ST 2/2012 Co dalej z zalewem?

Czy tak będzie wyglądał tłuszczański zalew? Na grafice wariant II - preferowany przez projektantów i burmistrza

Wszystko wskazuje na to, że przy odrobinie szczęścia możemy spodziewać się rozpoczęcia budowy zbiornika retencyjnego w 2014 roku. Czy jest to jednak termin realny? Wszakże cztery lata temu ówczesny burmistrz Jan Krzysztof Białek roztaczał wizję realizacji inwestycji w 2010 r. A dziś, jak się okazuje, projekt zbiornika trzeba zrobić od początku.

Temat zalewu między Tłuszczem a Jasienicą powrócił. 26 stycznia odbyło się spotkanie, podczas którego omówiono koncepcje budowy zalewu. Na zebraniu byli obecni autorzy nowego opracowania, przedstawiciele władz gminy, przedstawiciele urzędu marszałkowskiego i wojewódzkiego zajmujący się melioracją i sprawami wodnoprawnymi oraz oczywiście mieszkańcy.

Przedstawiciele firmy Structum Sp. z o. o. zaprezentowali trzy warianty budowy zbiornika retencyjnego. Jeden z nich stanowiła zaktualizowana koncepcja wykonana jeszcze w 2004 roku. Pozostałe dwie opcje przygotował projektant Zdzisław Szczepaniak. Autorzy opracowania z dużym entuzjazmem przedstawiali znaczenie zbiornika retencyjnego dla rozwoju naszej gminy. Wskazywali również na konieczność zabezpieczenia się przed możliwymi powodziami i podtopieniami. Budowa zbiornika zwiększyłaby szanse na wzrost bezpieczeństwa powodziowego i atrakcyjność turystyczną okolic Tłuszcza (przy zalewie mogłyby powstać ścieżki rowerowe, park itp.).

PIENIĄDZE WYRZUCONE W ZBIORNIK

Niestety, okazało się, że projekt zbiornika, który posiada gmina, nie jest spójny z obowiązującym planem miejscowego zagospodarowania przestrzennego. Pierwsza koncepcja zbiornika została bowiem zakupiona osiem lat temu za 24 000 zł. W następnym roku kupiono wspomniany (nieaktualny już) projekt budowlano-wykonawczy, na który wydano 77 775 zł. Jak to się stało, że tego projektu już nie można wykorzystać? Otóż w 2008 roku Rada Miejska w Tłuszczu uchwaliła plan zagospodarowania przestrzennego przygotowany przez firmę Biuro Planowania Rozwoju Warszawy S.A. Jak się okazuje – projekt zalewu i plan zagospodarowania są w pewnych częściach rozbieżne.

– Zarówno studium, jak i sam plan zostały uchwalone już po wykonaniu koncepcji i projektu. Zatem zgodnie z logiką powinny uwzględniać rozwiązania zawarte w tych dokumentach – wyjaśnił nam Kierownik Wydziału Inwestycji i Drogownictwa Marek Markowski. – Obecnie nie mamy wystarczającej wiedzy, żeby udzielić odpowiedzi na pytanie, dlaczego uchwalając studium i plan, ówczesna rada nie skorzystała z posiadanych opracowań projektowych.

W rezultacie projekt zbiornika, który kosztował niemal 80 tysięcy złotych, w obecnej chwili nadaje się do wyrzucenia. Co więcej – według autorów nowego opracowania, poprzednia koncepcja nie zapewniała bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta, gdyż groble zbiornika mogłyby podpiętrzać wody powodziowe i powodować dodatkowe zagrożenie.

BURMISTRZ PATRZY OPTYMISTYCZNIE

Niestety ciężko przewidzieć, czy w tłuszczańskim zalewie będzie można się kąpać. Woda będzie badana przez sanepid i jeśli spełni normy, to kąpielisko zostanie dopuszczane do użytku. Burmistrz Paweł Bednarczyk na spotkaniu z mieszkańcami wyraził nadzieję, że po realizacji projektu wodno-kanalizacyjnego i modernizacji oczyszczalni ścieków, problemy z czystością wody w rzece Cienkiej będą należały do rzadkości.

– Obecnie przygotowywane jest postępowanie przetargowe na opracowanie pełnej dokumentacji projektowej zbiornika (w oparciu o zaktualizowaną koncepcję) wraz z uzyskaniem pozwolenia na realizację inwestycji w trybie ustawy z dnia 8 lipca 2010 roku, O szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (tzw. „spec” ustawy powodziowej) – mówi Kierownik Wydziału Inwestycji i Drogownictwa Marek Markowski.

Burmistrz Bednarczyk zapewnia, że mimo znacznego obciążenia gminnego budżetu tzw. „dużym” projektem wodno-kanalizacyjnym, wciąż widzi szanse na budowę zbiornika retencyjnego. Szacuje, że gmina uzyska pozwolenie na realizację inwestycji w 2013 roku. Dopiero mając ten dokument będzie można ubiegać się o środki zewnętrzne na budowę zbiornika. Obecnie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oferuje dofinansowanie do 50% kosztów całkowitych zadania. Jakie warunki będą obowiązywały za kilka lat? Czas pokaże…

 • Maciej Puławski

 

CO WARTO WIEDZIEĆ O ZALEWIE

 • Pierwsza koncepcja zalewu wykonana w 2004 r. kosztowała 24 000 zł.
 • Projekt zbiornika wykonany w 2005 r. kosztował 77 775 zł, jednak nie da się go zrealizować, ponieważ jest niespójny z planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym przez Radę Miejską w 2008 roku.
 • Nowa, trzywariantowa koncepcja została zakupiona w 2011 roku za 66 100 zł.
 • Wykupiono już nieruchomości o łącznej powierzchni ok. 12 ha, jednak nie wszystkie działki znajdują się na wyznaczonym planem terenie zalewowym. Gmina nie posiada jeszcze całości obszaru koniecznego do budowy zbiornika. Jego pozyskanie ułatwi realizacja inwestycji w trybie „spec” ustawy powodziowej – umożliwia ona przeniesienie własności nieruchomości w momencie, gdy decyzja realizacyjna staje się ostateczna. Wysokość odszkodowania ustalana jest niezależnie i w odrębnym postępowaniu.

 

Uwagi i sugestie mieszkańców dotyczące koncepcji budowy zbiornika retencyjnego, można kierować e-mailem na adres: urzad@tluszcz.pl

 

DŁUGA DROGA DO ZALEWU

Jak na razie nasza gmina posiada trzywariantową koncepcję zbiornika retencyjnego i obowiązujący plan przestrzennego zagospodarowania dla tego terenu. Wykupiono również część działek. Jednak tak naprawdę to dopiero początek długiej drogi do budowy zbiornika. Wg informacji uzyskanych od Kierownika Wydziału Inwestycji i Drogownictwa Marka Markowskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska, prawa wodnego, prawa budowlanego i innymi przepisami szczególnymi, a przede wszystkim zgodnie z przepisami „spec” ustawy powodziowej, procedura uzyskania pozwolenia na realizację inwestycji przedstawia się następująco:

1)      opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia w ramach postępowania oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ), w oparciu o warianty zawarte w zaktualizowanej koncepcji projektowej,

2)      opracowanie raportu OOŚ w zakresie określonym przez właściwe organy, wraz z przeprowadzeniem niezbędnych obserwacji przyrodniczych,

3)      uzyskanie decyzji środowiskowej,

4)      opracowanie operatu wodno-prawnego,

5)      uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego,

6)      uzyskanie wszelkich innych decyzji, pozwoleń i opinii wymaganych przepisami szczególnymi przed opracowaniem projektu budowlanego,

7)      opracowanie projektu budowlanego zgodnego z wymogami decyzji środowiskowej, pozwolenia wodno-prawnego i innymi decyzjami, pozwoleniami i opiniami. Od strony technicznej projekt budowlany powinien być wykonany zgodnie z przepisami obowiązującymi w hydrotechnice i melioracjach,

8)      uzyskanie niezbędnych uzgodnień i opinii projektu budowlanego,

9)      opracowanie na podstawie projektu budowlanego map podziałów nieruchomości zajętych pod inwestycję,

10)  złożenie do wojewody wniosku o wydanie pozwolenia na realizację inwestycji w trybie „spec” ustawy powodziowej,

11)  uzyskanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji na podstawie „spec” ustawy powodziowej.

Decyzja o pozwoleniu na realizację inwestycji wydana  na podstawie „spec” ustawy powodziowej łączy w sobie: decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzję o pozwoleniu na budowę i decyzję zatwierdzającą podział nieruchomości zajętych pod inwestycję.

Po terminie, w którym decyzja stanie się ostateczna rozpocznie się procedura ustalenia wartości i wypłaty odszkodowań za nieruchomości zajęte pod inwestycję, na zasadach określonych w „spec” ustawie.

Urzędnicy planują, że zakończenie procesu projektowego i uzyskanie pozwolenia na realizację inwestycji nastąpi w drugiej połowie 2013 roku, zaś jej wykonanie będzie możliwe najwcześniej od 2014 roku.

 

Orientacyjny stan wykupu działek:

Żółtym kolorem zaznaczono tereny należące już do gminy (uwaga – jest to mapa orientacyjna, z ubiegłego roku)


 

 

 

Reklama

Komentarze (2 )

 1. VA:F [1.9.12_1141]
  OCEŃ TEN KOMENTARZ:
  Ranking: 5.0/6 (oceniono 3 razy)

  Wątpliwa sprawa cały ten zalew. Urząd nie ogarnia bieżących tematów. No, może(?) jeśli nowy dyr. ZGKiM wywęszy w tym możliwości?

  VA:F [1.9.12_1141]
  Poparcie: +2 (ocen: 2 )

  Editrice
  19/02/2012 14:12

 2. VA:F [1.9.12_1141]
  OCEŃ TEN KOMENTARZ:
  Ranking: 6.0/6 (oceniono 3 razy)

  Gmina Tłuszcz posiada bardzo duży deficyt wody zdatnej do użytku. Pomimo, że tereny są podmokłe to dyspozycyjność wód podziemnych jak i powierzchniowych jest niewielka, a jej zasoby szacowane są na poziomie od 50 do 100 m3/dkm2. W skali kraju znajdujemy się na czele miejsc o największym deficycie.

  Dostępność wody jest istotna z punktu widzenia mieszkańców ale także przemysłu, który wykorzystuje wodę w procesach technologicznych. Brak jej zasobów utrudnia rozwój przemysłu.
  Zbiornik retencyjny uregulowałby poziom wód gruntowych, a także zwiększył jej zasoby. Należy zatem także rozpatrywać zbiornik retencyjny jako możliwość zwiększenia atrakcyjności gminy Tłuszcz dla inwestorów. Dlatego warto zabiegać o realizację tego projektu.

  Niestety wnioski o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach konkursu “Realizacja obiektów służących małej retencji wodnej”, do którego można zakwalifikować budowę zbiornika, kończy się w marcu 2012 r. Nie ma pewności czy Fundusz będzie realizował taki konkurs za rok czy dwa.

  VA:F [1.9.12_1141]
  Poparcie: +3 (ocen: 3 )

Dodaj komentarz