ST 5(73)/2013 Informacja o przykanalikach + harmonogram wizyt urzędników

WAŻNA INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW OSIEDLI„SŁONECZNA” i „SASANKI – WIERZBOWA”

Zasady dofinansowania budowy przyłączy kanalizacyjnych

Informujemy, że Gmina Tłuszcz stara się o środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych. Program priorytetowy „Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego” jest adresowany do jednostek samorządu terytorialnego, związków gmin oraz spółek komunalnych świadczących usługi kanalizacyjne, ale faktycznymi adresatami Programu są właściciele posesji, którzy do tej pory nie podłączyli się do zbiorczej sieci kanalizacyjnej.

Prawo stanowi, że właściciele posesji mają obowiązek podłączenia do sieci z własnych środków ale zgłaszając się do Programu mieszkańcy otrzymają szansę znaczącego zmniejszenia kosztu tej inwestycji. Dofinansowanie wynosi 45% nakładów na budowę podłączenia w formie bezzwrotnej dotacji i dotyczy gospodarstw domowych (w tym również zarządzanych przez wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe), gospodarstw agroturystycznych oraz obiektów użyteczności publicznej.

W rozumieniu Programu podłączeniem kanalizacyjnym jest przewód kanalizacyjny łączący wylot wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej w budynku z przewodem sieci rozdzielczej usytuowanej w ulicy/drodze sąsiadującej z posesją lub tzw. sięgaczem.

Program dotyczy podłączenia budynków do kanalizacji powstającej w ramach przedsięwzięcia realizowanego przez Gminę z udziałem środków Unii Europejskiej pod nazwą „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w południowo-wschodniej części Tłuszcza poprzez modernizację oczyszczalni ścieków oraz rozbudowę systemu kanalizacyjnego i wodociągowego”. Zgodnie z aktualnym harmonogramem sieć zostanie udostępniona mieszkańcom do końca 2013 r.

Warunki ubiegania się o dofinansowanie są następujące:

- posesja znajduje się w zakresie rozbudowywanej kanalizacji miejskiej na osiedlach „Słoneczna”, „Sasanki-Wierzbowa”,

- posesja jest zabudowana,a budynek jest zamieszkały (użytkowany) i posiada wewnętrzną instalację kanalizacyjną,

- przyłącze na posesji nie będzie odprowadzać wyłącznie ścieków powstających z prowadzonej działalności gospodarczej,

- właściciel posesji podpisze umowę z Gminą na budowę przyłącza,

- właściciel posesji podpisze umowę w zakresie odbioru ścieków oraz warunków ich odprowadzania z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tłuszczu.

W ramach umowy Gmina gwarantuje wykonanie przyłącza.

- Ostateczny koszt wykonania indywidualnego przyłącza zostanie obliczony na podstawie cen zaproponowanych przez wykonawcę robót wyłonionego przez Gminę w przetargu.

W najbliższych dniach pracownicy Urzędu Miejskiego rozpoczną wizyty u mieszkańców. Podczas wizyt u właścicieli posesji zostaną dokonane wstępne pomiary projektowanego przyłącza i na tej podstawie sporządzona zostanie szacunkowa wycena kosztów budowy. Mieszkańcom zaproponowana zostanie umowa na budowę przyłącza z uwzględnieniem dofinansowania.

 

Harmonogram wizyt:

Data

Ulice

23 i 24.04.2013

Słoneczna

25.04.2013

Błękitna, Tęczowa

26.04.2013

Działkowa, Lazurowa, Łąkowa

29.04.2013

Prosta

30.04.2013

Cisowa, Diamentowa, Wierzbowa, Wierzby-Odrowąża

02.05.2013

Jasna, Makowa, Ptasia

06.05.2013

Wiśniowa, Zielona

07.05.2013

Rzemieślnicza, Willowa

08 i 09.05.2013

Cicha

10 i 13.05.2013

Racławicka, Sasanki, Długa

14 i 15.05.2013

Nadrzeczna

 

Mieszkańców prosimy o wcześniejsze przygotowanie dokumentów potwierdzających prawo własności do swoich nieruchomości i obecność w trakcie wizyty wszystkich osób wskazanych w tych dokumentach jako właściciele, współwłaściciele lub użytkownicy nieruchomości.

Szczegółowych informacji o Programie udzielają pracownicy Wydziału Inwestycji i Drogownictwa Urzędu Miejskiego w Tłuszczu – tel. nr. (29) 777 52 67 i  (29) 777 52 64

Uwaga: warunkiem złożenia przez Gminę wniosku o dofinansowanie ze środków NFOŚiGW jest przedłożenie co najmniej 50 umów z mieszkańcami zainteresowanymi budową przyłączy.

Reklama

Dodaj komentarz