:18] – podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji (15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
[0:54:06] – podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze gminy Tłuszcz na okres od 25 kwietnia 2013 r. do 24 kwietnia (15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
[0:56:21] – uchwały w sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej pt.: „ Program Aktywności Lokalnej „AKADEMIA MĄDREGO RODZICA” (15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
[0:57:10] – podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zwrotu świadczeń z pomocy społecznej z zakresu zadań własnych gminy (15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
[1:01:27] – podjęcie uchwały w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2014 (15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
[1:02:14] – podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX.214.2012 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami gminy Tłuszcz na lata 2013–2016 (15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
[1:03:27] – podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tłuszcz (15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
[1:04:24] – podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tłuszcz (15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
[1:05:20] – podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej położonej w obrębie 0001- Tłuszcz. (15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
[1:07:12] – podjęcie uchwały w sprawie nabycia działki gruntu położonej w obrębie 0001-Tłuszcz z przeznaczeniem pod powiększenie terenu oczyszczalni ścieków (15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
[1:08:32] – podjęcie uchwały w sprawie nabycia działek gruntu położonych w obrębie 0001-Tłuszcz z przeznaczeniem pod powiększenie terenu oczyszczalni ścieków oraz z przeznaczeniem pod teren usług handlu (planowanego targowiska) (15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
[1:09:58] – podjęcie uchwały w sprawie nabycia działki gruntu położonej w obrębie 0001-Tłuszcz z przeznaczeniem pod powiększenie terenu oczyszczalni ścieków (15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
[1:11:19] – podjęcie uchwały w sprawie nabycia działek gruntu położonych w obrębie 0014,Mokra Wieś, gmina Tłuszcz z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi gminnej (15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
[1:12:33] – podjęcie uchwały w sprawie nabycia działki gruntu położonej w obrębie 0001-Tłuszcz z przeznaczeniem pod drogę gminną (15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
[1:13:30] – podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Tłuszcz (15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)
[1:14:33] – podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu (15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się)

SPRAWOZDANIA Z KOMISJI

[1:16:55] – sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2012
[1:21:58] – sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu i Inwestycji za rok 2012
[1:23:30] – sprawozdanie z działalności Komisji Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska za rok 2012
[1:26:17] – sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia za rok 2012
[1:28:49] – sprawozdanie z działalności Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług za rok 2012

INTERPELACJE RADNYCH

[1:31:50] – interpelacje – radny Wójcik – przeniesienie Biblioteki do Powiatowego Centrum Kultury
[1:34:17] – interpelacje – radny Wojtyra – droga w Jaźwiu, problemy z pokwitowaniami opłat podatków u Sołtysów
[1:38:20] – interpelacje – radny Malinowski – prośba o kopię decyzji skupu dot. skupu złomu na ul. Zaściankowej
[1:39:09] – interpelacje – radny Szczotka – opłaty u sołtysów, prowizje i mały druczek
[1:41:32] – interpelacje – radny Groszek – prośba o zaproszenie dyrektor PUP w Wołominie, prokuratura w sprawie Deloitte, kto przygotował umowę
[1:44:15] – interpelacje – radny Fydryszek – konkurs dla organizacji pozarządowych
[1:45:35] – interpelacje – radny Sobczak – pismo do sołtysów od MPK Ostrołęka w sprawie automatycznego rozwiązania umów i odbioru śmieci, prośba o spotkania z mieszkańcami w sprawie śmieci
[1:47:20] – interpelacje – radna Opłotna – czy możliwe otwarcie gimnazjum w Jasienicy od września
[1:49:02] – interpelacje – radny Szydlik – prośba o publikację dwóch pierwszych nagrań komisji oraz regularną publikacje, prośba o obecność Burmistrza na komisjach
[1:51:40] – interpelacje – radny Sobczak – SUW w Łysobykach oraz łącznik w Mokrej Wsi, przepust w Stasinowie
[1:56:14] – interpelacje – radny Malinowski – budowa wodociągów Norwida – Klonowa
[1:56:55] – interpelacje – radny Kur – realizacja funduszy sołeckich
[1:57:45] – interpelacje – radny Szydlik – przedłużanie ulicy Leszczynowej, chodnik przy ulicy Mazowieckiej

ZAPYTANIA I WOLNE WNIOSKI

[1:59:07] – zapytania i wolne wnioski – naprawy chodnika oraz ulicy po budowie gazociągu, chodnik przy Topazie w postoliskach
[2:02:28] – zapytania i wolne wnioski – oszczędności z SUW powinny być wydatkowane na budowę wodociągów na danym terenie
[2:02:56] – zapytania i wolne wnioski – odśnieżanie prywatnych dróg Pana Dębińskiego, a drogi gminne zaśnieżone
[2:08:49] – zapytania i wolne wnioski – na który most są przeznaczone środki, nakazy podatkowe u Sołtysów, co z bezdomnymi zwierzętami
[2:12:37] – zapytania i wolne wnioski – sprzątanie ulic
[2:13:20] – zapytania i wolne wnioski – wypalanie traw
[2:15:48] – zapytania i wolne wnioski – pisma Klubu Radnych, artykuły i komentarze w Internecie “przez dwa lata nie zrobiliśmy nic konkretnego” – radna Opłotna, prośba o spotkania
[2:26:06] – zapytania i wolne wnioski – co z dzikim wysypiskiem śmieci w Rysiu
[2:27:15] – zapytania i wolne wnioski – rozpadający się asfalt na ulicy Łąkowej
[2:28:01] – zapytania i wolne wnioski – nakazy podatkowe w oddzielnych listach
[2:29:54] – zapytania i wolne wnioski – wysypywanie popiołu

// Łukasz

 

- Nagranie Urzędu Miejskiego z XXI Sesji RM – tutaj: http://youtu.be/DSJzMFkkChw

 

Reklama

Komentarze (10 )

 1. Dzień Dobry
  Obejrzałem dokładnie XXI Sesje Rady Gminy Tłuszcz, dowiedziałem się że Radni z Klubu zabierają pieniądze na drogę w Pawłowie bo to jest za mała miejscowość liczy 100 kilku mieszkańców i to dla wnoszącego uchwałę o zabraniu tych pieniędzy Pana Sobczaka jest wystarczającym argumentem. Tym większy dla mnie jest szok bo jest ich radnych a ma ich gdzieś. Ważniejsza dla niego od bezpieczeństwa ” swoich mieszkańców” jest Jasienica to dla wygody ich mieszkańców wyrwał z Pawłowa pieniądze na chodnik, a dla szkoły w Miąsem na ładniejsze ubikacje. I chodnik i łazienki są ważne , ale czy ważniejsze od BEZPIECZEŃSTWA mieszkańców Pawłowa? Do tego radnych z klubu pytam się gdzie ich gospodarność? Projekty zrobione, Gmina wystąpiła o dofinansowanie i co ? I wszystko przepadło. kto odda nam Mieszkańcom Gminy pieniądze za projekt?
  ja się pytam dlaczego nie zabrano na te cele pieniędzy z Budowy Domu Kultury w Miąsem, czy to jest budynek aż tak ważny, że mieszkańcy Pawłowa nie mogą mieć drogi a mieszkańcy Łysobyk, Jaźwia SUW-u? te dwa miliony zł przeznaczony na budynek mogło by zaspokoić potrzeby trzech miejscowości. ( Proszę nie zapominać że raz już Miąse miało DK oddany na plebanie przez mieszkańców). Zastanawiam się też dlaczego Radni Gminy ochoczo przeznaczyli na budowy chodników w Dzięciołach, Stryjkach, w Postoliskach łącznie 260 000 zł, czy w tej sumie nie można było znaleźć pieniędzy na chodnik w Jasienicy? Przecież to są dofinansowania do projektów Powiatowych a nie naszych Gminnych.
  Posługując się tokiem myślenia radnych z Klubu to poza Tłuszczem, Jasienicą i Postoliskami – Chrzęsne, żadna inna miejscowość nie powinna dostać żadnego wsparcia od Gminy bo są małe i nieliczące się. Hańba Panowie i Pani, hańba odbierać małym i słabym a dawać dużym i silnym. jako obserwator z boku mam nadzieję że mieszkańcy z rejonu Pana Radnego Sobczaka obudzą się i przy następnych wyborach dadzą mu czerwoną kartkę, bo wszystko co robi to tylko dla swojej miejscowości.
  Kolejny Radny z Klubu Pan Szczotka zmartwiony o grubość czcionki na wezwaniach do zapłaty w sprawie podatku od nieruchomości. Bardzo się martwi że za mało zarobi bo mieszkańcy wpłacać będą na konta zamiast do niego i prowizja mu przejdzie koło nosa. A o Gimnazjum “swój chłop” nawet nie wspomniał, ba nawet o chodnik dla Jasienicy musi walczyć Radny z Miąsego. W ogóle pan Sobczak to taki dobry duch bo i o łączniki w Mokrej Wsi się upomniał, po co w takim razie ci radni z Jasienicy i Mokrej Wsi?
  Kolejna Gospodarność radnych , mieszkanka ul. Parkowej zgłosiła zapytanie-skargę że jej ulica jest źle odśnieżana ale za to prywatne drogi pana Dęblińskiego i jego Ciotkę są odśnieżane z dużą dokładnością.
  Oj Radni z klubu widzę że staliście się klubem wzajemnej adoracji, możecie zmieniać uchwały jak chcecie macie większość, więc ja jako mieszkaniec Gminy będę za wszystko was rozliczał.
  Jak to skwitowała Pani Danuta Opłotna Radna z Jasienicy, nic konstruktywnego jako Rada przez dwa lata nie zrobiliście. I żeby było śmiesznie nikt nie zaprzeczył. Brawo .
  Marcin Budek

  VN:F [1.9.12_1141]
  Poparcie: +13 (ocen: 51 )

  Marcin
  14/03/2013 11:10

 2. Nagranie z sesji zaktualizowane o opis wydarzeń

  VN:F [1.9.12_1141]
  Poparcie: +3 (ocen: 9 )
 3. A czy ja dobrze zrozumiałam, że radna z Jasienicy zagłosowała przeciwko budowie chodnika we własnej miejscowości????? Tego to już zupełnie nie sposób pojąć, jak i faktu braku poparcia remontu łazienek w szkole przez przewodniczącego komisji oświaty, to dopiero postrzał w stopę. Mało to było problemów z remontem łazienek w podstawówce w Tłuszczu? W Miąsem SANEPID wydał zdaje się podobną opinię jak onegdaj w Tłuszczu. Uważam, że radni bardzo dobrze zrobili uwzględniając w budżecie ten remont skoro burmistrz zlekceważył zalecenia SANEPID-u. Skoro do szkół trafiają dzieci pięcioletnie to one muszą mieć możliwość skorzystania z ubikacji. Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, dla kogoś kto nie ma małych dzieci łazienki w szkole są fanaberią, podobnie jak dla osoby poruszającej się wyłącznie autem bezpieczny chodnik dla pieszych wracających po zmroku od pociągu. Widzę tu raczej problem przykrótkiej kołdry wynikający z ogromu potrzeb inwestycyjnych gminy przy ograniczonych środkach finansowych niż złą wolę większości radnych.

  VN:F [1.9.12_1141]
  Poparcie: +3 (ocen: 21 )

  MojeMiasto
  16/03/2013 22:09

 4. Wg mnie Pani Opłotna zagłosowała przeciwko odebraniu pieniędzy mieszkańcom Pawłowa by oni mogli bezpiecznie poruszać się po zmroku i by ich dzieci bezpiecznie wracały do domu ze szkoły. Ponadto Burmistrz zadał Panu Sobczakowi pytanie dlaczego będąc tyle lat w Radzie Gminy akurat teraz przypomniał sobie o łazienkach.
  Dalej odpowiadając czy uważa osoba (y) kryjąca(ce) się za nickiem MojeMiasto że budowa jakiegoś Domu Kultury w MIaśem jest ważniejsza od:
  1. Drogi Pawłowie?
  2. Chodnika w Jasienicy.
  3. Remontu łazienek.
  4. Budowy SUW-u w Jaźwiu.
  5. Budowy SUW-u w Łysobykach
  6. Budowy wodociągu na Osiedlu Klonowa
  7. Budowy drogi Leszczynowej ( przedłużenie)
  8. Budowa chodnika przy ul. Mazowieckiej w Tłuszczu.
  9. Łącznik w Szkole w Mokrej Wsi.

  Problem ograniczonych środków wynika raczej że radni z Klubu przekazali ogromne środki na jedną Wieś , nawet nie na okręg, tylko jedną Wieś i to na jakiś budynek, a te inwestycje które mają za zadanie podnieść i komfort i bezpieczeństwo mieszkańców olali. Mało tego ci wszyscy to zgłaszali potrzeby wymienione w tych moich punktach są od tego by te pieniądze przydzielić ale woleli kreować Pana Sobczaka na burmistrza i olali swoich wyborców dla tego dali pieniądze na CK w Miąsem.

  VN:F [1.9.12_1141]
  Poparcie: +11 (ocen: 33 )

  Marcin
  16/03/2013 22:55

 5. Do p. Marcina,
  Pisze Pan swoje wywody w oparciu o nieprawdziwe dane. Nigdzie w budżecie nie ma żadnych 2 mln na WDK w Miąsem. Jest tylko 16 tys. zł. Kwota ta w całości pochodzi z funduszu sołeckiego, którym zarządza zebranie wiejskie mieszkańców, a radnym i burmistrzowi nic do tego. Mieszkańcy wsi przekazali swoje środki sołeckie na ten cel. Rada nie głosowała żadnych dodatkowych środków na 2013 rok. Czy Pan Marcin sugeruje, że to te 16 tys. z funduszu sołectwa Miąse radni powinni wydać na SUW-y w Łysobykach i Kozłach? I za te 16 tys. budować chodnik przy Mazowieckiej i przebijać Leszczynową? I jeszcze wybudować wodociąg na os. Norwida? Musiałby Pan do tej kwoty dopisać na końcu chociaż ze dwa zera. Wszystkie wskazane przez Pana rzekomo zagrożone zadania są ujęte w budżecie. I są na nie mniejsze lub większe środki. To że nie starczy ich na dociągnięcie wodociągu z Kozłów do os. Norwida jest niemal pewne. Gdyby jednak negocjacje ws. budżetu odbywały się jawnie i były rejestrowane na wideo tak jak sesje i komisje (co postuluję!), mieszkańcy wiedzieliby, jak to wyglądało. Nie wiem, na jakiej podstawie pisze Pan swoje rewelacje, bo gdyby Pan zajrzał do budżetu nie podawałby Pan nieprawdziwych danych. Nie podnosi to Pana wiarygodności jako komentatora. Aż ciężko odnosić się do zarzutów tego typu, bo nie mają one nic wspólnego z prawdą. Równie dobrze mógłby Pan nam zarzucić, że blokujemy pomysł szczepień dzieci na malarię.
  Na cały okręg radnego Sobczaka nie ma więcej środków niż na inne okręgi – są to kwoty porównywalne. I nie jest to wiedza tajemna, wszystko jest wykazane w uchwale budżetowej. Panie Marcinie. Powtarza Pan zwyczajne plotki. Proszę rozważniej pisać takie rzeczy. Sprawdzić w dokumentach, a dopiero później włączać się w nurt głoszący, że radni z całej gminy oddali hojną ręką pieniądze ze swoich okręgów na WDK w Miąsem. Ten szumnie nazwany obiekt (a w zasadzie: remiza + biblioteka + świetlica) będzie powstawał powoli, ale zapewne z czasem powstanie, ze środków z funduszu sołeckiego i wysiłkiem mieszkańców, którzy się w tę budowę włączą.

  Co do przesunięcia przez radnych środków z budowy drogi Pawłów – Stasinów. Pawłów ma drogą asfaltową w kierunku Tłuszcza i po tej drodze mieszkańcy jadą zarówno do miasta, jak i do szkoły w Stryjkach. Niech Pan Marcin spojrzy na mapę albo pojedzie w teren, bo porusza temat, którego nie zna.
  Droga ta (podobnie jak droga Jaźwie – Borucza) miała być tzw. droga transportu rolnego wykonaną z dofinansowaniem ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Od lat co roku gmina składała wniosek o dofinansowanie budowy lub przebudowy jednej z dróg wiejskich – wskazanych przez radnych. W tym roku burmistrz unikał tematu tej drogi, mimo że radni wiejscy kilkakrotnie próbowali podjąć temat i wskazywali, że tym razem taka droga powinna być realizowana w Jasienicy, gdzie jest wyjątkowa fatalna infrastruktura drogowa, szczególnie biorąc pod uwagę wielkość tego sołectwa. W tym względzie była wśród radnych zgoda – droga transportu rolnego ma powstać w Jasienicy. Burmistrz tematu nie podejmował, a ostatecznie złożył wniosek na dwie takie drogi: Pawłów – Stasinów i Jaźwie – Borucza. Wbrew opinii radnych. Burmistrz nie musi się z tą opinią liczyć, ale gdy się z nią nie liczy, współpraca na pewno nie układa się lepiej.
  Jako że większa część wspomnianej drogi znajduje się w granicach Stasinowa, radni postanowili przesunąć 80 tys. zł na remont łazienek w ZS w Miąsem z uwagi na bezczynność urzędu w związku z drugą decyzją SANEPID-u nakazującą wykonanie remontu. Drugie 80 tys. zł przesunęli na Jasienicę (bo to Jasienica była wskazywana przez radnych do budowy d.t.r.). Na utwardzenie odcinka bocznej drogi w Pawłowie zostało zatem 37 tys, zł. To kwota niemała.
  Na sesji burmistrz mówił, że na drogę w Jasienicy nie było projektów. Na ich wykonanie gmina ma ok. roku! Ponadto, w Jasienicy jest sporo dróg i można było budować inną od wskazanych przez radę, można to było wspólnie ustalić. Tak się jednak nie stało.

  Komentator wyżej (MojeMiasto) napisał, że łazienki ważniejsze, bo teraz w szkołach uczą się już dzieci 5-letnie. Ma rację, bo dziecko, które pójdzie do zerówki w szkole, bywa że ma 4,5 roku, gdy jest np. z grudnia. Higiena jest tu więc bardzo ważna, a decyzje SANEPID-u tym bardziej zobowiązują nas do działania. Nie neguję, że mieszkańcy potrzebują dróg, wspólnie z radnym Malinowskim też zabiegamy o podobne cele w naszym okręgu. Jednak ta “kołdra” rzeczywiście jest za krótka i często nie starcza na wszystko.
  Pisze Pan Marcin też o dofinansowaniu budowy różnych chodników przy drogach powiatowych. Owszem, gmina dokłada się do realizacji zadań przy drodze powiatowej, ale tak się właśnie w Polsce buduje. Powiat nie ma obowiązku budować chodników wzdłuż wszystkich swoich dróg. Gmina Tłuszcz, podobnie jak wiele innych, zainteresowana budową chodników wzdłuż głównych dróg w gminie, partycypuje w kosztach realizacji tych zadań. W tej sprawie była pełna zgoda między burmistrzem i radą. To nam zależy na tych chodnikach, bo chodzić po nich będą mieszkańcy naszej gminy.
  Nie wiem, czemu zawczasu feruje Pan wyroki – pisząc, że stajemy się klubem wzajemnej adoracji – podczas gdy kilka postów wcześniej pisał Pan (chyba to Pan), by nie sądzić przed czasem i pochopnie. Pisze Pan o tym w kontekście skargi mieszkanki Jasienicy. Na jakiej podstawie zarzuca nam Pan niegospodarność w tej sprawie? Przełożonym dyrektora ZGKiM jest burmistrz, który w pierwszej kolejności rozpatruje skargi na swoich podwładnych. Może Pan zapytać o to burmistrza wprost – przecież znamy się wszyscy doskonale “z podwórka” spędzonego w tym samym kwartale ulic. Proszę jednak nie myśleć, że uchylamy się w tej sprawie. Będziemy jako radni tę sprawę wyjaśniać – tu odsyłam do nagrania z ostatniego posiedzenia komisji rewizyjnej (z 14 marca).
  Przepraszam, ale nie chcę kontynuować tej polemiki, bo Pan opiera swoje twierdzenia w oparciu o zasłyszane nieprawdziwe informacje, a nie od fakty zapisane w dokumentach. Pan może sobie na to pozwolić, ja nie. Podając dane muszę je zweryfikować u źródła, bo pamięć ludzka jest zawodna. Wolałbym jednak skupić się na innych zadaniach niż prostowanie i wyjaśnianie tego typu komentarzy.
  Pozdrawiam,

  VN:F [1.9.12_1141]
  Poparcie: 0 (ocen: 38 )

  Robert Szydlik
  17/03/2013 21:52

 6. Dzień Dobry,
  dziękuję Radnemu Szydlikowi Robertowi i innym członkom Klubu radnych za podjęcie tematu.
  Na wstępie ustalmy fakty, nie doszukałem się w Pańskim piśmie zaprzeczenia o braku KONSTRUKTYWNOŚCI w działaniu Rady Gminy, nie odniósł się Pan do mojego zarzutu że, nie jesteście GOSPODARNI bo rezygnując z budowy drogi Pawłów – Sasinów z marnowaliście pieniądze wydane za projekt. Kwota ( mogę się mylić) ale pewnie wynosi w przedziale 20000 – 40000 zł.
  To są fakty którym Pan nie zaprzeczył, a które zawarłem w swoim piśmie.
  Natomiast z Pana pisma wynika że zabraliście pieniądze z drogi Pawłów – Sasinów bo Klub Radnych chciał taką drogę budować w Jasienicy, ale skoro nie było projektu na nią to można było zrobić jakąkolwiek drogę w Jasienicy tylko nie tę w Pawłowie bo Wy tego nie chcecie i już.

  Też nigdzie nie napisałem, że niedobrze robicie, że przeznaczacie pieniądze na chodniki przy drogach powiatowych, pisałem że można było z tych kwot trochę podebrać na chodnik w Jasienicy.

  Co się tyczy łazienek w Szkole w Miąsem to też nigdzie nie napisałem że remont nie jest potrzebny. Raczej wyraziłem swoje niezadowolenie z faktu, że odbieracie pieniądze mieszkańcom Pawłowa – Stasinów, zamiast ich szukać gdzie indziej. A żeby nie dawać się za bardzo Wam radnym z Klubu wybielać to znalazłem na stronie UM Uchwała NR IV/26/2011 z dn. 25 luty 2011 przeznaczyliście kwotę w wysokości 50 000 zł na remont łazienek w ZS w Miąsem z tym że dla personelu. Pytam się Was dlaczego 2 lata wcześniej nie martwiły Was te malutkie dzieciaczki? Dlaczego Wam na sercu leżał komfort nauczycieli, a nie tych dzieci? Zły czyn jak chce się uzasadnić zawsze tłumaczy się go dobrymi pobudkami.

  Odnośnie weryfikacji danych u źródła. Długo siedziałem nad weryfikacją dokumentów na stronie internetowej UM i oto rezultat:

  Uchwała NR XI/114/2011 z dn. 26 grudnia 2011 na WDK w Miąsem – 35 490,32 zł w tym 15 490,32 z funduszu sołeckiego.
  Jest uchwała na 16 000 zł z funduszu sołeckiego, ale nie zapisałem nr
  Uchwała VI/57/2011 – 3 500 zł
  Uchwała XIX /195/2012 – 9 800 zł.
  Co prawda łączna kwota odbiega od tych 2 mln zł. Tylko że na XIX sesji można przeczytać w protokole że koszty WDK w Miąsem wyniesie ok. 2 mln. zł. Fakt niezaprzeczalny, udokumentowany. Też nigdzie nie napisałem, że Gmina wyda tę kwotę w jednym roku . Mi chodziło raczej o to, że pieniądze jakie pochłonie ta budowla mogą zostać przeznaczone na ważniejsze cele.

  Kolejna sprawa to kwoty przeznaczone na Miąse. W tym roku pójdzie na drogi w Miąsem 61000 zł., doliczmy 80 000 zł na remont łazienek, plus 10000 zł materiały na WDK równa się 151 000 zł. + 125 000 na inne miejscowości okręgu Miąse razem daje 276 000 zł.
  Tak dla porównania Chrzęsne 175 000 zł. ( uchwała XX), Postoliska 113 000 zł, Jasienica 3 125 000 zł., Tłuszcz 13 500 000 zł. Okręg Dzięcioły i Stryjki 400 000 zł. Okręg Mokra Wieś ( częściowo na Postoliska ) 216 000 zł. Okręg Jarzębia Łąka 4 380 000 zł.

  Panie Robercie to są wg Pana te zbliżone kwoty ?

  Żeby było jasne Okręgi Jarzębia Łąka, Mokra Wieś i częściowo Okręgi z Tłuszcza te kwoty przeznaczą na wodociągi. Wypisując tutaj przeznaczone kwoty na realizacje zadań nie obejmują wydatków w tych okręgach na Szkolnictwo ( na w Okręgu Postoliska przeznaczono 450 000 zł na budowę przedszkola) i Sportu, a ni na OSP. Tylko i wyłącznie inwestycje wodne, wodno – ściekowe, drogowe ( w tym chodniki i oświetlenie).

  Polecam też mieszkańcom Gminy Tłuszcz przeczytać protokół NR 232011 z dn. 16 sierpnia 2012 od Ad.4. Neonówka przy tym to mały pikuś. :)

  VN:F [1.9.12_1141]
  Poparcie: +3 (ocen: 27 )

  Marcin
  19/03/2013 10:08

 7. Marcin piszesz “Na wstępie ustalmy fakty, nie doszukałem się w Pańskim piśmie”. Sorry jakim piśmie? To wyżej to był komentarz radnego na stronie internetowej.
  Słownictwo masz jak z urzedu. Chłopie kto Ci pisze te komentarze?
  A może “Marcin” to twoje drugie imię? Jeśli tak to pozdrawiam szanownego!

  VN:F [1.9.12_1141]
  Poparcie: -2 (ocen: 26 )

  elar
  19/03/2013 10:27

 8. A TEN KOMENTARZ TO BYŁ MÓWIONY, NIE PISMO ? jak był pisany to jest pismem. Chłopie? teraz rozumiem dlaczego uważasz ze ktoś mi pisze pisma, bo to powinni pisać za Ciebie. W pierwszym moim “pisanym komentarzu” podpisałem się.

  VN:F [1.9.12_1141]
  Poparcie: +5 (ocen: 29 )

  Marcin
  19/03/2013 11:51

 9. Pisząc o zbliżonych kwotach była mowa o tzw. małych inwestycjach. Wodociągi, budowa szkoły, dofinansowanie chodników to inna pula środków. Nie czas i miejsce, by wykładać tu procedury budżetowe. Zaczął Pan Marcin od serii nieprecyzyjnych, fałszywych danych.
  Naprawdę nie mam czasu, żeby tu Panu prostować, ale podaje Pan ten kwoty też niedokładnie, czasem ujmując w puli na okręg środki na zadania wykonywane wspólnie z powiatem, a czasem ich Pan nie ujmuje. Patrz: Postoliska. Proszę też porównać granice okręgów wyborczych. Jarzębią należy ujmować razem z Kozłami, Wólką…
  Pisze Pan o 2 mln na WDK. To nadal środki hipotetyczne, których nie ma, a które może kiedyś będą. Dzielenie skóry na niedźwiedziu. Pisze Pan o projekcie drogi Pawłów – Stasinów. Burmistrz mógł ustalić zawczasu z radą ten temat, ale nie zrobił tego. Takie są skutki.
  Naprawdę, możemy tak polemizować w kółko, tylko co z tego wynika? Pan nadal podaje dane nieprawdziwe (w tym sensie, że w jednej wsi liczy Pan wszystko, w innej wybrane rzeczy). Jeszcze raz zaznaczę: duże inwestycje to coś innego, małe co innego, współfinansowane z powiatem jeszcze co innego. Przecież nie można budżetu podzielić kalkulatorem pomiędzy okręgi. Przedszkole buduje się 1, szkołę 1. Czy w związku z tym nie można w takiej wsi zalepić przysłowiowej dziury w jezdni lub wymienić lampy? Nie rozumie Pan tego, czy specjalnie miesza dane. Wcześniej była mowa o 2012 roku, teraz dla wzmocnienia swoich tez sięga Pan do 2011 roku. Lekki chaos się w to wkrada. Ciężko odnosić się do tematów, bo porusza Pan kilka, kilkanaście na raz i przeskakuje z tematu na temat. Żeby na wszystkie odpowiedzieć, musiałbym napisać chyba 10 stron komentarza.
  Gdy okaże się, że obalę 3/4 Pana argumentów, Pan będzie się upominał, żebym odniósł się do pozostałej 1/4. Przykład? Pisał pan o naszej (nie)gospodarności przy temacie ZGKiM, a teraz sugeruje, że w innym miejscu. Dokonuje Pan skrótów myślowych, przeskoków z tematu na temat. Czy ja czytam w Pańskich myślach?
  Krytykuje Pan jakiś remont łazienek szkolnych dla persdonelu. Niech Pan przyjdzie na sesję czy komisję i zobaczy, jak to się odbywa. Pan sądzi, że radni piszą budżet punkt po punkcie? Na wniosek dyrektora szkoły burmistrz wpisuje dane zadanie i radni po prostu tego nie wykreślają. I tak przypisuje nam się “całe zło”, a my czasami zdejmiemy z budżetu 1 zadanie, wpiszemy inne. To by był dopiero populizm: wstać na sesji i powiedzieć “nie, remont tych łazienek dla personelu to rozrzutność”.
  Przepraszam, może ma Pan dobre intencje, ale naprawdę nie rozumie tych mechanizmów i zagadnień. Może Pan mieć swoją rację (przeciwną do naszej racji) ws. drogi w Pawłowiec (plusy i minusy demokracji). Ale w pozostałych tematach naprawdę ciężko się porozumieć.

  VN:F [1.9.12_1141]
  Poparcie: -6 (ocen: 34 )

  Robert Szydlik
  19/03/2013 13:32

 10. Odnośnie łazienek, pytałem się dlaczego dobro nauczycieli stało ponad dobrem dzieci. To jest własnie odkręcanie kota ogonem. Nie pisałem że to rozrzutność ale że jak radni by mieli na względzie dobro dzieci to by zrobili dla nich ten remont a nie nauczycielom. Ponadto jak nie wiecie co głosujecie , może warto ustąpić?. cytat z Pana Roberta “Pan przyjdzie na sesję czy komisję i zobaczy, jak to się odbywa. Pan sądzi, że radni piszą budżet punkt po punkcie? Na wniosek dyrektora szkoły burmistrz wpisuje dane zadanie i radni po prostu tego nie wykreślają.”
  Budżetu nie piszecie ale czytać możecie.

  “Do tego radnych z klubu pytam się gdzie ich gospodarność? Projekty zrobione, Gmina wystąpiła o dofinansowanie i co ?” to jest mój cytat z pierwszego pisanego komentarza. Nigdzie nie widzę wzmianki o ZGKiM.

  Kwoty jakie podałem pochodzę z uchwały budżetowej XX można wejść w uchwały na stronie internetowe UM w pisać w wyszukiwarkę XX i wyskoczy uchwała, każdy może zweryfikować co tam jest napisane. Wiem że też w niektórych punktach mieszają się okręgi ale to wynika ze wspólnych celów inwestycyjnych.
  Ponadto nie miałem zamiaru Pana bulwersować tymi liczbami tylko pokazać że kwoty nie są równe ” mniej więcej” Co do Postolisk naprawdę nie znalazłem większej kwoty.

  Sięgam do roku 2011, 2012 bo jak się pisze o jakieś inwestycji to jak Pan mi sugerował żebym użył dokumentów inaczej jako komentator jestem nie wiarygodny, to ich użyłem. Wszystkie które znalazłem.

  Powrócę na chwilę do tych inwestycji, ja się bardzo cieszę że one są, jakakolwiek inwestycja rozwija Naszą Gminę. nawet mój wykaz tych inwestycji miał za zadanie ukazać że w Naszej Gminie coś się naprawdę dzieje i coś się robi bo wielu mieszkańcom się wydaje inaczej. Wydaje mi się że powinien mnie Pan pochwalić że wypisałem to mieszkańcom, atu krytyka że jestem nie rzetelny.

  mam taka też prośbę odnośnie względów bezpieczeństwa , ufam że Klub Radnych nie uważa że tylko chodnik w Jasienicy stworzy bezpieczeństwo mieszkańcom, jest jeszcze jedna inwestycja o ogromnym znaczeniu bezpieczeństwa nad którą jako Cała Rada powinniście się pochylić , a mianowicie droga Tłuszczańska w Chrzęsnem. Wybudowanie tej drogi pozwoli mieszkańcom ominąć w drodze do Tłuszcza dwa niestrzeżone przejazdy kolejowe, kolejny argument to Straż OSP Chrzęsne jest w KSRG, co oznacza że jest w pierwszej kolejności (i OSP Tłuszcz) wzywana do pożarów jak i wypadków drogowych. Ponadto OSP Chrzęsne posiada specjalistyczny samochód ratownictwa drogowego, kolejny najbliższy jest w Wołominie. Raz że droga przez dwa przejazdy kolejowe wydłuża czas dojazdu , to dwa zdarza się że na przejeździe koło Lokomotywowni potrafi staną ” towarów” i zatrzymać ruch drogowy. Nie muszę chyba tłumaczyć jak ważna i cenna jest każda sekunda dla uwięzionego człowieka w samochodzie, czy dla właściciela gdy pali się jego dorobek życia.

  VN:F [1.9.12_1141]
  Poparcie: +2 (ocen: 34 )

  Marcin
  19/03/2013 14:28

Dodaj komentarz