RAZEM DLA INNYCH

Dodane w:: Numer 17 (grudzień 2008) |

6020.jpgW środowisku lokalnym drzemie ogromny potencjał. Jak w każdej wspólnocie, istotną rolę odgrywają liderzy i pomysłodawcy. Takie osoby potrafią zarażać innych swoim entuzjazmem i nastawieniem na realizacje pożytecznych społecznie celów.

Nie musimy daleko szukać, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, czy warto jest podejmować jakąkolwiek działalność społeczną. Żywym przykładem skutecznie funkcjonującej organizacji pozarządowej jest stowarzyszenie „Nadzieja” z Tłuszcza. Nie jest to twór taki, który istnieje jedynie na papierze i w statucie. Osoby uczestniczące w przedsięwzięciu podejmują szereg zauważalnych działań, które mają odzwierciedlenie w wielu zrealizowanych projektach. Każdego dnia pojawiają się nowe pomysły i są na bieżąco uwzględniane w planach na przyszłość stowarzyszenia.
Najlepszą wizytówką każdej organizacji jest jej aktywność i zauważalne rezultaty. Początki stowarzyszenia działającego na rzecz dzieci niepełnosprawnych sięgają 2005 roku. Grupa rodziców dostrzegła konieczność podjęcia działań w interesie swoich dzieci. Pomoc w przejściu od koncepcji do czynu umożliwiły Pani Katarzyna Rostek oraz Pani Anna Wydro, które czuwały nad rozwojem stowarzyszenia powstałego z inicjatywy 28 rodziców dzieci niepełnosprawnych. Zostały koordynatorami działań stowarzyszenia – osobami odpowiedzialnymi za przygotowywanie i wdrażanie projektów realizowanych na rzecz potrzebujących. Na przestrzeni 3 lat „Nadzieja” otrzymała fundusze z różnych źródeł: Fundacji PZU, Powiatu Wołomińskiego, Gminy Tłuszcz, Województwa Mazowieckiego, oraz Lokalnej Organizacji Grantodawczej – Zielonkowskiego Forum Samorządowego przyznającego dofinansowania w ramach programów Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności. Dzięki dofinansowaniu możliwa stała się realizacja akcji poprawiających sytuację psychiczną i społeczną osób niepełnosprawnych w gminie Tłuszcz.
Pierwsze projekty miały na celu stworzenie dla potrzebującej grupy osób oferty zajęć artystycznych i rekreacyjnych oraz zaspokojenia potrzeb osób niepełnosprawnych zgłaszanych przez rodziców. To właśnie ta grupa była motywacją do podejmowania różnorodnych działań na terenie Gminy Tłuszcz. Zakończenie tego etapu funkcjonowania stowarzyszenia okazało się dużym sukcesem.

Idąc za ciosem „Nadzieja” pozyskała dotację na rozbudowę infrastruktury sportowej w naszej gminie. Przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Tłuszczu powstała ścianka wspinaczkowa dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych, sfinansowana w głównej mierze z funduszy przyznanych z Ministerstwa Sportu i Turystyki. W ramach projektu „Jeszcze nie taternik II” zrealizowany został cykl zajęć prowadzonych przez wykwalifikowanych instruktorów.
Dotychczasowe osiągnięcia są kontynuowane i poszerzane o nowe formy edukacyjno – opiekuńcze. Podopieczni mają możliwość od kilku lat korzystania z kilkudniowych wyjazdów, gdzie uczą się funkcjonowania w grupie, realizują swoje potrzeby emocjonalne. W tym roku dzieci i młodzież znajdująca się pod opieką stowarzyszenia spędziła wakacje na dwutygodniowym turnusie w Jarosławcu m.in. dzięki dofinansowaniu otrzymanego z Fundacji PZU w ramach konkursu dotacyjnego „Wypoczynek z Fundacją”.
Podopiecznym zaoferowano wysoki poziom zajęć rehabilitacyjnych i wiele innych atrakcji. Było to możliwe za sprawą funduszy przyznawanych przez Powiatowe Centum Pomocy Rodzinie w Wołominie, Fundację PZU oraz Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie.

Dzięki szeroko zakrojonej współpracy społeczności lokalnej i władz samorządowych różnego szczebla rozpoczął swoją działalność Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 3 w Tłuszczu. Funkcjonująca od 2008 roku placówka stanowi odpowiedź na potrzeby osób niepełnosprawnych intelektualnie. Pracownicy dokładają wszelkich starań, aby zorganizować podopiecznym urozmaicony program aktywizujący do życia w społeczeństwie. Prowadzone są zajęcia plastyczne, ceramiczne, teatralne i kulinarne. W ramach działań integracyjnych dla osób pozostających pod opieką Domu organizowane są wycieczki do kina, na basen i do kręgielni. Osoby uczęszczające do ŚDS korzystają z zajęć rehabilitacyjnych prowadzonych w specjalnie przygotowanej sali. W ramach współpracy i partnerstwa społeczno – publicznego miedzy tymi instytucjami, sala jest również wykorzystywana na cele stowarzyszenia, co umożliwia rehabilitację dzieci i młodzieży nie tylko terenu Gminy Tłuszcz, ale także całego powiatu.
Pracownicy ośrodka są otwarci na współprace ze wszystkimi, którzy chcą wnieść coś nowego w krajobraz organizacji pozarządowych gminy Tłuszcz jak i na rzecz osób niepełnosprawnych zamieszkujących teren naszego powiatu. Wykazują duże zainteresowanie przejawami aktywności społecznej mieszkańców naszej „Małej Ojczyzny”.  Współpraca ta poparta jest akceptacją Urzędu Miejskiego w Tłuszczu, Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Starostwa Powiatu Wołomińskiego, które jest oficjalnym patronem działalności Domu.

Obecnie „Nadzieja” jest w trakcie realizacji projektu „Nasz skrawek Nieba” skierowanego do dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo. Przy parafii w Tłuszczu otwarta została świetlica socjoterapeutyczna, finansowana z funduszy Unii Europejskiej w ramach priorytetu 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”. Działalnością nowej placówki ma być twórcze zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży szkolnej. Czas wolny podopiecznych świetlicy wypełniony będzie dzięki urozmaiconym zajęciom ceramicznym, muzyczno – teatralnym i sportowo – rekreacyjnym. Oferta programowa świetlicy w ramach stowarzyszenia jest od początku jego funkcjonowania nieodpłatna i dostępna dla wszystkich osób zgłaszających taką potrzebę. W ramach funkcjonowania świetlicy proponowane są spotkania z psychologiem, pracownikiem socjalnym dla rodziców.

Błażej Michalczyk

Reklama

Dodaj komentarz