GRABÓW: „NIE” DLA SKŁADOWISKA OPON – sprawy ciąg dalszy

Dodane w:: Numer 33 (kwiecień 2010) |

129 marca miało miejsce spotkanie mieszkańców Grabowa z przedstawicielami firmy Aaltonen Sp. z o. o. Mieszkańcy jednogłośnie wyrazili swój sprzeciw przed planowaną inwestycją polegającą na wybudowaniu we wsi magazynu opon.

Na spotkanie odbywające się w domu sołtysa i radnego Adama Wojtyry, przybył również burmistrz Tłuszcza – Jan Krzysztof Białek i jego zastępca, Janusz Tomasz Czarnogórski. Zebranie było wyjątkowo burzliwe i chwilami przeradzało się w otwartą kłótnię, podczas której mieszkańcy mieli wiele do zarzucenia tłuszczańskim władzom.

Błędy w decyzji?

Zebraniu przewodniczył sołtys Adam Wojtyra. Po przywitaniu wszystkich oddał głos burmistrzowi Tłuszcza. Ten opisał procedurę ustalania i wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie magazynu przy drodze gminnej w Grabowie. Burmistrz Białek dodał przy tym, że decyzję opracował uprawniony urbanista i wysłano ją stronom postępowania. Burmistrz wspomniał także o protestach, jakie wpłynęły do gminy od mieszkańców wsi. Wszystkie zostały uwzględnione i trafiły do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Jak powiedział burmistrz Białek: „Postanowiliśmy – nim podejmiemy ostateczną decyzję, umożliwić spotkanie się wszystkich zainteresowanych”. Następnie głos zabrała pani Jolanta Więch, która w imieniu mieszkańców sprzeciwiła się temu, by Grabów był miejscem dla tego typu inwestycji. Jeden z obecnych mieszkańców zarzucił także burmistrzowi, że jego decyzja jest wydana z naruszeniem prawa, gdyż się stoi w sprzeczności z Ustawą o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym. Dodał też, że strony postępowania nie dostały decyzji o warunkach zabudowy w komplecie, bo nie dołączono niezbędnych załączników. Burmistrz skwitował to stwierdzeniem, że z przygotowaną decyzją urbanisty nie dyskutuje, a to czy inwestycja powstanie, jest uzależnione od mieszkańców. Po tej wypowiedzi jedna z mieszkanek Grabowa zwróciła uwagę na fakt, że o całej sytuacji zrobiło się głośno zbyt późno i mało osób wiedziało wcześniej o planach firmy Aaltonen. Wtedy głos zabrał Wiesław Mamot, przedstawiciel Stowarzyszenia „Normalna Gmina”, który podkreślił znaczenie walorów przyrodniczych tutejszych okolic. Dodał również, że z planowanej inwestycji gmina nie uzyska nic, bo firma Aaltonen płaci podatki w Warszawie. W odpowiedzi burmistrz Białek zauważył, że do gminy wpływałby podatek od nieruchomości.

W dalszej części spotkania mieszkańcy wyrazili swoje obawy, że hala magazynowa zniszczy dotychczasowy charakter miejscowości, który się kształtuje się poprzez powstające gospodarstwa agroturystyczne, stadniny koni itp.

Co na to inwestor?

Po dłuższym czasie do głosu doszli przedstawiciele firmy Aaltonen. Opisali planowaną inwestycję oraz przedstawili dorobek swojej firmy. Wyrazili również nadzieję, że przekonają mieszkańców wsi do tego, iż inwestycja nie zniszczy tutejszego ekosystemu. Wypowiedź potencjalnych inwestorów jeszcze bardziej zaogniła i tak już napiętą dyskusję. Kolejny raz głos zabrał Wiesław Mamot. Zarzucił on burmistrzowi podjęcie nielegalnej decyzji. Ten, stanowczo zaprzeczył takiemu stwierdzeniu. Powiedział, że nie zostało złamane prawo, bo nie ma jeszcze prawomocnej decyzji. Zażartą dyskusję przerwała mieszkanka Łysobyków, która zwróciła się do inwestorów stwierdzając, że tu nie ma miejsca dla ich magazynu, ale wierzy, że znajdą gdzieś indziej ziemię dla swoich celów. Następnie zaprosiła właścicieli firmy na spacer po pięknej okolicy. Widząc nieustępliwą postawę mieszkańców, przedstawiciele firmy Aaltonen podziękowali za spotkanie.

Ostatnim akcentem zebrania było odczytanie apelu do burmistrza i radnych od mieszkańców Grabowa i Stowarzyszenia „Normalna Gmina”, w którym m.in.:
• Przeciwstawiono się budowie obiektów o charakterze przemysłowym, niezgodnych z zabudową i uciążliwych dla mieszkańców,
• Sprzeciwiono się wydawaniu przez władze gminy decyzji niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, a ponad to naruszającymi interesy mieszkańców,
• Domagano się przestrzegania prawa, podejmowania decyzji w sposób przejrzysty, kierując się interesami mieszkańców
• Domagano się sporządzenia dla wsi Grabów planu odnowy miejscowości, stanowiącego podstawę do uzyskania środków z funduszy europejskich.

  • Marcin Ołdak

Reklama

Dodaj komentarz