Wielka historia w małym miasteczku

Dodane w:: Numer 39 (październik) 2010 |

Współredaktor naukowy Robert Szydlik podpisuje książkę „Siewba” 1906 – 1908Pod koniec lipca Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie wydało książkę „Siewba” 1906 – 1908, która stanowi zbiór referatów wygłoszonych podczas sesji popularno-naukowej zorganizowanej w Tłuszczu w 2006 roku. 28 września 2010 roku, w Bibliotece Miejskiej w Tłuszczu odbyła się promocja wyżej wymienionej publikacji.Spotkanie autorów z czytelnikami zorganizowała Biblioteka Publiczna w Tłuszczu wspólnie z Burmistrzem Gminy Tłuszcz Janem Krzysztofem Białkiem i współredaktorem naukowym publikacji Robertem Szydlikiem. Sceptycy mówili, że na promocję książki traktującej o lokalnej historii przybędzie najwyżej kilkanaście osób, ale ostatecznie było ich prawie pięćdziesiąt.
W gronie przybyłych na promocję znaleźli się m.in. działacze ludowi z terenu powiatu wołomińskiego, nauczyciele z terenu miasta i gminy, a także dyrektor Szkoły Podstawowej w Tłuszczu Władysław Krysik i dyrektor Gimnazjum Waldemar Sitek, prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Tłuszczańskiej Tadeusz Sasin a także przedstawiciele rodziny Kielaków, potomków Jana Kielaka, redaktora naczelnego „Siewby” wydawanej w Tłuszczu w latach 1906-1908.
Z grona autorów poszczególnych artykułów zamieszczonych w książce na imprezie obecni byli: prof. Arkadiusz Kołodziejczyk – wykładowca Akademii Podlaskiej w Siedlcach i redaktor naczelny „Rocznika Wołomińskiego”, dr Jerzy Mazurek – wicedyrektor Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie, mgr Robert Szydlik – jedyny w tym gronie autor dwóch referatów a zarazem współredaktor wydania książki; ponadto Włodzimierz Krajewski z Kobyłki – wieloletni prezes powiatowych i wojewódzkich struktur PSL a także tłuszczański regionalista Andrzej Kruk –  jedyny rodowity tłuszczanin z dziada pradziada wśród autorów książki… Zabrakło tylko prof. Adama Dobrońskiego z Uniwersytetu w Białymstoku, który w ostatniej chwili z żalem musiał odwołać swoje przybycie, a także dyrektora Muzeum Ruchu Ludowego i drugiego redaktora tomu, dr. Janusza Gmitruka…
Świat naukowy reprezentowali także: historyk wojskowości i muzealnik dr Jacek Szczepański – dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Legionowo oraz historyk filozofii dr Krzysztof Urbanek – wykładowca w Wyższej Szkole im. Bogdana Jańskiego w Warszawie (a zarazem tłumacz dzieł kolumbijskiego myśliciela Nicolása Gómeza Dávili). Obaj doktorzy przekazali do zbiorów Biblioteki Publicznej w Tłuszczu swoje publikacje książkowe, a dr Krzysztof Urbanek wspominał, że w latach 1980-1989 był uczniem Szkoły Podstawowej w Tłuszczu…

Przybyłych gości powitali burmistrz Jan Krzysztof Białek i dyrektor Biblioteki Publicznej Bogumiła Boguszewska. Następnie głos zabrał Robert Szydlik, który poprowadził spotkanie autorskie. W trakcie swojego wystąpienia przypomniał okoliczności zorganizowania sesji popularno-naukowej w Tłuszczu w 2006 roku, a następnie zreferował zawartość omawianej tu publikacji i kolejno „wywoływał do odpowiedzi” pozostałych autorów i osoby zaangażowane tak w organizację sesji, jak i wydanie książki. Gdy na koniec Robert Szydlik otrzymał kwiaty od pani dyrektor Bogumiły Boguszewskiej, dziękując wyraźnie zaznaczył, że nie jest autorem książki, a tylko jednym z dwóch redaktorów i jednym z siedmiu autorów… Chwilę później burmistrz Jan Krzysztof Białek otwierał szampana, a przybyli goście rozpoczynali degustację poczęstunku przygotowanego przez panie bibliotekarki.

  • Cezary Kalinowski

Czym była „Siewba”?

Wydawana w Tłuszczu w latach 1906-1908 „Siewba” była pierwszą w ówczesnym tzw. Królestwie Polskim gazetą prawdziwie chłopską, czyli redagowaną i wydawaną włościan. Redakcja pisma mieściła się w Tłuszczu, a redaktorem naczelnym pisma był Jan Kielak z Chrzęsnego. To jedna z ciekawszych kart w historii Tłuszcza i okolic, bo „Siewba” była czytana nie tylko w całym ówczesnym Królestwie Polskim (zabór rosyjski), ale także poza jego ówczesnymi granicami – w Poznańskiem i w Galicji, a pojedyncze egzemplarze gazety trafiały także do zesłańców w głębi Imperium Rosyjskiego oraz do polskich emigrantów w obu Amerykach. Ruch siewbiarski dał początek zorganizowanemu ruchowi ludowemu. To w Tłuszczu powołano w 1906 roku Towarzystwo Kółek Rolniczych im. S. Staszica.

Książka „Siewba” 1906 – 1908

Publikacja ta stanowi pokłosie sesji popularno-naukowej, która odbyła się w Tłuszczu 2 czerwca 2006 roku w 100. rocznicę założenia pierwszego pisma chłopskiego w Królestwie Polskim, którego redakcja mieściła się właśnie w Tłuszczu.
Podczas wspomnianej sesji w 2006 roku swoje referaty (w całości zamieszczone w książce) wygłosili: prof. dr hab. Adam Czesław Dobroński (Uniwersytet w Białymstoku), prof. dr hab. Arkadiusz Kołodziejczyk (Akademia Podlaska w Siedlcach), dr Janusz Gmitruk (dyrektor Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie), mgr Robert Szydlik (regionalista, Tłuszcz – dwa referaty), dr Jerzy Mazurek (wicedyrektor MHPRL), Andrzej Kruk (regionalista, Tłuszcz) oraz Włodzimierz Krajewski (prezes Zarządu Powiatowego PSL w Wołominie). Ponadto w książce znalazło się Słowo wstępne Burmistrza Tłuszcza Jana Krzysztofa Białka oraz Przedmowa redaktorów wydania: Janusza Gmitruka i Roberta Szydlika. Ilustracje do książki pochodzą ze zbiorów Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie oraz prywatnej kolekcji Andrzeja Kruka.

Informacje ze strony: www.szydlik.com

Reklama

Dodaj komentarz