BLIŻEJ SUKCESU

Dodane w:: Numer 15 (październik 2008) |

W bieżącym roku szkolnym 37 uczniów z najmłodszych klas Szkoły Podstawowej w Tłuszczu weźmie udział w zajęciach logopedycznych, socjoterapeutycznych i korekcyjno – kompensacyjnych. Bezpłatne zajęcia będą sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach dofinansowania, jakie otrzymała szkoła na realizację projektu.

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tłuszczu złożyła wniosek i otrzymała dofinansowanie na realizację projektu „Bliżej sukcesu” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

Celem projektu „Bliżej Sukcesu” jest reedukacja dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania, poprzez uczestnictwo w zespołach korekcyjno – kompensacyjnych, usprawnianie wymowy dzieci podczas zajęć logopedycznych, niwelowanie zaburzeń w zachowaniu u dzieci podczas zajęć socjoterapeutycznych, wyposażenie rodziców i nauczycieli w specjalistyczną wiedzę z zakresu metod i form pomocy dziecku, zaangażowanie rodziców do aktywnego udziału w terapii.

Grupą docelową projektu są dzieci. Wsparciem objętych zostało 37 uczniów. Grupą pośrednią są rodzice i nauczyciele. Nauka w szkole nie zawsze jest pasmem przyjemności płynących z faktu zdobywania wiedzy. Niekiedy uczeń, w czasie swojej pracy szkolnej doświadcza wielu trudności, które przewyższają jego możliwości i mogą stać się barierą uniemożliwiającą dalszą naukę. Bezpośrednim wynikiem trudności w uczeniu się są niepowodzenia szkolne. Mamy nadzieję, że sytuacja ta ulegnie zmianie. Realizacja projektu „Bliżej sukcesu” uświadomi rodzicom i nauczycielom korzyści z uczestnictwa w zajęciach wspierających rozwój dziecka.

Od 1 października 2008 r.  rozpoczęły się:
- Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne (uczestniczy w nich 20 uczniów),
- Zajęcia logopedyczne (uczestniczy w nich 15 uczniów – prowadzone są w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Tłuszczu),
- Zajęcia socjoterapeutyczne (12 uczniów),
- Poradnictwo dla rodziców i nauczycieli.

21 października 2008 r odbyło się seminarium tematyczne dla nauczycieli dotyczące problematyki wychowania dziecka. Planowane są również seminaria tematyczne dla rodziców.
Wszystkie działania zaplanowane w ramach projektu koordynuje społecznie pedagog szkolny. Projekt wzbudził duże zainteresowanie i nadzieje na poprawę skutecznego nauczania wśród rodziców, uczniów i nauczycieli tej grupy dzieci.

(J.S.)

Reklama

Dodaj komentarz