TURYSTYKA CIĄGLE TYLKO NA PAPIERZE

Dodane w:: Numer 12 (lipiec 2008) |

Na warsztatach zaprezentowano także nowe logo promocyjne Powiatu Wołomińskiego (autor: Jarosław Łossan) Mimo, że w strategiach rozwoju gmin naszego powiatu często znajdziemy odwołania do TURYSTYKI jako jednej z głównych gałęzi rozwoju, to niestety tylko w Urzędzie Gminy w Dąbrówce jest stanowisko, w którego charakterystykę jest ona wpisana.

18 lipca 2008 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Tłuszczu odbyły się warsztaty przybliżające wszystkim zainteresowanym zagadnienie turystyki na terenach naszego powiatu. Warsztaty te są jednym z elementów projektu realizowanego przez Zielonkowskie Forum Samorządowe – projektu mającego na celu stworzenie Strategii Rozwoju Turystyki w Powiecie Wołomińskim na lata 2008 – 2015. Z dotychczas przeprowadzonego audytu turystycznego dla powiatu wołomińskiego jasno wynika, że w tej dziedzinie jest jeszcze dużo do zrobienia. Na terenie powiatu mamy tylko 4 pomniki przyrody wpisane do rejestru po 1990 roku, pozostałe znalazły się tam dużo wcześniej. Podobnie rzecz się ma z zabytkami wpisanymi do Krajowego Rejestru Zabytków. Nieskoordynowane działania poszczególnych gmin, niespójne, wykluczające się informacje na stronach internetowych, brak szlaków pieszych i rowerowych oraz rezerwat Grabicz, w którym ciężko odnaleźć gatunki zwierząt stanowiących podstawę jego utworzenia w 1978 roku, to tylko niektóre smutne wnioski wypływające z przeprowadzonych badań.

Tymczasem z analiz wynika, że powiat wołomiński ma bardzo duży, lecz niewykorzystany potencjał turystyczny. Bliskość Warszawy, piękne lasy, doliny rzeki Bug i Liwiec, czyste powietrze, spokój i mikroklimat w Urlach – wszystko to, przy umiejętnym zagospodarowaniu i przeobrażeniu w atrakcyjny produkt turystyczny, może stać się gwarantem turystycznego sukcesu naszego regionu.

W trakcie warsztatów uczestnicy identyfikowali silne i słabe strony naszych produktów turystycznych, zasobów ludzkich, marketingu turystycznego, estetyki i ładu oraz wsparcia systemowego. Na ich podstawie zdefiniowano główne cele działań w ramach strategii. W dalszej kolejności materiały te zostaną wnikliwie przeanalizowane i w oparciu o nie oraz materiały źródłowe eksperci opracują kierunki rozwoju turystyki w powiecie.

Opracowana strategia zostanie przedstawiona Radzie Powiatu Wołomińskiego, która po przedyskutowaniu zapisów dokumentu będzie głosowała nad jej przyjęciem. Jako już obowiązujący dokument, strategia będzie brana pod uwagę przy ocenie wniosków o dofinansowanie z Unii Europejskiej.

  •  MP

Reklama

Dodaj komentarz