ST 3(71)/2013 Wyrok NSA w sprawie kosztów stanowiska radcy prawnego

Jakie koszty ponosi gmina na sfinansowanie stanowiska radcy prawnego w Urzędzie Miejskim w Tłuszczu? Tego od jesieni 2011 roku próbuje dowiedzieć się redaktor naszej gazety. Od kilku miesięcy podobnych informacji oczekuje również Komisja Rewizyjna. Ostatnio w tej sprawie zapadł wyrok Najwyższego Sądu Administracyjnego (NSA), który stwierdził, że wydatki na utworzenie stanowiska radcy prawnego należą do sfery wydatków publicznych.

11 stycznia 2013 r. w NSA odbyła się rozprawa, która była konsekwencją wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie – dotyczącego wniosku o informację publiczną złożonego przez Macieja Puławskiego. Redaktor zainteresował się tematem, gdy gmina zmieniła sposób w jaki korzysta z obsługi prawnej. Tuż po unieważnieniu przetargu, który miał wyłonić najlepszą ofertę od kancelarii prawnej („Dziwny przetarg”, ST nr 10/2011), burmistrz zmienił regulamin organizacyjny, utworzył nowe stanowisko pracy i zarządził nabór pracownika. Kosztów sfinansowania stanowiska nie podano.

Sąd pierwszej instancji wyraził pogląd, że tego rodzaju informacja mogłaby pośrednio zidentyfikować zarobki radcy prawnego, a tym samym naruszyć jego prawo do prywatności. Z tym podejściem nie zgodził się NSA i uznał zarzut skargi kasacyjnej za usprawiedliwiony.

NSA zauważył, że udzielenie informacji w zakresie kosztów obsługi prawnej nie jest równoznaczne z ujawnieniem wysokości pobieranego przez konkretnego radcę prawnego wynagrodzenia, gdyż może się ono składać z wielu składników, a ponadto dokonywane są z niego potrącenia. W uzasadnieniu wyroku sąd wskazał, że zasada jawności gospodarki środkami publicznymi jest zasadą, która musi być bezwzględnie przestrzegana przez każdą jednostkę dysponującą środkami publicznymi. „Wydatkujący środki publiczne podlegają kontroli odpowiednich urzędów, kontroli politycznej oraz kontroli ze strony samych obywateli” – podniósł sąd. NSA wskazał, aby przy ponownym rozpoznawaniu sprawy Wojewódzki Sąd Administracyjny uwzględnił uwagi zawarte w wyroku NSA przy jednoczesnym zbadaniu, czy w sprawie nie zachodzą przesłanki negatywne. (red.)

- Sygnatura sprawy – I OSK 2508/12, pełna treść sentencji i uzasadnienie dostępne są tutaj:

Pobierz dokument: Wyrok NSA I OSK 2508/12 (281)

Reklama

Dodaj komentarz