Komisja Rewizyjna – skarga bez rozpatrzenia

W poprzednim numerze pisaliśmy o sprawie skargi złożonej do Rady Miejskiej na działania dyrektor Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Tłuszczu, związane z naborem na stanowisko nauczycielskie, które objęła żona wiceburmistrza Waldemara Banaszka. Skargę rozpatrzeć miała Komisja Rewizyjna. Z jakim skutkiem?

Komisja Rewizyjna przeprowadziła postępowanie wyjaśniające dotyczące skargi wniesionej przez pana Jana Barteckiego na działalność dyrektora Gimnazjum w Tłuszczu. Posiedzenia komisji odbyły się w dniach 4 i 8 lipca. Na posiedzeniu obecna była dyrektor Anna Rychta, która przedstawiła swoje argumenty. Komisja po przeanalizowaniu zgromadzonej w sprawie dokumentacji i wysłuchaniu wyjaśnień pani dyrektor, wyraziła swoją opinię o braku kompetencji do rozpatrzenia skargi. Oznacza to, że komisja nie zajmie stanowiska w zakresie zasadności lub bezzasadności skargi.

Radni uzasadnili to tym, że przedmiot skargi wchodzi w zakres nadzoru pedagogicznego, a wg komisji organ prowadzący nie ma kompetencji w tym zakresie. Zdaniem radnych organem właściwym dla rozpatrzenia skargi jest Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie, a ponadto komisja nie ma kompetencji do rozpatrzenia skargi w kwestiach związanych z udostępnianiem informacji publicznej.

Warto tu dodać, że w rozmowie z naszą redakcją przedstawiciel Mazowieckiego Kuratorium Oświaty stwierdził, że kuratorium nie zajmuje się zatrudnianiem nauczycieli w szkołach, gdyż należy to do wyłącznej kompetencji dyrektora szkoły i organu prowadzącego, zaś skargi w tym obszarze powinny być kierowane do innych organów.

– Analiza stanu faktycznego sprawy oraz ustalenia poczynione przez komisję w toku postępowania wyjaśniającego nie dają podstaw do stwierdzenia nieprawidłowości lub zastrzeżeń w przedmiocie wykonywania obowiązków przez panią dyrektor – stwierdził na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 15 lipca jej przewodniczący Tadeusz Groszek.

Członkowie komisji nie byli jednak w tej sprawie jednomyślni. W głosowaniu stanowisko Komisji Rewizyjnej zostało poparte przez trzech jej członków (Tadeusz Groszek, Tadeusz Sasin, Mirosław Szczotka) przy głosie wstrzymującym radnych: Mirosława Sobczaka, Roberta Szydlika i Dariusza Kura.

MP

Reklama

Dodaj komentarz